X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25357
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Poznań, 01.09.2014r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego : mgr Katarzyna Gotowicz
Nazwa Szkoły : Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu
Imię i nazwisko opiekuna stażu : mgr ..............................

Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2017r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu :
• podjęcie zintensyfikowanych działań mających na celu doskonalenie wiedzy, przygotowania pedagogicznego oraz umiejętności niezbędnych do realizacji podjętych zadań,
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym,
- udział w pracy zespołów przedmiotowych. Realizacja przydzielonych obowiązków, protokołowanie,
- udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu / egzaminu gimnazjalnego,
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
- organizacja konkursów, imprez i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych,
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasy do kina, muzeum, ...) oraz imprezach proekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi ...).
3. Uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia na rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 „TRWANIE” oraz ich Rodzin.
- prowadzenie działań jako członek towarzyszenia, pełnienie funkcji skarbnika,
- zbieranie składek oraz kontrola nad finansami Stowarzyszenia. Współpraca z biurem rachunkowo – księgowym oraz instytucjami wspierającymi stowarzyszenie,
- współpraca z nauczycielami i członkami Stowarzyszenia m.in. w kwestii podziału środków na dofinansowanie wycieczek, obozów i turnusów rehabilitacyjnych.

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w spotkaniach zespołu wychowawczego klas przysposabiających do pracy,
- udział w konferencjach i warsztatach pogłębiających wiedzę/umiejętności w zakresie:
+ metod i form pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem i innymi sprzężeniami (np. komunikacja alternatywna – MAKATON, wybrane zagadnienia rękodzieła artystycznego ...)
+ nowoczesnych metod pracy z uczniami na zajęciach matematyki (np. metoda projektu, nowoczesne technologie ...),
- udział w szkoleniu na egzaminatora sprawdzianu po szkole podstawowej,
- podjęcie studiów podyplomowych.
2. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę. Wykorzystanie pozyskanej wiedzy w pracy dydaktycznej,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

§ 7 ust. 1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty.
- analiza dokumentów prawa oświatowego:
+ Karta Nauczyciela,
+ Ustawa o systemie oświaty,
+ Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2. Poznanie procedur awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Przedłożenie planu wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu dyrektorowi szkoły,
- przygotowanie okresowych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego. Złożenie projektu sprawozdania końcowego.
3. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- analiza dokumentów wewnątrzszkolnych:
+ Statut ZSS nr 105 w Poznaniu,
+ Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
+ Szkolny program wychowawczy,
+ Szkolny program profilaktyczny,
+ Regulaminy wewnątrzszkolne (pełnienia dyżurów, zastępstw, wycieczek szkolnych...)
+ przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (bhp).

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Organizacja pracy własnej związanej z awansem zawodowym.
- współpraca z opiekunem stażu:
+ zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy,
+ ustalenie harmonogramu spotkań,
+ opracowanie w porozumieniu z opiekunem stażu planu rozwoju zawodowego, sprawozdań z realizacji stażu,
+ obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły i opiekuna stażu - przygotowanie konspektów lekcji, omówienie, dokonanie ewaluacji (analiza),
- udział w lekcjach otwartych,
- prowadzenie lekcji otwartych.
2. Dokumentowanie własnych działań. Prowadzenie dokumentacji.
- samodzielne opracowanie i modyfikacja planów:
+ dydaktycznych oraz przedmiotowego systemu oceniania z matematyki dla szkoły podstawowej,
+ dydaktycznych (z przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy) dla szkoły przysposabiającej do pracy w oparciu o podstawę programową, kalendarz roku szkolnego i kalendarz uroczystości szkolnych,
+ zajęć rewalidacyjnych,
- opracowanie, we współpracy z nauczycielami i specjalistami, IPET-ów oraz indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów klasy Ib pdp,
- opracowanie, we współpracy z nauczycielami i specjalistami, Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia,
- przygotowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji przebiegu nauczania, zajęć rewalidacyjnych, wychowawcy klasy.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- modyfikowanie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy poprzez:
+ gromadzenie i stałą aktualizacje materiałów dydaktycznych,
+ samodzielne przygotowywanie kart pracy, testów i sprawdzianów, dyplomów, gier i pomocy dydaktycznych,
+ aktywizowanie i zachęcanie uczniów do współtworzenia pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniami,
- udział w WDN (np. Nauczycieli Twórczych).

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, profilaktyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Rozpoznawanie problemów środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- zapoznanie z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja medyczna ...),
- diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów,
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez:
+ indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami,
+ konsultacje z nauczycielami i specjalistami (terapeuci, pedagog, psycholog),
+ obserwacje uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
2. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- opracowanie planu wychowawczego dla klasy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy,
- poszukiwanie rozwiązań bieżących problemów wychowawczych oraz ustalanie form dalszej pracy. Dokonywanie ewaluacji podjętych działań,
- rozwiązywanie problemów dydaktycznych poprzez dostosowanie procesu edukacji do możliwości uczniów oraz wyrównywanie braków na zajęciach rewalidacyjnych,
- prowadzenie bądź organizacja zajęć:
+ profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy oraz bezpieczeństwu w sieci ... ,
+ promujących zdrowy tryb życia, zachowania proekologiczne i prospołeczne,
- włączanie się do akcji o charakterze społecznym bądź ekologicznym (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień Sąsiada ...),
- podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę (MOPS, Straż Miejska, Policja).
3. Współpraca z rodzicami.
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów poprzez zebrania, spotkania indywidualne bądź rozmowy telefoniczne,
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie informacji o wychowankach,
- rozwiązywanie w porozumieniu z rodzicami problemów dydaktycznych i wychowawczych. Organizacja pomocy specjalistycznej,
- włączanie rodziców / prawnych opiekunów uczniów w organizację uroczystości szkolnych i klasowych.
4. Wspieranie potrzeb rozwojowych uczniów.
- organizacja konkursów:
+ matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej,
+ tematycznych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy,
- założenie i prowadzenie „Gazetka szkolna - ABeCaDło” (rozwijanie ciekawości uczniów, poszerzanie horyzontów i pogłębianie wiedzy / praca przy redagowaniu gazetki w ramach autorskiego projektu),
- współtworzenie gazetek okolicznościowych, parawanów tematycznych
- przygotowanie i dekoracja sali na imprezy i uroczystości klasowe.
5. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
- prowadzenie lekcji tematycznych,
- organizacja wycieczek klasowych o charakterze edukacyjnym, kulturowym i turystyczno – krajoznawczym,
- organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
- opieka nad uczniami podczas organizowanych uroczystości, imprez oraz wycieczek.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- przygotowanie przy wykorzystaniu komputera:
+ dokumentów szkolnych (plany, programy, sprawozdania ...) oraz dokumentacji awansu zawodowego,
+ materiałów i pomocy dydaktycznych, kart pracy, testów i sprawdzianów, dyplomów ...
+ gazetki szkolnej,
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem: komputera, tablicy interaktywnej, programów edukacyjnych, narzędzi multimedialnych i filmów,
2. Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania lekcji, konkursów i uroczystości szkolnych, poszukiwania inspiracji i poszerzania wiedzy,
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internatu (gry, krzyżówki, łamigłówki, zadania i karty pracy w formie elektronicznej ...),
- opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz wybranych konspektów lekcji,
- rozbudowa szkolnej strony internetowej – udostępnienie w formie elektronicznej wydawanej gazetki szkolnej,
- komunikowanie się z nauczycielami, oraz rodzicami drogą elektroniczną,
3. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie obsługi komputera i przeglądarki internetowej.
- aktywizowanie uczniów do samodzielnego korzystania z technologii komputerowej oraz wykorzystania komputera i Internetu przy realizacji zadanej pracy,
- realizacja projektu „gazetka szkolna - ABeCaDło” wymagającego posługiwania się komputerem, Internetem i innymi urządzeniami elektronicznymi.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie kompetencji pedagogicznych.
- poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, doskonalenie umiejętności dydaktycznych,
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych tj.:
+ umiejętności współpracy w zespole,
+ umiejętności nawiązywania dobrych kontaktów z uczniami i ich rodzicami,
- współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami,
2. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju uzdolnień, realizacji zainteresowań i pasji,
- objęcie szczególna opieką uczniów słabych dydaktycznie, z trudnościami adaptacyjnymi i komunikacyjnymi oraz stwarzających problemy wychowawcze,
- przeciwdziałanie niskiej frekwencji, agresji i konfliktom w zespole klasowym,
- prowadzenie działań mających na celu:
+ podnoszenia kultury osobistej,
+ zwiększenie dbałości o higienę,
+ przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom,
- współpraca z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolna i nauczycielami w realizacji podjętych działań wychowawczych i opiekuńczych.
3. Pedagogizacja rodziców.
- przekazywanie wiedzy z dziedziny wychowania i edukacji na indywidualnych spotkaniach z rodzicami,
- wspieranie i organizacja pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, bądź z problemami finansowymi (współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rodzin).

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnętrznego.
- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących bądź modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne,
- udział w pracach różnych komisji,
- organizacja wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (przygotowywanie i złożenie w terminie kart wycieczek).
2. Posługiwanie się przepisami z zakresu prawa oświatowego i pomocy społecznej w pracy pedagogicznej.
- współpraca z pedagogiem w zakresie dofinansowania na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- stosowanie przepisów dotyczących oceniania i promowania uczniów
- stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas:
+ sprawowania opieki nad uczniami w czasie lekcji i przerw międzyszkolnych,
+ uroczystości i imprez szkolnych,
+ wycieczek i wyjść poza teren szkoły.
3. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego związanymi z odbywanym stażem.
- właściwe przygotowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania oraz przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, własnymi materiałami z innymi nauczycielami ubiegającymi się o stopie nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu za zgodą opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły.

Zatwierdzam do realizacji:
.................................... data
.................................... ................................ podpis nauczyciela stażysty podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.