X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24839

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Załącznik nr 2
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Rafał Furtek
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
Adres szkoły: Bzianka 20, 35-213 Rzeszów

Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Posiadane wykształcenie: magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2014 r.
Opiekun stażu: Joanna Nowak


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Plan działania

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt 1)*

Lp./ Zadanie/ Formy realizacji/ Osoby wspierające/ Termin/ Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły
Zapoznanie się z pracą sekretariatu, księgowości, administracji. Zapoznanie i analiza regulaminu szkoły, analiza aktów prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN Opiekun stażu, sekretarka
Wrzesień 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki własne
2. Zapoznanie się z dokumentacja obowiązującą w szkole
Analiza dokumentów: Statut Szkoły, program wychowawczy, WSO. Udział w Radach Pedagogicznych
Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele
Cały rok
Notatki własne, lista obecności na Radach Pedagogicznych
3. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczyciela
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela rozdział 3A (awans zawodowy nauczycieli), rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r ( w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu, bibliotekarka, dyrektor, inni nauczyciele
Wrzesień 2013
Poprawne opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego, notatki własne
4. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu – omówienie zasad współpracy Opiekun stażu
Wrzesień 2013
Notatki własne, rozmowy, opracowanie zasad współpracy
5. Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela
Analiza zadań wynikających z obowiązków nauczyciela Opiekun stażu
Cały rok
Notatki własne
6. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi obowiązującej nauczyciela
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Cały rok
Notatki własne, wpisy w dziennikach
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Analiza i przyswojenie obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć
Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele
Wrzesień 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Oświadczenie o znajomości przepisów i aktów prawnych


Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia
(§6 ust.1 pkt 2)*

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych i prowadzonych zajęć
Opracowywanie zakresu i tematów zajęć, konsultacje
Opiekun stażu
Wrzesień 2013 – maj 2014
Potwierdzenie opiekuna stażu, harmonogram obserwowanych zajęć, notatki własne
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą, zapisanie wyników
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Raz w miesiącu
Notatki własne, wnioski


Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
(§6 ust.1 pkt 3)*

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminu i tematyki zajęć hospitowanych Opracowanie zakresu hospitacji
Opiekun stażu
Wrzesień 2013 - maj 2014
Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem, analiza
Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Omówienie hospitowanych zajęć, analiza, ewaluacja
Spotkania z opiekunem stażu – konsultowanie podejmowanych działań metodycznych, wychowawczych Opiekun stażu
Raz w miesiącu
Notatki własne - wnioski i uwagi dotyczące realizacji


Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§6 ust.1 pkt 4)*

1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Współpraca i konsultowanie się z innymi nauczycielami, lektura literatury fachowej i czasopism pedagogiczno - psychologicznych w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków, aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania ( kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty)
Opiekun stażu, bibliotekarka, inni nauczyciele, metodycy
Cały rok
Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, notatki własne
2. Samodzielne prowadzenie dokumentacji
Prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, dokonywanie semestralnej oceny ucznia
Opiekun stażu
Cały rok, styczeń 2013, czerwiec 2014
Dziennik zajęć
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Tworzenie dokumentacji przy pomocy komputera, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystywaniem komputera, Internetu, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Publikacja w Internecie scenariuszy lekcji
Cały rok
Scenariusze lekcji, publikacje w Internecie


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 1).

1. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołowych, Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele
Wrzesień 2013
Organizacja własnych zajęć, udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli, spotkaniach zespołów i Rady Pedagogicznej
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu, dyrektor, bibliotekarka
Do 20 września 2013
Plan rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie i opis dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji
Opiekun stażu
Cały rok
Wspomniane dokumenty
4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Opiekun stażu, dyrektor
Czerwiec 2013
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Opiekun stażu, dyrektor
Czerwiec 2013
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 2)*.

1. Zapoznanie się z zasadami wyboru programu nauczania
Analiza podstawy programowej oraz programu nauczania
Opiekun stażu, bibliotekarka
Wrzesień 2013
Notatki własne
2. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami zawartymi w programie nauczania, przestrzeganie zasad BHP, realizacja ścieżek edukacyjnych
Opiekun stażu
Cały rok
Notatki własne
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Opiekun stażu
Cały rok
Autoanaliza, ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia niezbędnej do podniesienia kwalifikacji
4. Wspomaganie aktywności fizycznej młodzieży
Przygotowanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Cały rok
Dyplomy, sprawozdania
5. Rozszerzenie sportowej działalności pozaszkolnej
Zorganizowanie i poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z dziećmi z klas IV-VI.
Opiekun stażu
Cały rok
Plan pracy SKS


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)*

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
Rozmowa
Opiekun stażu, bibliotekarka, pedagog
Wrzesień/październik 2013
Notatki własne
2. Rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków oraz poznanie sytuacji wychowawczej podopiecznych
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć, wychowawcami klas
Opiekun stażu, pedagog, wychowawcy, inni nauczyciele
Cały rok
Notatki własne
3. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych
Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym
Opiekun stażu, bibliotekarka, pedagog, inni nauczyciele
Cały rok
Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, rozmowy w zespole wychowawczym, udział w szkoleniach Opiekun stażu, bibliotekarka, pedagog, inni nauczyciele, osoby prowadzące kursy
Cały rok
Spis przeczytanych pozycji, notatki własne, zaświadczenia
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych nauczyciela
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego
Opiekun stażu, pedagog, wychowawca
Według potrzeb
Notatki własne


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)*

1. Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
Opiekun stażu
Cały rok
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom
Cały rok
Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Nauczyciele
Cały rok
Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Analiza i samoocena swojej pracy, określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena, analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele
Cały rok
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.