X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24821

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr inż. Magdalena Czaus
nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu
w Zespole Szkół

Okres stażu:.........................
Opiekun stażu:.......................


§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Pomoc przy organizacji uroczystości; Współorganizowanie imprez szkolnych
3. Współpraca z Radą Rodziców


§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

I. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności

1. Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism i literatury fachowej
2. Lektura prasy pedagogicznej, poznawanie najnowszych opracowań dotyczących architektury krajobrazu

II. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu

1. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Udział w różnych formach doskonalenia (kursy, szkolenia)


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.

I. Poznanie aktów prawnych z zakresu systemu oświaty

1. Analiza aktów prawnych z zakresu systemu oświaty
2. Ukończenie kursu z zakresu prawa oświatowego


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

I. Tworzenie własnego warsztatu pracy

1. Sporządzanie planów wynikowych z uwzględnieniem poziomu klasy, profilu oraz ilości godzin
2. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych)
4. Opracowywanie scenariuszy lekcji

II. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

1. Obserwacja lekcji, przeprowadzenie rozmowy przed i po obserwacji lekcji

III. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub wicedyrektora szkoły

1. Opracowanie scenariusza lekcji, przeprowadzenie lekcji oraz rozmowy przed i po obserwacji lekcji

IV. Przeprowadzenie lekcji otwartej i jej ewaluacja

1. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej
2. Dokonanie ewaluacji lekcji

V. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

1. Tworzenie i gromadzenie środków i pomocy dydaktycznych, testów sprawdzających
2. Udoskonalanie opracowanych pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, na podstawie obserwacji i osiąganych wyników
3. Studiowanie literatury fachowej, metodycznej, dydaktycznej
4. Przeglądanie stron internetowych, wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalach edukacyjnych
5. Współpraca z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
6. Współpraca z wydziałem architektury krajobrazu UWM
7. Udział w szkoleniach, konferencjach

VI. Ocena skuteczności własnej pracy

1. Analiza stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Analiza wyników próbnego egzaminu z przygotowania zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

I. Uwzględnianie
w pracy dydaktycznej potrzeb rozwojowych uczniów

1. Prowadzenie fakultetów przygotowujących do egzaminu z rysunku na wyższe uczelnie
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach
3. Organizowanie etapu szkolnego olimpiad
Zorganizowanie etapu szkolnego OWIUR bloku architektura krajobrazu. Sprawdzenie testów i zadań praktycznych, sporządzenie protokołu.
Przygotowanie uczniów do następujących olimpiad i konkursów:
4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów z trudnościami w nauce
6. Tworzenie szkolnej encyklopedii roślin we współpracy z uczniami
7. Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

II. Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb uczniów

1. Analiza programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
Na bieżąco co roku oraz śledzenie aktualnych zmian
2. Sporządzanie planów pracy wychowawczej z uwzględnieniem problemów cywilizacyjnych i społecznych
3. Sporządzenie uczniom Karty Indywidualnych Potrzeb:
3. Organizacja imprez klasowych
Imprezy klasowe organizowane corocznie w ramach integracji i godziny wychowawczej:
- wycieczka integracyjna
- dzień chłopaka
- mikołajki klasowe
- spotkanie opłatkowe
- walentynki
- dzień kobiet
4. Opieka nad uczniami podczas wycieczek i innych wspólnych wyjść poza teren szkoły
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
6. Współorganizowanie czasu wolnego uczniów podczas wyjazdów na konkursy i projekty

III. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

1. Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z wychowankami
Rozwiązywanie problemów wychowanków na bieżąco, współpraca z rodzicami i stały kontakt. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród wychowanków
3. Kontakty z rodzicami uczniów w szkole i w domu
Rozwiązywanie problemów wychowanków na bieżąco, współpraca z rodzicami i stały kontakt. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

IV. Uwzględnianie w pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów społecznych i cywilizacyjnych
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Współpraca z doradcą zawodowym

V. Prezentacja szkoły w środowisku gimnazjalistów

1. Prezentacja szkoły wśród gimnazjalistów z miasta, powiatu i innych powiatów
2. Udział i przygotowanie prezentacji szkoły/ kierunku na dniach otwartych
Przygotowanie stoiska na dni otwarte. Opracowanie atrakcji związanych z kierunkiem kształcenia, zachęcenie gimnazjalistów do współpracy z naszą szkołą.
3. Pisanie krótkich artykułów informacyjnych do lokalnej gazety oraz na stronę internetową szkoły


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

1. Sporządzenie dokumentacji awansu zawodowego przy wykorzystaniu technologii komputerowej
2. Korzystanie z komputera podczas tworzenia pomocy edukacyjnych, przygotowywania lekcji
3. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy
4. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagania projektowania na zajęciach praktycznych (GardenPuzzle)
5. Prowadzenie „Zajęć praktycznych” z projektowania w pracowni informatycznej z wykorzystaniem programu AutoCad
6. Korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z opiekunem stażu, innymi nauczycielami i uczniami
7. Sporządzanie świadectw szkolnych z wykorzystaniem programu Świadectwa Optivum
8. Przygotowanie szkolnej encyklopedii roślin


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I. Stosowanie wiedzy z psychologii i pedagogiki w rozwiązywaniu problemów

1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
2. Przeprowadzenie testu socjometrycznego

II. Organizowanie pomocy potrzebującym uczniom

1. Współpraca z różnymi instytucjami realizującymi pomoc społeczną
w okresie stażu
2. Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej
Pisanie opinii o uczniu do gminy o dofinansowanie dojazdów i książek.

III. Stosowanie wiedzy z dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświatowych

1. Udział w pracach komisji zajmujących się przeprowadzaniem egzaminów, rekrutacją
2. Praca na rzecz zespołu przedmiotowego architektury krajobrazu

IV. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

1. Publikacja panu rozwoju zawodowego i scenariusza lekcji otwartej na portalu edukacyjnym
2. Prowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli stażystów§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

I. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

1. Śledzenie zmian w przepisach dotyczących systemu oświaty

II. Wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

1. Praca w komisjach i grupach zadaniowych adekwatnych do potrzeb szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.