X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25265
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego stażysty

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
-Ustawa o Systemie Oświaty
-Karta Nauczyciela
-Rozporządzenia
-śledzenie na bieżąco zmian w prawie oświatowym;
IX.2004r.
- znajomość procedury awansu zawodowego; analiza przepisów;
- opracowany plan rozwoju zawodowego;
- potwierdzenia dyrektora, opiekuna stażu;
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa;
IX.2004r.
- umowa zawarta między opiekunem stażu p. Łucją Sawką a stażystką;
3. Przegląd dokumentacji ustalającej zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola Analiza dokumentacji: Statut Przedszkola, program rozwoju placówki(Plan Roczny , Plan Pięcioletni); IX.,X.2004r.
- potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu;
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy w przedszkolu oraz na terenie ogródka przedszkolnego Analiza regulaminu BHP i ppoż.
IX.2004r.
- potwierdzenie dyrektora;
5. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji -opracowywanie planów miesięcznych,
-wpisy do dziennika zajęć,
-opracowywanie scenariuszy zajęć,
-projektowanie narzędzi badawczych,
-protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej,
-protokołowanie zebrań z rodzicami,
-prowadzenie zeszytów obserwacji(działalność diagnostyczna dotycząca wychowanków);
IX.2004 -VI.2005r.
- plany miesięczne;
- scenariusze zajęć;
- karty obserwacji;
6. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
IX.2004 -X.2005r.
- potwierdzenie dyrektora przedszkola;
7. Organizacja własnego warsztatu pracy Samodzielne opracowywanie scenariuszy zajęć oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych;
IX.2004 –X.2005r.
- scenarisze zajęć;
- teczki z pomocami;
8. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli przedszkola Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz pozostałych nauczycieli przedszkola. Poznanie metod i zasad dydaktyczno – wychowawczych pracy z dziećmi, korzystanie z doświadczeń opiekuna stażu oraz innych nauczycieli;
X. 2004 –V.2005r.
- scenariusze zajęć;
9. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie zajęć z opiekunem stażu;
X.2004 –V.2005r.
- scenariusze zajęć;
10. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków; pedagogizacja rodziców; angażowanie rodziców do różnego rodzaju zajęć;
- Pedagogizacja rodziców;
- współudział w organizowaniu spotkań z pedagogiem, psychologiem, logopedą;
- współudział w organizowaniu zebrań dla rodziców,konsultacje indywidualne;
- poznanie oczekiwań rodziców na podstawie ankiety n.t. ”Przedszkole mojego dziecka”;
- współorganizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców, rodzeństwa, dziadków(Dzień Dziadka i Babci, Dzień Matki, Festyn Rodzinny);
- zajęcia otwarte dla rodziców;
IX.2004 –X.2005r.
- referat ze spotkania ze specjalistami;
- narzędzie badawcze –ankieta n.t.” Przedszkole mojego dziecka”;
- zdjęcia z imprez okolicznościowych dla rodziców, rodzeństwa i dziadków;
11. Doskonalenie umiejętności opiekuńczych- prowadzenie obserwacji dzieci przedszkolnych; praca kompensacyjna; - Rozpoznawanie środowiska rodzinnego dzieci(warunki bytowe, życiowe);
- rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci;
- konsultacje z opiekunem stażu;
- wypełnianie „Kart obserwacji”;
IX.,X.2004r.
- wzór karty obserwacji;
- przykłady pracy z dziećmi(zadania, ćwiczenia);
12. Dzielenie się swoją wiedzą; -Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Pedagogicznej i WDN zgodnie z oczekiwaniami;
X.2004 –V.2005r.
- referaty z WDN;
13. Działalność wychowawczo- dydaktyczna poza terenem przedszkola;
- Spacery i wycieczki do ciekawych miejsc zgodnie z założeniami planu rocznego i planów miesięcznych; X.2004- V.2005r.
14. Doskonalenie posiadanych umiejętności w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych oraz zdobywanie nowych wiadomości i doświadczeń; - Udział w konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez MODN, WOM, ANDRAGOG(zgodnie z planem kształcenia na rok szkolny 2004/05;
- nauka języka obcego;
X.2004- V.2005r.
-zaświadczenia i potwierdzenia udziału w szkoleniach, warsztatach i konferencjach;
- certyfikat ukończenia kursu języka obcego;
15. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Chróścinie;
- Wspólne organizowanie spotkań, zajęć, imprez z uczniami klasy II a;
?????????
- potwierdzenie dyrektora oraz opiekuna stażu;
- scenariusze spotkań;
16. Promowanie zdrowia w przedszkolu;
- Ukończenie kursu „Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu”;
- udział w akcji „Przedszkolaki dbają o zdrowy uśmiech”;
- nawiązanie współpracy z lekarzem stomatologiem;
X.2004- VI.2005r.
- zaswiadczenie ukończenia kursu;
- potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu;
17. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z wykonywanym zawodem i działalnością placówki;
- Przygotowanie dekoracji przedszkolnych;
- współtworzenie kiermaszy świątecznych(bożonarodzeniowego i wielkanocnego);
???????????
- potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu;
18. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej; wymiana doświadczeń; poszukiwanie nowych rozwiązań; - Prowadzenie rejestru przeczytanych pozycji: książek i artykułów;
IX.2004- VI.2005r.
- dziennik lektur;
19. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej;
- Korzystanie z własnych komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii
multimedialnych;
- przygotowywanie pomocy do zajęć dydaktycznych;
- przygotowanie informacji ogólnych dla rodziców;
- samodzielne wykonanie dokumentacji stażu;
Cały okres stażu (wg potrzeb);
- przykłady pomocy dydaktycznych;
20. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz złożenie wniosku do Komisji Kwalifikacyjnej; - Opracowanie zgromadzonych dowodów realizacji;
- dokonanie samooceny za okres stażu;
V.2005r.
- usystematyzowane i zebrane w okresie stażu pisemne sprawozdanie;
- wniosek do Komisji Kwalifikacyjnej o ocenę stażu;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.