X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25273
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Renata Kołodziej
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2015 roku

I § 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego:
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego;
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego;
- Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

2. Samodzielne pogłębianie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo- wychowawczych, reformy oświaty.
- Lektura publikacji w Internecie na stronie MEN.
3. Uczestniczenie w pracach szkoły.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zabieranie głosu w ważnych sprawach;
- Wykonanie dodatkowych czynności przydzielonych przez dyrektora szkoły.

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

- Zapoznanie dzieci z wyposażeniem sali komputerowej, ze sprzętem sportowym
oraz możliwościami i sposobami ich wykorzystania;
- Egzekwowanie noszenia obuwia zastępczego oraz stroju na uroczystości szkolne;
- Wdrażanie uczniów do zdrowego i higienicznego trybu życia.

5.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej przez udział w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

- Zapoznanie z harmonogramem WDN oraz aktywne uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, konferencjach ogólnoszkolnych;

- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych poza terenem szkoły (kursy, warsztaty, szklenia);

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - studiowanie literatury pedagogicznej, czytanie czasopism.
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, fachowych czasopism
oraz opracowań metodycznych. Wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajęciach.
-Poszukiwanie nowych rozwiązań prowadzenia zajęć.

7. Opracowanie dokumentacji szkolnej i gromadzenie pomocy dydaktycznych na rzecz doskonalenia swojej pracy.
- Opracowanie wymagań edukacyjnych i zasad oceniania;
- Przygotowanie na podstawie programu nauczania rozkładów materiału;
- Opracowanie materiałów do ćwiczenia kaligrafii, wyobraźni matematycznej

8. Organizowanie konkursów klasowych i szkolnych. Udział w konkursach.

- Rozwijanie zainteresowań oraz przygotowujące uczniów do konkursów;
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Piosenka nowoczesna”

9. Organizacja zebrań z rodzicami i udział w wywiadówkach.
- Przygotowanie i przeprowadzenie pedagogizacji rodziców :
Jak rozsądnie pomagać dziecku w nauce i motywować go do nauki.

10. Realizacja programu profilaktyki.
- Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania.

11. Udział w życiu kulturalnym gminy, powiatu.
- Udział w uroczystościach szkolnych, gminnych itp.;

II § 8 ust. 2 pkt 2
„wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Zbieranie informacji, materiałów z Internetu do wykorzystania w pracy pedagogicznej.
- Drukowanie i gromadzenie wybranych artykułów, systematyczne czytanie stron internetowych, wyszukiwanie potrzebnych informacji.

2. Stosowanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Opracowanie narzędzi badawczych, scenariuszy, tworzenie pomocy dydaktycznych itp.

3. Korzystanie z programów multimedialnych.
- Korzystanie na zajęciach z programów edukacyjnych, pomocy dostępnych na płytach CD i DVD.
4. Współpraca przy tworzeniu strony internetowej szkoły.
- Dołączanie do strony internetowej szkoły artykułów, zdjęć z życia i działalności klasy, szkoły itp.


III § 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1.Współpraca z nauczycielami -dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- Wspólne organizowanie imprez szkolnych, uroczystości klasowych itp.;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli;
- Udostępnianie chętnym nauczycielom własnych opracowań scenariuszy uroczystości, testów itp.

2.Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej.


IV § 8 ust. 2 pkt 4 a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
- Organizowanie i współorganizowanie imprez klasowych, wycieczek, akademii.

2. Integrowanie dzieci ze środowiskiem szkolnym.
- Integracja dzieci z uczniami na terenie szkoły, np. zabawy, konkursy;
- Integracja z dzieci z uczniami na terenie gminy, np. uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych.

3. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
- Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu koła artystycznego .
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci wykazujących trudności w nauce.


V § 8 ust. 2 pkt 4 c

„poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Rozmowy z rodzicami i dzieci na temat struktury rodzinnej, warunków do nauki w domu.

2. Indywidualizacja procesu nauczania - praca z uczniem zdolnym i słabym.

- Prowadzenie zajęć z dziećmi szczególnie uzdolnionymi;

- Prowadzenie zajęć z dziećmi mającymi problemy w nauce.

3. Organizacja konkursów dla uczniów szkoły.
- Przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.
4. Opieka nad uczniami.
- Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych, wyjść pozaszkolnych, wycieczek itp.
5. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
- Prowadzenie zajęć o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.;


VI § 8 ust. 2 pkt 4 e
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

1. Współpraca z rodzicami.

- Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.

2. Współpraca z Poranią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Pomoc dzieciom w z problemami psychologicznymi i pedagogicznymi.

3. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.

- Badania profilaktyczne.
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

- Udział w konkursach rozwijających tradycje naszego regionu.
5. Uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych prowadzonych przez fundacje.
- Wspieranie akcji:
Góra Grosza,
I ty możesz zostać św. Mikołajem,


VII § 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
- Opis analiza dwóch przypadków rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego.


Renata Kołodziej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.