X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24861
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Lidia Czerwińska
Adres zamieszkania: ULICA, KOD, MIEJSCOWOŚĆ
Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki
w Krakowie
Nauczane przedmioty: rewalidacja, funkcjonowanie osobiste i społeczne, język polski
Wykształcenie:
Studia magisterskie na kierunku: filologia polska ze specjalizacją: pedagogiczną, teatrologiczną i edytorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki w Krakowie
Studia podyplomowe na kierunku Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Studia podyplomowe na kierunku Logopedia w Akademii Ignatianum w Krakowie
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Staż pracy: 01.04.2004 r.

CELE OGÓLNE:
1. Podnoszenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych
2. Realizacja zadań szkoły
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Wykorzystywanie w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

4. a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
c) Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.


Czynności organizacyjne

L.p./ Zadania do realizacji/ Formy realizacji/ Termin/ Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
(tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju 1. Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
2. Wniosek o rozpoczęcie stażu.
3. Plan rozwoju zawodowego.
VIII 2012 r.
IX 2012 r. Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, sprawozdania.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju 1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

2. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Zakończenie stażu Sprawozdanie
Ocena dorobku zawodowego

Plan ma charakter otwarty, w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji
zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


§8ust.2pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy szkoły 1.Aktywny udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentów szkolnych. Uczestnictwo w spotkaniach zespołów, dyskusjach.
Cały okres stażu, w zależności od potrzeb
Sprawozdania zespołów.
2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. 1 .Uczestnictwo w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich.
3.Praca w ramach zespołów ogólnokształcącego, rewalidacji i wychowawczego. Zgodnie z harmonogramem.
Zgodnie z ustalonymi terminami. Protokoły Rady Pedagogicznej, zespołów

3. Udział w zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. 1. Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Cały okres stażu Zaświadczenia, świadectwa
Dokumentacja biblioteczna

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności. 1. Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystanie publikacji z Internetu.
2. Opracowanie narzędzi badawczych (ankiet) dokonanie na ich bazie ewaluacji zagadnień problemowych, prowadzonych zajęć i programów Cały okres stażu
Zestawienie bibliografii, notatki.
Ankiety, i opracowanie ankiet
Prezentacje

5. Opracowanie dokumentacji. 1. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych
2.Opracowanie programów zajęć lekcyjnych i godziny dodatkowej
3. Sporządzanie okresowych sprawozdań Cały okres stażu Dokumentacja nauczyciela

6. Pedagogizacja rodziców. 1 .Sporządzanie planu spotkań z rodzicami.
2. Przygotowanie prelekcji dla rodziców, pogadanki
3. Znajomość sytuacji rodzinnej wychowanków
4. Włączanie się w wychowanie
W ramach wychowawstwa
Plany spotkań z rodzicami
Dokumentowanie zebrań z rodzicami
Ankiety


§8 ust.2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem swojej pracy Śledzenie bieżących doniesień z zakresu aktualnych trendów dydaktyczno – wychowawczych, terapii logopedycznej, nowości w literaturze.
Rejestrowanie na bieżąco zmian w prawie oświatowym.
Sprawdzanie aktualnych propozycji form doskonalenia zawodowego.
Wykorzystanie technologii komputerowej, korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak: www..men.gov.pl, www.edux.pl, literka.pl , www.publikacje.edu.pl , www.ore.edu.pl , www.edukator.org.pl , www.e-serwisnauczyciela.pl
i innych.
Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych. Okres stażu Przykłady opracowanych materiałów

2. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej.

1. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
2. Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem.
3. Prowadzenie poszczególnych zajęć dydaktycznych w pracowni komputerowej, bibliotece.

4. Korzystanie z zasobów sieci Internet w życiu codziennym do przygotowania scenariuszy lekcji oraz wzbogacania warsztatu pracy.
5.Śledzenie aktualności internetowych na portalach edukacyjnych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
6.Zamieszczanie publikacji
7. Pisanie świadectw
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Wychowawstwo
Pomoce wykonane technologią komputerową, materiały, karty pracy.
Zgromadzona dokumentacja.
Konspekty zajęć
Przykładowe scenariusze lekcji
Opracowane materiały na gazetki szkolne
Zasoby na rzecz biblioteki szkolnej
Potwierdzenie dyrektora szkoły


§8ust2.pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2.Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom.
3. Współopracowanie i przedstawienie raportu z przeprowadzonej ewaluacji „Preferowanych przez uczniów SPdP nr 2 form spędzania czasu” na Radzie Pedagogicznej W trakcie stażu
V-2013 r.
V 2014 r. Konspekty zajęć, karty obserwacji.
Scenariusze lekcji sprawozdania
Prezentacje

2. Podejmowanie działań w ramach WDN

1.Współopracowanie projektu "Bon ton na co dzień".
2. Przygotowanie rady szkoleniowej, opracowanie potrzebnych materiałów, temat- w zależności od potrzeb szkoły.
3. Opracowanie i przedstawienie różnych zagadnień w ramach zespołu samokształceniowego. Rok szkolny 2012/2013
Okres trwania stażu
Okres stażu
Projekt działań

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

1. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych.
3.Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca wspólnego opracowania scenariuszy np. podczas organizacji imprezy ogólnoszkolnej: „Ekipa św.Mikołaja”, „Walentynki”, „Pierwszy dzień wiosny” itd.
4. Zajęcia otwarte dla rodziców.
Okres stażu.
Okres stażu.
Strona internetowa.
Przykładowe materiały.
Opracowane scenariusze
Konspekty


§8ust 2pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

1. Opracowanie i wdrożenie projektu „Opowieści słowem i kredką, pędzlem malowane” dla wszystkich uczniów objętych rewalidacją logopedyczną.
2.Opracowanie programu własnego zajęć godziny dodatkowej zmierzających do maksymalnego uspołecznienia uczniów, wyuczenia ich wchodzenia w role społeczne i podejmowania aktywności
Opracowanie, wdrożenie
X/XI 2012/2013
Program godziny dodatkowej z załącznikiem na rok szkolny 2012/2013
Program projektu, zasady i kryteria
Sprawozdanie
Program godziny dodatkowej z załącznikiem, karty wyjść, wycieczek


§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział uczniów w konkursach artystycznych: wokalno – tanecznych, melorecytatorskich,plastycznych, pisarskich, czytelniczych

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach według kalendarza szkolnego
2.Rokroczne przygotowanie konkursu czytelniczego „Spotkania z książką”
3. Konkursowe formy angażowania aktywności twórczej uczniów w ramach prowadzonych zajęć
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia, sprawozdanie
Wpisy tematów zajęć w dzienniku oraz konspekty zajęć

2. Czynny udział w życiu szkoły

1. Organizowanie i przeprowadzanie imprez i konkursów związanych przede wszystkim z propagowaniem czytelnictwa, także tego z kanonu literatury; z poszerzaniem aktywności twórczej; z umiejętnościami stosowania kulturalnych form i prezentowania takich zachowań w różnych sytuacjach.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie klasowych i szkolnych konkursów zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, a tym samym zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w tychże i innych konkursach.
3. Przygotowanie scenariuszy oraz uroczystości: apeli, akademii, występów rocznicowych.
4. Przygotowanie uczniów do przeglądu artystycznego szkół specjalnych w Skawinie
rok szkolny 2009/2010
Zgodnie z ustalonym harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem
Scenariusz imprezy, konkursu, zdjęcia
Regulamin konkursu,
zdjęcia
Scenariusz konkursu, gazetka
Scenariusze, zdjęcia

3. Działania związane z pełnieniem funkcji nauczyciela wychowawcy klasy.

1. Organizacja życia klasy w ciągu roku szkolnego-imprezy klasowe, wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze mające na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju, wyjścia do teatru, kina.
2.Współpraca z Teatrem Maski, Lalki i Aktora „Groteska”
„Teatromaniak”- cykl spotkań teatralnych
3. Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
(lekcje biblioteczne)
4.Współpraca z zarządem PTTK „Krzeszowiacy”
5. Spotkania warsztatowe w muzeum Jana Matejki, Patrona Ośrodka
„Warsztaty u Matejki”
Cały okres stażu
2012/2013
Rok szkolny 2012/2013
Wpisy w dzienniku,
Karty wycieczek, wyjść.
Programy cyklicznych spotkań.

4. Propagowanie kulturalnego stylu bycia i aktywności społecznej

1. Opracowanie projektu zajęć tematycznych o zasadach właściwego zachowania „BON TON na co dzień
2. Przygotowanie tematycznych plakatów informacyjnych i aktualnych gazetek ściennych.
3. Organizowanie cyklicznych wyjść aktywizujących społecznie. Cały okres stażu
rok szkolny
2012/2013
Projekt zajęć i karty Quizu
sprawozdanie
Sprawozdanie
Wpisy tematów, karty wyjść.


§8ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

1. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce, dostosowanie wymagań, metod i form pracy do zaleceń opinii poradni.
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna
IPET-y
Indywidualne wskazania logopedyczne

2. Współpraca z rodzicami

1.Zebrania ogólne i systematyczne indywidualne kontakty z rodzicami.
2.Współorganizowanie imprez środowiskowych (mikołajki, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, śniadanie wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka).
Klasowe wyjścia, wycieczki, wyjazdy w porozumieniu z rodzicami. Cały okres stażu
Według harmonogramu
Wpisy w dokumentacji szkolnej
Scenariusze imprez
Karty wycieczek, wyjść

3. Współpraca ze środowiskiem.
1.Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami biblioteki wojewódzkiej, teatru, muzeum.
2.Wyjścia do środowiska i spotkania z ciekawymi ludźmi.
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną- zaproszenie na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie.
4. Przystąpienie do ogólnopolskich akcji- udział w sprzątaniu świata, udział w akcji "Góra grosza", „Zbiórka nakrętek”, „Gwiazdka dla zwierzaka” itp. Według ustalonych terminów
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

1.Opis i analiza dwóch przypadków pod kątem budowania kompetencji komunikacyjnych w sytuacji sprzężenia mózgowego porażenia dziecięcego i obniżonej sprawności intelektualnej.
2. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- ustalanie i zastosowanie środków zaradczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- podsumowanie i wnioski I półrocze 2012/2013Cały okres stażu, zgodnie z aktualną sytuacją i potrzebami. Analiza przypadków (fragmenty pracy podyplomowej)


Studium przypadku.

..............................
/Data i podpis Nauczyciela/ Zatwierdzam do realizacji:
................................
/Data i podpis Dyrektora /

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.