X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24843
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust. 2 pkt. 1*)

Lp./ ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ TERMINY/ DOWODY REALIZACJI

1. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz z obowiązującą dokumentacją. Zapoznanie się z:
- Statutem Szkoły,
- Szkolnym Programem Wychowawczym,
- Wewnątrzszkolnym Ocenianiem,
- Planem Nadzoru Pedagogicznego,
- Szkolnym Programem Profilaktyki,
- Rocznym planem rozwoju szkoły,
- Dziennikami zajęć. IX. 2013 r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. Notatki własne z analizy dokumentacji.

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
- Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć, dziennik elektroniczny). IX. 2013r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami.
- Obserwacja
- Udział w Radach pedagogicznych.
IX. 2013 r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. Prawidłowa organizacja zajęć własnych.

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. - Udział w szkoleniu BHP.
Według harmonogramu.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

5. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 roku). Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.3U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
- Napisanie planu rozwoju.
IX .
2013 r.
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego

6. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu.
IX.
2013 r.
Kontrakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy

7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
IX. 2013 r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres stażu.
Dokumenty umieszczone w teczce stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
VI. 2013 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.
- Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
V. 2013 r.
Wniosek.
Dokumentacja z realizacji planu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r., *§6 ust.2 pkt 2).

1. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych Cały rok szkolny. Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Hospitacja według wcześniej opracowanego planu.
IX. 2013 r.
Arkusz obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja.
Cały okres stażu.
Konspekt lekcji.

4. Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych.
Opracowanie i realizowanie rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok 2013/ 2014.
IX. 2013 r. oraz cały okres stażu.
Rozkłady materiałów i plany wynikowe z języka angielskiego.

5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym.
Opracowanie scenariuszy zajęć.
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego.
Udostępnianie materiałów, poradników metodycznych, pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, publikacje na stronie internetowej szkoły.

6. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
Studiowanie literatury metodycznej.
Hospitacje.
Cały rok szkolny.
Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.

7. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.
Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

8. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne).
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

9. Organizacja uroczystości szkolnych.
Udział w uroczystościach szkolnych oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
Cały okres stażu.
Zdjęcia, publikacje na stronie internetowej szkoły.

10. Organizacja konkursów z języka angielskiego.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Zgodnie z kalendarzem konkursów.
Zdjęcia, publikacje na stronie internetowej szkoły, dyplomy.

11. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Cały okres stażu.
Płyta z zapisem elektronicznym.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku,* §6 ust.2 pkt 3).

1. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych.
Cały okres stażu.
Gromadzenie informacji o uczniu.

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia.
Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu.
Gromadzenie informacji o uczniu z potrzebami edukacyjnymi.

3. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
Obserwacja uczniów wykazujących dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne dla uczniów klas IV-VI.
Cały okres stażu.
Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

4. Praca z uczniem zdolnym.
Udział w przygotowaniu uczniów do konkursu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie udziału w konkursie.
Dyplomy.

5. Współpraca z rodzicami uczniów.
Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Cały okres stażu.
Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, *§6 ust.2 pkt 4).

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Według harmonogramu.
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu.
Cały okres stażu.
Listy obecności.
Zaświadczenia.

3. Analiza i samoocena swoich działań.
Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych. Cały okres stażu.
Arkusz obserwacji.


Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może podlegać zmianom i modyfikacjom.
Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.