X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24791

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Justyna Steć
Nazwa i adres szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa im Noblistów Polskich STO
Ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Dyrektor: mgr Iwona Bekisz

Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 02. 09. 2013 r. – 31.05.2014 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Kwalifikacje:
• Ukończone studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika, specjalizacja Pedagogika resocjalizacyjna.
• Ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika.
• Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie.


Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im Noblistów Polskich w Legionowie(dokumentacja szkoły):
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.


DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole:
(§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 wraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie, np. ,,Nowa Szkoła”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” czy „Wszystko dla Szkoły”.
• Tworzenie planu rozwoju.

09. 2013

• Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
• Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego.

2. Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi.

• Analiza dokumentacji:
a) Ustawa o systemie oświaty,
b) Karta Nauczyciela,
c) Rozporządzenia MENiS.

09/10. 2013
• Notatki własne.

3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.

• Obserwacja.
• Udział w spotkaniach zespołów i spotkaniach Rady Pedagogicznej.

09. 2013

• Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
• Udział w lekcjach i spotkaniach zespołów.

4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

• Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).

09. 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

5. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
• Analiza dokumentacji:
a) Statut szkoły,
b) Regulamin,
c) Szkolny program wychowawczy,
d) Szkolny program profilaktyki,
e) Wewnątrzszkolny system oceniania.

09. 2013

• Notatki własne z analizy dokumentacji.

6. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

• Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach.

09. 2013 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu

• Lista obecności na radach i zebraniach zespołów.

7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.

• Udział w szkoleniu BHP.

09. 2013

• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

8. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków stażysty, jak i opiekuna stażu.

09. 2013

• Kontrakt zawodowy.
• Omówienie zasad współpracy.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

• Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
• Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres trwania stażu

• Wspomniane dokumenty umieszczone w teczce stażysty.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.

• Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

05. 2014

• Wniosek.
• Dokumentacja z realizacji planu.

11. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

06. 2014

• Sprawozdanie z realizacji stażu.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły:
(§6 ust. 1 pkt. 3, §6 ust. 2 pkt. 4*)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy świetlicy szkolnej. Stworzenie regulaminu świetlicy oraz ramowego rozkładu dnia w świetlicy szkolnej.

• Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2013/2014. Stworzenie harmonogramu pracy świetlicy oraz określenie regulaminu pracy świetlicy szkolnej.
• Prowadzenie działalności zgodnie z opracowanym planem.

09. 2013oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
• Plan pracy świetlicy szkolnej.
• Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej.
• Regulamin świetlicy szkolnej.


2. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.

• Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
• Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres trwania stażu

• Konspekty z zajęć.
• Notatki własne.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

• Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji
oraz stosowanych metod aktywizujących.

09. 2013oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu

• Dokumenty pohospitacyjne.
• Arkusze obserwacji lekcji.
• Notatki własne, wnioski i refleksje.

4. Doskonalenie warsztatu pracy.

• Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne.
• Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, m.in.:
a) Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.
b) Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004.
c) Elsner D., Szkoła jako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, Chorzów 2003.

Cały okres trwania stażu

• Pomoce dydaktyczne.
• Notatki własne.
• Pisemna prezentacja przeczytanych książek oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism .

5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

• Współpraca z Rodzicami,
Nauczycielami, Pedagogiem, Dyrektorem szkoły.
• Dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.

Cały okres trwania stażu

• Kontakty interpersonalne, m.in. z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i psychologami z innych placówek.

6. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.

• Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Cały okres trwania stażu

• Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.


7.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli: warsztaty, kursy doskonalące.


Cały okres trwania stażu

• Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.
• Potwierdzenie udziału w szkoleniowych radach pedagogicznych przez opiekuna stażu.

9. Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych.
• Pomoc dzieciom
w odrabianiu zadań domowych.
• Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Organizowanie konkursów, gier i zabaw edukacyjnych.

Cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Karty pracy.

10. Opieka nad salą zajęć świetlicowych oraz gazetkami ściennymi.
• Czuwanie nad utrzymaniem porządku oraz poszanowaniem sprzętów znajdujących się w sali świetlicowej.
• Wykonywanie gazetek ściennych.
Cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie opiekuna stażu.
• Zdjęcia potwierdzające zmianę wyglądu gazetek ściennych.


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:
(§6 ust. 2 pkt. 3*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami.

• Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami.
• Udział w godzinach wychowawczych.

Cały okres trwania stażu

• Stosowne wpisy w dzienniku.
• Konspekty zajęć.
• Arkusze obserwacji.

2. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły

• Analiza Programu Wychowawczego.
• Współtworzenie Programu Wychowawczego.
• Udział w pracach zespołu wychowawczego.

09. 2013

• Notatki własne.

3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym

• Kontakty z pedagogiem
szkolnym.
• Realizacja zadań Programu Wychowawczego.
• Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami.

09. 2013 oraz cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie nauczycieli i pedagoga szkolnego.


4.Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
• Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły.
• Współorganizacja pikniku integracyjnego pt. „Sport i święto ziemniaka na pożegnanie lata”.
• Współorganizacja światowego Dnia Praw Człowieka.
• Organizacja balu karnawałowego dla uczniów.

09. 2013 oraz cały okres trwania stażu

• Notatki własne.
• Świadectwa udziału w konkursach.
• Plany i zdjęcia z przeprowadzonych imprez.


5.Opieka nad dokumentowaniem kroniki szkolnej

• Czuwanie nad terminowym zamieszczaniem wpisów z poszczególnych imprez szkolnych
• Samodzielne dokumentowanie wybranych imprez
09. 2013 oraz cały okres trwania stażu
• Zdjęcia zmieniającej się kroniki szkolnej


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
(§6 ust.2 pkt.4*)

1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych.

• Stworzenie harmonogramu z terminami zajęć.

09. 2013 oraz cały okres trwania stażu

• Scenariusze, konspekty zajęć.
• Potwierdzenie opiekuna stażu.


2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.

• Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.

Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.


3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).

Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.
• Konspekty z zajęć.
• Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.


4. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrekcji.

• Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
• Konsultacja, analiza.

Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.
• Własne wnioski i refleksje.
• Opinia osoby hospitującej.


5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
• Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych
dla uczniów.

Cały okres trwania stażu

• Teczka stażysty.
• Płyta z zapisem elektronicznym.
• Scenariusze zajęć.

6. Analiza i samoocena swoich działań.

• Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.


Cały okres trwania stażu

• Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.


7. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

• Samoocena.
• Ewaluacja zajęć.
06. 2014

• Teczka stażysty.
• Sprawozdanie z okresu stażu.


*Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Opracowała
Justyna StećLegionowo, dn. ................................... ........................................
podpis nauczyciela stażysty
........................................
zatwierdzenie do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.