X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25358
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel: Marta Justyńska
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum nr. 13 w Łodzi
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017

(Zastrzega możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIE:mmm
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMA REALIZACJI:::
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących
warunków uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
TERMIN Wrzesień 2014.
DOWODY REALIZACJI Napisanie planu rozwoju zawodowego i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z załączonym planem.
ZADANIE:
2. Poszerzanie swojej wiedzy

oraz umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych.
FORMA REALIZACJI:::
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wynikających
z potrzeb własnych i szkoły) oraz wykorzystywanie zdobytych umiejętności
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

TERMIN: Według potrzeb, cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

ZADANIE:
3. Aktywna praca nad usprawnianiem funkcjonowania szkoły.
FORMA REALIZACJI:::
Aktywne uczestniczenie

w pracach zespołu przedmiotowego.
TERMIN: Na bieżąco.
DOWODY REALIZACJI:
Sprawozdanie
z wykonanych działań

ZADANIE:
4. Samodzielne doskonalenie wiedzy oraz
umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

FORMA REALIZACJI::: Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki przez studiowanie fachowej literatury,
a także korzystanie ze źródeł dostępnych w Internecie
TERMIN: Na bieżąco, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Notatki

FORMA REALIZACJI:::
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, aktywna współpraca

z pedagogiem szkolnym, rodzicami, kuratorem.
TERMIN: Na bieżąco, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z wykonanych działań.

ZADANIE:
5. Organizacja wycieczek i uroczystości szkolnych.
FORMA REALIZACJI::: Organizacja wycieczek
i uroczystości.
TERMIN: Według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Karty wycieczek, programy, sprawozdania.
Scenariusze uroczystości, sprawozdania.
ZADANIE:
6. Aktywna praca z rodzicami.
FORMA REALIZACJI:: Spotkania połączone
z pedagogizacją rodziców, przygotowywanie ulotek informacyjnych dla rodziców, ankiet.:
TERMIN: Na bieżąco, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania.

ZADANIE:
7. Konstruowanie programów naprawczych.
FORMA REALIZACJI::: Analiza własnej pracy (wyników egzaminów, sprawdzianów), wdrażanie zmian.
TERMIN: Na bieżąco.
DOWODY REALIZACJI: Ankiety ewaluacyjne, sprawozdania.

ZADANIE:
8. Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
FORMA REALIZACJI: Stosowanie
w pracy nowoczesnych metod i form celem uatrakcyjnienia zajęć.
Wymiana doświadczeń, wiedzy i współpraca z innymi nauczycielami.
Stosowanie różnych metod diagnozowania poziomu wiedzy uczniów- opracowywanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego. Przeprowadzanie testu kompetencji w klasie I i analiza wyników.
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
TERMIN: Cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze przeprowadzonych lekcji. Sprawozdania. Zgromadzone materiały.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIE:
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
FORMA REALIZACJI: Tworzenie i gromadzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
Prowadzenie dokumentacji własnej w formie elektronicznej.
TERMIN: Cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Zgromadzone materiały.
ZADANIE:
2. Publikowanie materiałów na stronach internetowych.
FORMA REALIZACJI: Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów na stronie internetowej.
TERMIN: Wrzesień 2014. Cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Adres strony internetowej, wydruk zrzutu ekranu.
ZADANIE:
3. Wykorzystanie urządzeń multimedialnych
w pracy dydaktycznej.
FORMA REALIZACJI: Prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i tablicy interaktywnej.
Prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły.
TERMIN: Cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania, scenariusze zajęć, strona internetowa szkoły.

ZADANIE:
4. Zachęcanie uczniów do wykorzystania komputera i Internetu w zdobywaniu wiedzy.
FORMA REALIZACJI: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
z uczniami- również na potrzeby programu Comenius.
Tworzenie instrukcji i zadawanie zadań dodatkowych do opracowania metodą WebQuest.
TERMIN: Cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Wytworzone materiały, sprawozdania.

ZADANIE:
5. Napisanie i złożenie wniosku aplikacyjnego i kolejnych wymaganych dokumentów w procesie realizacji programu Comenius.
FORMA REALIZACJI: Umieszczanie produktów wytworzonych podczas realizacji projektu w Europejskiej Bazie Produktów- European Shared Treasure.
TERMIN: Według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Stworzone materiały, sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIE:
1. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
FORMA REALIZACJI: Prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z nauczycielką języka niemieckiego.
Przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań programu Comenius przy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, programów wycieczek.
TERMIN: Na bieżąco, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze zajęć, sprawozdania.
Zgromadzone materiały, sprawozdania. Sprawozdania, scenariusze uroczystości, programy wycieczek.
ZADANIE:
2. Prowadzenie lekcji otwartych.
FORMA REALIZACJI: Opracowywanie i prowadzenie lekcji otwartych obserwowanych przez innych nauczycieli.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze lekcji, potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIE:
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnychi słabych
FORMA REALIZACJI: Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego i zajęć wyrównawczych.
TERMIN: Wrzesień 2014, 2015, 2016.
DOWODY REALIZACJI: Program koła języka angielskiego
i zajęć wyrównawczych, dzienniki zajęć.
ZADANIE:
2. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy zgodnie z wytycznymi programu wychowawczego szkoły przy uwzględnieniu specyfiki klasy.
FORMA REALIZACJI: Opracowanie
i wdrożenie planu wychowawczego klasy.
TERMIN: Wrzesień 2013, 2014, 2015.
DOWODY REALIZACJI: Plan wychowawczy klasy, zapisy
w dziennikach lekcyjnych, sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIE:
1. Opracowanie projektu oraz pełnienie funkcji koordynatora programu Comenius.
FORMA REALIZACJI: Zadania realizowane metodą projektu, konkursy, wyjazdy zagraniczne.
TERMIN: Wrzesień 2013- czerwiec 2015, według potrzeb wynikających z realizacji projektu.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania, zgromadzone materiały.
ZADANIE:
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.
FORMA REALIZACJI: Planowaniei prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje językowe uczniów.
TERMIN: Cały okres stażu.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania, zapisy
w dziennikach zajęć.
ZADANIE:
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych
i pozaszkolnych.
FORMA REALIZACJI: Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania, zapisy
w dziennikach zajęć.
ZADANIE:
4. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych.
FORMA REALIZACJI: Pomaganie i umożliwianie uczniom uczestniczenia w działalności charytatywnej przez współpracę z samorządem szkolnym, innymi nauczycielami i organizacjami pozaszkolnymi.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania.
ZADANIE:
5. Organizacja imprez klasowych.
FORMA REALIZACJI: Pomaganie i umożliwianie uczniom klasy wychowawczej organizowania imprez klasowych.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania.
ZADANIE:
6. Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce.
FORMA REALIZACJI: Utworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej
i sprawowanie nadzoru nad ich działaniem.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.
ZADANIE:
1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
FORMA REALIZACJI: Współpraca z pedagogiem szkolnym, kierowanie uczniów do PPP, współpraca przy organizowaniu zajęćz psychologami
dla klasy wychowawczej.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania.
ZADANIE:
2. Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
FORMA REALIZACJI: Współpraca przy organizowaniu lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły.
TERMIN: Cały okres stażu, według potrzeb.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIE:
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole.
FORMA REALIZACJI: Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków- rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych:
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie i wnioski.
TERMIN: W okresie stażu.
DOWODY REALIZACJI: Dokumentacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.