X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24862
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Plan Rozwoju Zawodowego

Imię i nazwisko: Lidia Czerwińska
Adres zamieszkania: ulica, kod, miejscowość
Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki
Nauczany przedmiot: język polski
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2005 r.
Staż pracy: 01.04.2004 r.

Nauczyciel ubiega się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.


Lp./ Sfera rozwoju zawodowego/
Lp./ Zadania/ Metody i formy realizacji
(Tabela - dop. red.)

I Organizacyjna

Poznanie procedury awansu zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji oraz zadań szkoły

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

Dokumentacja realizacji planu rozwoju

Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)

Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Analiza dokumentacji, statusu szkoły, planu pracy dydaktycznej, programu wychowawczego szkoły, regulaminu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole

Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

Współpraca z rodzicami, wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, w konferencjach ogólnoszkolnych

Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, konspektów, scenariuszy z lekcji, akademii szkolnych i konkursów literackich

Autoanaliza dotycząca stopnia oraz sposobu realizacji planu rozwoju zawodowego


II Osobista

Wstępna ocena własnej wiedzy oraz umiejętności w odniesieniu do specyfiki środowiska szkolnego

Obserwacja i analiza możliwości ucznia

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnątrz i wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

Podejmowanie dodatkowych zadań

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotowej, dydaktycznej i pedagogicznej

Określenie dalszej drogi rozwoju Sformułowanie potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności. Projektowanie doskonalenia zawodowego w okresie stażu

Zbieranie informacji w teczkach uczniów ( oceny opisowe, prace uczniów )

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, rady szkoleniowe)

Kurs opiekunów i wychowawców kolonijnych
Warsztaty teatralne ( wykorzystanie różnych technik na zajęciach edukacyjnych)

Wykonywanie dekoracji i tablic zdobiących klasę, współtworzenie plakatów i afiszy informacyjnych i dekoracyjnych, projektowanie pomocy naukowych

Prowadzenie zeszytu lektur przydatnych w pracy zawodowej oraz gromadzenie materiałów piśmiennych i audiowizualnych oraz udział w warsztatach metodycznych

Analiza dotychczasowych oddziaływań, ocena ich skuteczności, określenie potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności, zaplanowanie dalszej pracy


III Dydaktyczna

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (innych nauczycieli)

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub innych nauczycieli

Określenie mocnych i słabych stron swej działalności

Wykorzystanie techniki informacyjnej i środków audiowizualnych w pracy pedagogicznej

Organizowanie akademii, konkursów i wyjść zgodnie z programem dydaktycznym szkoły, wycieczek tematycznych

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie wyników

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza

Dokumentacja efektów własnej pracy

Korzystanie z programów komputerowych i z Internetu oraz kaset i płyt magnetofonowych, filmów video

Opracowanie regulaminów konkursów (dyplomy), wytycznie tras wycieczek

Pisanie scenariuszy zajęć, sprawozdań z uroczystości, wycieczek, konkursów. Czytanie fachowej literatury, udział we wszelkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb osobistych i szkoły


IV Opiekuńczo - wychowawcza

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły

Rozeznanie w sprawie szczególnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych ucznia

Poznanie zespołów klasowych

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Poradnictwo dla uczniów
Analiza programu wychowawczego szkoły

Analiza dokumentacji ucznia
(opinia psychologa, orzeczenie poradni)

Uczestnictwo w życiu szkolnym i pozaszkolnym klasy (wycieczki , imprezy klasowe i szkolne)

Analiza dokumentacji dotyczącej ucznia, diagnozowanie środowiska

Współpraca z nauczycielami, logopedą w sprawie kwalifikowania uczniów do odpowiednich form zajęć (wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.