X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25452
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Milena Lucyna Markiewicz
nauczyciel Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Rodzaj działań

i przedsięwzięć wynikających
Sposób realizacji Terminy Dokumentacja

z wymagań rozporządzenia MEN
w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły
związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze
statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.

§ 7 ust.1 pkt 2

Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności
zawodowych, samodzielne lub przez udział
w różnych formach doskonalenia
ustawicznego.

1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej,
współpraca z gronem pedagogicznym.
2.
Współpraca w przygotowywaniu
grupowych uroczystości przedszkolnych,
wynikających z rocznego planu pracy.
3.
Wykonywanie wyznaczonych zadań,
wynikających z realizacji programów
zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez
aktywny udział w wewnatrzprzedszkolnym
doskonaleniu nauczycieli.
2.
Uczestniczenie w formach doskonalenia
zawodowego – radach szkoleniowych.
3.
Udział w zewnętrznym doskonaleniu
nauczycieli:
- warsztaty metodyczne
- kursy, szkolenia
- zajęcia otwarte.
Okres
trwania
stażu


Okres
trwania
stażu


1.
Potwierdzenia obecności,
własne notatki.
2.
Scenariusze zajęć,
zdjęcia, dekoracje.
3.
Scenariusze zajęć,
zdjęcia.
1.
Notatki własne.
2.
Notatki własne.
3.
Zaświadczenia, notatki
własne, scenariusze zajęć.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących
systemu oświaty.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia
warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich
skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach.

4.
Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali,
itp.
1.
1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- śledzenie stron internetowych MEN, KO.
2.
Zapoznanie się z publikacjami
interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego (publikacje
w prasie oświatowej, Internet).
3.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne
studium prawa oświatowego.
4.
Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji
regulującej zasady funkcjonowania
i organizacji przedszkola:
- statut przedszkola
- programy realizowane.
1. Przygotowanie planu rozwoju
zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Okres
trwania
stażu

Okres
trwania
stażu

IX 2014

IX 2014
IX 2014

4. Pomoce dydaktyczne,
dekoracje, ozdoby.
1.
Notatki własne.
2.
Notatki własne.
3.
Notatki własne.
4.
Notatki własne.
1.
Plan rozwoju
zawodowego.
2.
Wniosek.
3.
Kontrakt.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy
potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych.

4. Ustalenie z opiekunem stażu terminów
spotkań.
5. Hospitacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
stażu – konsultacja, opracowanie
konspektów zajęć i ich analiza.
7. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
-konsultacja, opracowanie konspektów
zajęć i ich analiza.
8. Określanie słabych i mocnych stron
własnej działalności.
9. Bieżące gromadzenie materiałów
z realizacji zadań zawartych w planie
rozwoju zawodowego.
10.Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.

1.
Prowadzenie spotkań grupowych
z rodzicami.
2.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3.
Zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci.
IX 2014

2 razy w roku

szkolnym
2 razy w roku
szkolnym

Wg
harmonogramu

Na bieżąco

Na bieżąco

VI 2017

Okres
trwania
stażu

4.
Harmonogram spotkań.
5.
Scenariusze zajęć,
wnioski.
6.
Scenariusze zajęć,
wnioski.
7.
Scenariusze zajęć,
wnioski.
8.
Własne notatki,
spostrzeżenia.
9.
Scenariusze,
zaświadczenia, pomoce,
notatki.
10. Sprawozdanie.
1.
Listy obecności, notatki
własne.
2.
Adnotacje w dzienniku,
notatki.
3.
Scenariusze zajęć, listy
obecności.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

4.
Angażowanie rodziców do aktywnego
uczestnictwa w życie przedszkola.
5.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci
tematy.
6.
Eksponowanie prac dziecięcych na
wystawie.
7.
Nawiązywanie współpracy ze
środowiskiem lokalnym.
8.
Organizowanie wycieczek i spacerów
związanych z poznawaniem środowiska
lokalnego.
9.
Współpraca z instytucjami
wspomagającymi pracę opiekuńczo –
wychowawczą oraz z innymi
nauczycielami.
1. Wykonywanie środków dydaktycznych za
pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy,
planów miesięcznych przy wykorzystaniu
komputera.
3. Gromadzenie niezbędnych przepisów
oświatowych z internetu.
4. Wykorzystywanie w pracy encyklopedii
Okres
trwania
stażu

Okres
trwania
stażu

4.
Scenariusze, zdjęcia,
pomoce dydaktyczne.
5.
Scenariusze zajęć.
6.
Kącik wystaw, tablica.
7.
Adnotacje w dzienniku,
notatki.
8.
Adnotacje w dzienniku.
9.
Adnotacje w dzienniku,
zapisy w karcie
obserwacji, notatki.
1.
Pomoce dydaktyczne,
zdjęcia.
2.
Dokumentacja.
3.
Dokumentacja.
4.
Notatki.

multimedialnych i internetu.

5. Korzystanie z internetowych publikacji
innych nauczycieli odbywających staż.
6. Korzystanie z dotyczących awansu rad
ekspertów odpowiadających online na
pytania użytkowników portali.
7. Konsultowanie się z innymi nauczycielami
odbywającymi awans poprzez fora
internetowe różnych portali edukacyjnych.
8. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego
na stronie internetowej.
9. Sporządzanie ogłoszeń i informacji dla
rodziców.
10. Opracowywanie i drukowanie zaproszeń
oraz dyplomów.
Okres
trwania
stażu

X 2014

Okres trwania
stażu

Okres trwania
stażu

5. Notatki.
6. Notatki.
7. Notatki.
8. Zaświadczenie.
9. Ogłoszenia na tablicy.
10. Zaproszenia oraz
dyplomy na uroczystości
przedszkolne.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela
zadań.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami
dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Poszerzanie oraz aktualizowanie wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki na różnego rodzaju formach
doskonalenia zawodowego.
2.
Zapoznanie się w ramach samokształcenia
z najnowszymi propozycjami
wydawniczymi z w/w dziedzin.
3.
Wykorzystywanie własnej wiedzy
pedagogiczno – psychologicznej
w codziennej pracy z dziećmi, zwłaszcza
z mającymi problemy z opanowaniem
wiadomości i umiejętności.
4.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich
rodzicami.
5.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie
grupy, zapobieganie agresji poprzez
wprowadzanie metod aktywizujących
w pracy dydaktycznej.
1. Analiza dokumentacji:
- Ustawa o systemie oświaty;
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenia MEN w sprawie
uzyskania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN dotyczące
podstawy programowej;
- Rozporządzenie MEN dotyczące
programów nauczania;
Okres
trwania
stażu

Okres
trwania
stażu

Okres
trwania
stażu

1. Zaświadczenia, notatki.
2.
Wykaz lektur, notatki.
3.
Zapisy w dzienniku,
notatki, scenariusze.
4.
Adnotacje w dzienniku,
notatki.
5.
Scenariusze, wpisy
w dzienniku, notatki.
1.
Akty prawne, notatki.

- Konwencja o Prawach Dziecka.
2. Zapoznanie z publikacjami
interpretującymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodowego (prasa
oświatowa, internet).
3.
Udział w konferencjach o systemie oświaty.
4.
Udział w szkoleniowych radach
pedagogicznych podejmujących w/w temat.
5.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne
studium prawa oświatowego.
6.
Analiza i gromadzenie dokumentacji
związanej z funkcjonowaniem placówki
(statut przedszkola, plan rozwoju
przedszkola, regulaminy wewnątrzprzedszkolne).
7.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej
przedszkola.
8.
Współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Notatki.
Okres
trwania
stażu
3. Notatki, potwierdzenia.
4. Notatki, potwierdzenia.
5. Notatki.
Okres
trwania
stażu 6. Dokumentacja.
Wg 7. Notatki.
harmonogramu
Na bieżąco 8. Notatki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.