X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25268

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w szkole sanatoryjnej

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko: mgr Anna Krętosz
Posiadany stopień: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel – wychowawca
Miejsce odbywania stażu:Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego,
ul. Uzdrowiskowa 49, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy (01 września 2011r. – 31 maja 2014r.)
Opiekun stażu:
Dyrektor szkoły:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust. 1 pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez okolicznościowych np.:
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
- Dzień Pielęgniarki,
- Andrzejki,
- Bal Karnawałowy, itp.

3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas
imprez i wyjść poza szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych.

4. Tworzenie zaproszeń, dyplomów, plakatów, dokumentów ozdobnych związanych z życiem szkoły.

Według terminarza
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
Wpisy do dzienników
Wpisy do dzienników


§ 7 ust. 1 pkt. 2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Udział w zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego: warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach i szkoleniach:
- podjęcie kursu lub szkolenia z zakresu bajek terapeutycznych.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- budowanie i korzystanie z bazy materiałów dydaktycznych pozwalających na skuteczną pomoc wychowawczą, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
- uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe)
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania na portalu internetowym www.literka.pl


W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia, zaświadczenia.
Potwierdzenia, zaświadczenia


§ 7 ust. 1 pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji dotyczącymi systemu oświaty, szkoły, pracy nauczyciela, praw dziecka i ucznia oraz spraw związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i ich kształcenia, kształceniu specjalnym, między innymi:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r.,
- Aktualne rozporządzenia MEN.

2. Zapoznanie się z publikacjami objaśniającymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego


W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Zbiór dokumentacji


§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym aktywnych metod,
- opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, itp.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki wychowawcze, indywidualne programy wychowawcze dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, itp.


IX 2011
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Plan rozwoju zawodowego
Przykładowe konspekty
Wpisy do dzienników§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.

2. Kontakty z lekarzami, pielęgniarkami, rehabilitantami, pedagogiem szkolnym oraz logopedą w celu opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

3. Współpraca z rodzicami:
- przeprowadzanie rozmów podczas przyjmowania dziecka na oddział z rodzicami w oparciu o kwestionariusz wywiadu,
- w trakcie przebywania dziecka w sanatorium systematyczna współpraca z rodzicami, udzielanie informacji, wsparcia oraz służąc pomocą.

4. Czynna i systematyczna współpraca z organizacjami działającymi rzecz edukacji i wychowania:
- współpraca ze Stowarzyszeniem Artystycznym „PlessArt”
• udział w organizacji stoiska kiermaszowego podczas Festiwalu Ceramiki w Pszczynie
• udział w przygotowaniach do wernisażu prac dzieci w Pszczyńskim Centrum Kultury.
- nawiązanie współpracy z Gospodarstwem Szkółkarskim Kapias:
• organizacja wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży przebywających na rehabilitacji w sanatorium.

5. Pomoc w przygotowywaniu kiermaszy świątecznych poprzez prowadzenie zajęć mających na celu wytworzenia rękodzieła.

6. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów plastycznych.

7. Organizowani spacerów zdrowotnych w ciekawe miejsca Goczałkowic-Zdroju oraz do „Jaskini solnej”.

8. Udział w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

9. Promowanie placówki poprzez współorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia Służby Zdrowia.

10. Prowadzenie kroniki oddziałowej.


W okresie trwania stażu.
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Wpisy do dzienników


§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Przygotowywanie scenariuszy zajęć i konspektów przy użyciu komputera

2. Wykorzystywanie do zajęć wychowawczych środków multimedialnych tj.: telewizor, odtwarzacz dvd, vhs, itp.

3. Wykorzystywanie Internetu jako źródło informacji podczas przygotowywania potrzebnych materiałów i środków dydaktycznych.


W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Wpisy do dzienników§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki i wykorzystywanie jej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).

3. Analiza opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – realizacja zaleceń Poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

4. Rozpoznawanie problemów związanych z realizacją procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz pobytem ucznia w sanatorium ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby dziecka przewlekle chorego i niepełnosprawnego:
- prowadzenie zajęć warsztatowych z dziećmi na temat takich problemów społecznych jak: alkoholizm, nikotyna i narkotyki oraz promocji zdrowia, technik relaksacyjnych i asertywności.
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu ułatwienie im procesu adaptacji w nowym otoczeniu i środowisku oraz eliminowanie napięć psychicznych narastających podczas pobytu w sanatorium a także uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

5. Organizacja czasu wolnego ucznia przebywającego na leczeniu w sanatorium poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć np. plastycznych, kulinarnych, teatralnych itp.


W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

Wpisy do dzienników§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem ewaluacji przepisów wewnątrzszkolnych, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Programu Profilaktycznego, Szkolnego Programu Wychowawczego.

2. Praca w różnorakich komisjach egzaminacyjnych

3. Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem tych w sprawie organizacji oraz realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej.

W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.