X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24785
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, bibliotekarza

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkół

Okres trwania stażu: 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.

CELE STAŻU:
• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany
L. p. Zadania i Forma realizacji
1.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych zakresie awansu zawodowego:
•opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
•opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
I, II, III rok stażu
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów, dokumentacji mającej znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy.
I, II, III rok stażu
3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji: opis i analiza dokonań, sformułowanie wniosków.
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
I, II, III rok stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
V 2014

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki (§ 8 ust. 2, pkt 1)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa. Udział w szkoleniach, kursach, samokształcenie:
•studiowanie literatury fachowej,
•gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą,
•odwiedzanie bibliotecznych stron www
I, II, III rok st
2. Przeprowadzenie przedsięwzięcia „Biblioteka czeka” Pozyskiwanie funduszy na rzecz biblioteki szkolnej:
•nawiązanie współpracy z księgarniami i wydawnictwami,
•promocja biblioteki, jej zbiorów i usług w środowisku szkolnym i lokalnym,
• aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników
II rok stażu
3. Organizowanie i prowadzenie imprez o zasięgu ogólnoszkolnym.
Przygotowywanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów czytelniczych, organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych:
•przeprowadzenie „Kiermaszów książek”
•organizacja akcji charytatywnych (zakrętki, baterie, makulatura)
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Współpraca z rodzicami.
I, II, III rok stażu
4. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce. Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami zdolnymi:
•prowadzenie zajęć koła teatralnego,
•opieka nad zespołem redakcyjnym szkolnej gazetki „Szkolne nowinki”
Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami mającymi trudności w nauce.
II, III rok stażu
5. Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych. Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych.
Lektura literatury fachowej i dydaktycznej.
Uczestnictwo w formach doskonalenia (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne)
I, II, III rok stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust .2 pkt 2)
1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego.
Wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych (m.in.: tworzenie prezentacji w programie Power Point), pisania scenariuszy, testów oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą biblioteki i szkoły.
Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności oraz opublikowania planu rozwoju zawodowego.
I, II, III rok stażu
2. Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w katalogu elektronicznym i bazie bibliograficznej OMNIBUS. Udzielanie indywidualnych instruktaży czytelnikom:
•pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych w bazie danych
3. Wdrażanie systemu bibliotecznego w zakresie udostępniania
i opracowania zbiorów. Budowa bazy elektronicznej w systemie:
•komputerowa obsługa czytelników w wypożyczalni,
• elektroniczne opracowanie książek
II, III rok stażu
4. Założenie i prowadzenie internetowej strony biblioteki szkolnej. Opracowanie i umieszczenie strony WWW w Internecie.
II rok stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§ 8 ust .2 pkt 3)
1. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły Praca w zespołach do spraw aktualizacji dokumentacji szkoły.
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
I, II, III rok stażu
2. Współpraca z nauczycielami.
Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
I, II, III rok stażu
3. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż.
Udostępnianie zgromadzonych materiałów:
•udzielanie instruktaży indywidualnych •potwierdzenie podjętych działań
I, II, III rok stażu
4. Zamieszczanie własnych
publikacji na portalach edukacyjnych. Opracowanie i udostępnienie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych.
III rok stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć biblioterapii i treningu twórczości.
Opracowanie programu i planu pracy zajęć:
•biblioterapii
•treningu twórczości
Przeprowadzanie cyklicznych zajęć.
III rok stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji teatralnej.
Opracowanie programu i planu pracy kółka teatralnego.
Przeprowadzanie cyklicznych zajęć.
Organizowanie spektakli teatralnych.
II rok stażu
3. Wdrożenie programu ogólnopolskiego „Czytające szkoły”.
Opracowanie programu dla uczniów klas I –VI.
Wygłoszenie referatu dla rodziców na temat istoty czytania.
I rok stażu

Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1.Organizacja imprez czytelniczych, wystaw, konkursów we współpracy z innymi placówkami oświatowymi. Działalność charytatywna.
Opracowanie i przeprowadzenie imprez, wystaw, konkursów.
Organizacja akcji charytatywnych.
I, II, III rok stażu
2. Promocja Biblioteki Szkolnej w środowisku szkolnym i lokalnym.
Podanie informacji o działalności biblioteki na stronę internetową szkoły.
Przygotowanie informatorów dotyczących godzin otwarcia i oferty usług bibliotecznych.
I, II, III rok stażu
3.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury .
Opracowanie i realizacja planów wycieczek.
II, III rok stażu
4.Wdrożenie programów edukacyjnych.
Pełnie funkcji koordynatora w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Opracowanie i wdrożenie programu ,,Ferie w bibliotece”.
I, II rok stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)
1Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Stojadłach.
organizacji imprez czytelniczych, konkursów, spotkań autorskich.
I, II rok stażu
2.Współpraca ze służbą zdrowia Organizacja z pielęgniarką spotkania o tematyce „Prawidłowe odżywianie drogą do sukcesu”
I rok stażu
3.Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Mińsk Maz. Organizacja spotkania na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
II rok stażu
4.Udział w organizowaniu akcji.
Organizacja i przeprowadzenie akcji:
•Święto Szkoły
•Zbiórka makulatury, zakrętek, baterii, przyborów szkolnych.
I, II, III rok stażu

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
( § 8.ust.2.pkt 4f.)
1. Opracowanie publikacji.
Opracowanie i publikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
II stażu

Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony(§ 8 ust. 2 pkt 5)
1.Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Opis i analiza dwóch problemów powstałych w bibliotece szkolnej.
II rok stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie
zaspokajania potrzeb wychowawczych.
Studiowanie literatury fachowej.
I, II, III rok stażu

§ 9. ust.3.
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.
1. Inne osiągnięcia zawodowe.
I, II, III rok stażu

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

Data i podpis nauczyciela
Data zatwierdzenia planu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.