X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24807
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

lic. Agnieszka Damrat
nauczyciel języka angielskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1”ELEKTRYK” w Nowej Soli

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI KOMPETENCJI NAUCZYCIELA, WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA.

CEL GŁÓWNY:
* uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:
* pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
* doskonalenie warsztatu pracy
* uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
* uzupełnienie wykształcenia i uzyskanie tytułu magistra

Podstawy prawne:
* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
* Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
* Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. oraz z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (odpowiednio: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580, oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543)
Lp.
Zadania/działania
Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Zadania organizacyjne
(Tabela - dop. red.)

1
Poznanie procedury awansu zawodowego
* zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
* opracowanie planu rozwoju zawodowego
* udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
* śledzenia stron internetowych MEN i innych związanych z oświatą
wrzesień 2011
zgodnie z harmonogramem organizatora
* znajomość przepisów prawa oświatowego
* prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego
* zaświadczenie i notatka z udziału w szkoleniu
* notatki

2
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
* zapoznanie ze znowelizowanymi dokumentami szkoły: Statut ZSP1, System Oceniania, Program profilaktyczno-wychowawczy
wrzesień 2011
* plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły

3
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły
* aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
* analiza dokumentacji szkoły: Statut ZSP1, System Oceniania, Program profilaktyczno-wychowawczy, dokumenty związane z Systemem Zarządzania Jakością
* pełnienie funkcji wychowawcy klasy 1c2 Technikum Zawodowego (od 2011)
* współpraca z rodzicami: zebrania otwarte, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne

cały okres stażu
* potwierdzenie Dyrektora szkoły
* sprawozdania i notatki z zebrań i współpracy z rodzicami
4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
* zbieranie informacji o realizacji zadań
cały okres stażu
* gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, itp.

5
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
* analiza dokumentacji
* autorefleksja
* autoanaliza
* opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

maj - czerwiec 2014
* sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela-uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
* aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli (warsztaty, rady szkoleniowe)
* uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez instytucje pozaszkolne (kursy, warsztaty metodyczne, konferencje)
cały okres stażu
* zaświadczenia, potwierdzenia udziału w szkoleniu
* notatki z udziału w szkoleniu

2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
* udział w pracach zespołu rozpoznającego specjalne potrzeby uczniów (SPE) oraz opracowującego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)
* organizacja imprez klasowych
* konsultacje indywidualne z rodzicami
* wyjścia i wycieczki szkolne i klasowe
rok szkolny 2012/2013
cały okres stażu
* zdjęcia
* scenariusze imprez
* notatki

3
Doskonalenie metod i form pracy
* stosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka angielskiego
* studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
* wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
cały okres stażu
* scenariusze
* recenzje literatury
* notatka

4
Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego
* aktualizowanie PSO
* zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
* zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
wrzesień 2011/2012/2013
* notatka
* podpisane przez uczniów listy – potwierdzenia zapoznania się z PSO

5
Prowadzenie pomiaru dydaktycznego, badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów w zakresie języka angielskiego
* opracowanie i przeprowadzenie (wspólnie z innymi nauczycielami języka angielskiego) testu sprawdzających wiadomości i umiejętności absolwenta gimnazjum
* opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza wyników testu kompetencji nauczanego przedmiotu dla uczniów klas II LO i III TZ
* opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza wyników próbnej matury ustnej z języka angielskiego
cały okres stażu
* kserokopie testów
* wyniki testu

6
Badanie wyników nauczania języka angielskiego
* analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego w danym roku szkolnym oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy
rok szkolny 2012/2013
* analiza wyników testu
* notatka z wnioskami

7
Przygotowywanie uczniów do konkursów
* praca indywidualna z uczniem zdolnym
* udział uczniów w konkursach
cały okres stażu
* dyplomy uczniów
* notatki

8
Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym
* organizowanie i aktualizowanie gazetek tematycznych
* przygotowywanie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
cały okres stażu
* zdjęcia
* notatki

9
Uzupełnienie wykształcenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
* ukończenie studiów uzupełniających i uzyskanie tytułu magistra
2011 – 2013
* dyplom ukończenia studiów

10
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień dydaktycznych, wychowawczych
* literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podnoszenia jakości pracy szkoły
* śledzenie aktualności na portalach internetowych
* korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących doskonalenia między innymi pracy własnej
cały okres stażu
* wykaz przeczytanych pozycji bibliotecznych
* adresy stron internetowych
* notatki


§8 ust.2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1
Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy
* udział w szkoleniu i prowadzenie dziennika elektronicznego
* korzystanie z materiałów informacyjnych i edukacyjnych do zajęć z języka angielskiego
* przygotowywanie sprawdzianów, testów, scenariuszy zajęć, planów wynikowych, sprawozdań semestralnych i rocznych
* opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. techniką komputerową
cały okres stażu
* potwierdzenie udziału w szkoleniu
* scenariusze zajęć
* przykładowe materiały przygotowane przez nauczyciela

2
Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu
* samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem Internetu jako przygotowanie do i uczestnictwo w konkursie
cały okres stażu (wg harmonogramu organizatora)
* notatka
* sprawozdanie z konkursu
* wydruki z wynikami potwierdzające udział uczniów w konkursie

3
Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego przy użyciu technologii informacyjnej
* przygotowywanie i gromadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
* sprawozdanie z planu pracy rozwoju zawodowego
* inne dokumenty zgodnie z planem rozwoju zawodowego


§8 ust.2 pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1
Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego
* przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób
cały okres stażu
* scenariusz zajęć

2
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego (Komisji Języka Angielskiego)
* organizowanie i prowadzenie spotkań członków Komisji
* dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących – przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
* opracowanie i przeprowadzenie (wspólnie z innymi nauczycielami języka angielskiego) testu sprawdzających wiadomości i umiejętności absolwenta gimnazjum, testu kompetencji nauczanego przedmiotu dla uczniów klas II LO i III TZ oraz próbnej matury ustnej z języka angielskiego
* wymiana doświadczeń z pozostałymi nauczycielami w zespole
cały okres stażu
* notatka, opis realizacji zadań
* potwierdzenie członków Komisji

3
Pełnienie funkcji i rzetelne wypełnianie obowiązków przewodniczącego Komisji Języka Angielskiego
* przygotowywanie protokołów ze spotkań, sprawozdań z pracy Komisji i innych materiałów i dokumentów niezbędnych do poprawnej pracy KJA
cały okres stażu
* protokoły, sprawozdania itp.
* potwierdzenie Dyrektora szkoły

4
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
* przygotowanie i opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
wrzesień – październik 2011
* adres strony internetowej, na której będzie opublikowany plan rozwoju zawodowego

5
Współpraca z innymi nauczycielami
* współtworzenie regulaminów konkursów szkolnych
cały okres stażu
* regulaminy
* potwierdzenia nauczycieli współpracujących


§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1
Rzetelne wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy
* opracowanie i realizacja planu pracy klasy
* współpraca z rodzicami uczniów
* współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jestem wychowawcą, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów oraz wobec uczniów potrzebujących indywidualnej opieki
cały okres stażu
* potwierdzenie Dyrektora szkoły

2
Uczestniczenie w pracach zespołu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
* udział w pracach zespołu rozpoznającego specjalne potrzeby uczniów (SPE) oraz opracowującego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) i realizacja założeń zespołu
Od roku szkolnego 2012/2013
* potwierdzenie Dyrektora szkoły, pedagoga


§8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
* udział w pracach Szkolnego i Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów ustnych z języka angielskiego
* udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy sprawdzaniu prac pisemnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego
maj – czerwiec 2012/2013/2014
* potwierdzenie Dyrektora szkoły
* potwierdzenie OKE lub jej przedstawiciela (przewodniczącego zespołu sprawdzającego matury z języka angielskiego)


§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1
Organizacja wycieczki i innych imprez klasowych
* organizacja jedno- lub kilkudniowej wycieczki klasowej
cały okres stażu
* karta wycieczki
* sprawozdanie z wycieczki

2
Organizacja konkursu szkolnego i udział w innych konkursach na różnych szczeblach
* organizacja Szkolnego Konkursu Poezji Europejskiej jako etap szkolny – eliminacje do Powiatowego Przeglądu Poezji Europejskiej organizowanego przez ZSP Nr 5 w Kożuchowie
* organizacja szkolnego etapu Konkursu językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Pokaż nam język” organizowanego przez WSB we Wrocławiu
cały okres stażu (wg harmonogramu organizatorów)
* regulamin konkursu
* zdjęcia
* informacja na szkolnej stronie internetowej
* sprawozdanie z konkursów


§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1
Współpraca z pedagogiem
* spotkania, konsultacje, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu
* przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców
cały okres stażu
* potwierdzenie pedagoga szkolnego

2
Współpraca z rodzicami
* rozmowy indywidualne, telefoniczne
cały okres stażu
* notatka
* zapis w dzienniku

3
Opisanie i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
* zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
* ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
* systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
cały okres stażu
* opracowany opis i analiza


Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu.
2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.