X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25350
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr inż. Marty Jarosiewicz

Nauczyciela I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku im. Mikołaja Reja

Ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki
Status zawodowy: nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. Konstrukcja planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Moim głównym celem jest doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo –wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Główne cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
6. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS Z 1 GRUDNIA 2004 r. W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności, Autorefleksja – ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela i wychowawcy; analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb uczniów, IX 2014
Poznanie procedury awansu zawodowego, Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, IX 2014
Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły, Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej ,Udział w pracach zespołu wychowawczego oraz zespołu przedmiotowego, Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno -wychowawczych, Współpraca z rodzicami cały okres stażu
Doskonalenie kompetencji zawodowych, Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły, Studiowanie literatury fachowej, czasopism dla nauczycieli oraz śledzenie publikacji w Internecie związanych z nauczaniem matematyki, cały okres stażu
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach matematyki i zajęciach pozalekcyjnych, Praca z uczniem zdolnym poprzez prowadzenie kółka matematycznego, Praca z uczniem mającym problemy w nauce w czasie konsultacji przedmiotowych, Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji
Stosowanie internetu w pracy pedagogicznej. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach matematyki i zajęciach pozalekcyjnych
Wykorzystanie internetu jako źródła cennych informacji, śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej
Korzystanie z poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów z innymi nauczycielami cały okres stażu
Tworzenie prezentacji komputerowych, Opracowywanie prezentacji multimedialnych w Power Point i wykorzystanie ich na zajęciach lekcyjnych, cały okres stażu
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców
Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności matematycznych
Tworzenie dokumentów dotyczących między innymi awansu zawodowego z wykorzystaniem edytora tekstu
Korzystanie z komputera, skanera, drukarki w codziennej pracy cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom, Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.
Aktywny udział w spotkaniach zespołu wychowawczego i zespołu przedmiotowego
Konsultacje z innymi nauczycielami, wymiana poglądów cały okres stażu
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. Zamieszczenie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
Opracowywanie materiałów i udostępnianie ich w bibliotece szkolnej
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych) cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania ,Formy realizacji, Termin realizacji
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego
Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji przedmiotowych
Opracowanie regulaminów, przygotowanie zadań, organizacja oraz przeprowadzenie szkolnych konkursów matematycznych, np. „Mistrz matematyki”, „Matematyczna choinka” cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji
Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych, np. Kangur cały okres stażu
Organizacja wycieczek szkolnych Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych ,cały okres stażu
Współpraca ze strukturami samorządowymi i instytucjami Organizacja spotkań, zajęć cały okres stażu
Działania profilaktyczne Pogadanki, zajęcia tematyczne, akcje, np. Sprzątanie świata, zbiórka zużytych baterii cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli, cały okres stażu wg kalendarza uroczystości szkolnych
Współpraca z pedagogiem szkolnym, Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy cały okres stażu
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną Skierowanie na badania, opinie, konsultacje cały okres stażu
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów. Pedagogizacja rodziców, Diagnoza sytuacji uczniów, Integracja zespołu klasowego cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania, Formy realizacji, Termin realizacji
Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego Zdiagnozowanie co najmniej dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych, Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego, Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów, Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych, literatury fachowej, udział w szkoleniach,
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.