X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25462

Plan rozwoju nauczyciela wychowania fizycznego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel: Bartosz Berlik
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoła: ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.

§ 8.2.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z dokumentacją i przepisami dotyczącymi awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, konsultacje z dyrektorem
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły
• Analiza dokumentów (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowania i Profilaktyki)
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych
• Samodzielne studiowanie fachowej literatury
4. Podejmowanie dodatkowych zadań. Organizacja imprez, uroczystości i apeli szkolnych
Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową uczniów
• Organizacja wycieczki klasowej
• Organizacja kuligu i ogniska
• Promowanie zdrowego stylu życia
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• Pełnienie roli wychowawcy zespołu klasowego
5. Promocja szkoły w środowisku
Organizacja zawodów i turniejów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
• Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, nauczycieli i samorządowców z Pruszcza Gdańskiego
• Współorganizowanie „Dnia Sportu”
6. Praca w szkolnych zespołach
Pełnienie funkcji przewodniczącego i członka komisji podczas egzaminów maturalnych
• Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli w- f
• Praca w zespole nauczycieli wychowawców
• Praca w zespole zadaniowym ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej
7. Współpraca z MKS Czarni Pruszcz Gdański
• Treningi z zakresu piłki nożnej dla uczniów zdolnych
• Udział uczniów w meczach mistrzowskich
• Reprezentowanie szkoły w zawodach piłkarskich
8. Współpraca z rodzicami
Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego
• Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły
• Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych
• Udział rodziców w spotkaniach, zebraniach i konsultacjach

§ 8.2.2.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Wpisywanie tematów, frekwencji i ocen w dzienniku elektronicznym
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych:
dyplomów, tabel wynikowych, harmonogramów
imprez sportowych, itd.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia
2. Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem komputera
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• Dokumentacja awansu zawodowego
• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu psychologii i pedagogiki

§ 8.2.3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli
2. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego „Planu rozwoju zawodowego”
3. Praca w zespole wychowania fizycznego
• Wspólne opracowywanie planu pracy zespołu
• Dostosowanie programu nauczania do warunków socjalnych szkoły
• Wprowadzanie zmian w PSO
• Ustalanie dyżurów podczas przerw szkolnych
4. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem
• Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez praktykantów
• Pełnienie roli opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego
• Dzielenie się z nauczycielami wiadomościami na szkoleniach i kursach pedagogicznych

§ 8.2.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania dla IV etapu edukacyjnego
• Program Nauczania
2. Opracowanie programu nauczania zajęć rekreacyjno – sportowych z zakresu piłki nożnej
• Program nauczania

§ 8.2.4c Poszerzanie zakresu działań, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
• Prowadzenie zajęć lekcyjnych dla uczniów utalentowanych
• Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach międzyszkolnych
• Organizowanie zajęć sportowych w terenie
• „Młodzieżowe spotkania z medycyną”
2. Organizowanie wypoczynku uczniów
• Organizacja wycieczek szkolnych
• Organizacja obozów sportowych w okresie ferii zimowych i letnich
3. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych
• Organizacja zawodów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
• Współorganizowanie „Dnia sportu”
• Udział w imprezach organizowanych przez inne szkoły

§ 8.2.4d Uzyskaniem umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
• Udział w kursie językowym

§ 8.2.4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Przygotowanie i udział uczniów w zawodach międzyszkolnych
• Sukcesy osiągane przez uczniów w zawodach szkolnych na poziomie powiatowym i wojewódzkim
2. Nagrody uzyskane w czasie odbywania stażu
• Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

§ 8.2.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i
wychowawczych
• Diagnoza, analiza i zastosowanie dostępnych środków w rozwiązywaniu wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
• Współpraca z rodzicami i pedagogiem
• Realizacja programu profilaktycznego szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.