X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24762
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podborsko 12.09.2011r.


- Informacje personalne:
- Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Mariusz Piątek
- Szkoła – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku
- Stanowisko – wychowawca
- Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2011r.
- Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
- Data zakończenia stażu – 31 maja 2014r.


Cel: Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Lp./ Zadania/ Forma realizacji/ Termin/ Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

Doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie jakości pracy placówki.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Realizacja zadań placówki.
Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Aktywny udział w pracach zespołu wychowawców.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i placówki (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
-Rada szkoleniowa na temat- Trudności szkolno-wychowawcze- MOW Podborsko
-Szkolenie- zachowania seksualne dzieci i młodzieży-jak można w szkole rozpoznać zagrożenia, jak można pomóc- CEN Koszalin
-Szkolenie-interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi-CEN Koszalin
-V Konferencja Metodyczna „Ile profilaktyki w profilaktyce – MOW w Cerekwicy Nowej
- Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Szkolenie na temat - przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego (e-learning CEN Koszalin)
- Wykorzystanie szkolnego planu WDN do zaplanowania indywidualnego doskonalenia zawodowego w sposób zgodny z potrzebami własnymi i placówki.
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.XII. 2004r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
- Zapoznanie i współudział w zadaniach wynikających z Programu Rozwoju Placówki.
- Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian).
- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu wychowawców, prowadzenie rad szkoleniowych z odbytych szkoleń, konferencji.
Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2011
W trakcie stażu
Na bieżąco
Cały okres stażu Świadectwa, zaświadczenia
Zaświadczenia
Opracowanie planu rozwoju zawodowego wg aktualnych wymagań oraz potrzeb placówki.
Bibliografia
Zebrane dokumenty
Zebrane dokumenty
Zebrane dokumenty
Zapisy w protokołach zebrań zespołu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Umieszczanie materiałów na stronach internetowych. - Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPointa (arkusz konkursowy, prezentacja sukcesów sportowych wychowanków, zapis planów rozgrywek sportowych).
- Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
- Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz promocji sportu i zdrowia (aktualizacja danych w gablotach).
- Prowadzenie dokumentacji własnej
w formie elektronicznej.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego prezentacji multimedialnych z zawodów sportowych.
Cały okres stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
W czasie trwania stażu Wydruki, prezentacje.
Opracowane materiały
Zdjęcia
Opracowane materiały
Adres strony www


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych
zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzeni otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Przewodniczenie zespołowi IPER.

- Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć-przeprowadzenie rady szkoleniowej.
- Aktywny udział w pracach zespołu IPER
- Zorganizowanie spotkań z innymi wychowawcami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
Cały okres stażu
Na bieżąco
Cały okres stażu
W czasie trwania stażu Potwierdzenie spotkań
Opracowane materiały
Prowadzona dokumentacja
Potwierdzenie spotkań


§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Podejmowanie działań innowacyjnych.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych przewidzianych programem profilaktycznym i wychowawczym placówki. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć w ramach sekcji sportowej.
Kontakty z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami uczącymi.
Rozmowy z wychowankami, rodzicami/ opiekunami prawnymi.
Obserwacja wychowanków.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ORE, Kuratorami Sądowymi, szkołami z terenu powiatu białogardzkiego.
Cały okres staż
Cały okres stażu Sprawozdanie
Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków.
Zwiększanie aktywności ruchowej wychowanków.
Działania na rzecz zachęcania młodzieży do pogłębiania wiedzy

Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia pracy ośrodka
- Prowadzenie zajęć sportowych w ramach sekcji sportowej.
- Przygotowywanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych.
- Organizowanie zawodów sportowych z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.
- Organizowanie:
- cyklicznego Mikołajkowego Turnieju
w Halową Piłkę Nożną o Puchar Dyrektora MOW w Podborsku
- cykliczne zawody kajakowe na jeziorze oraz spływy kajakowe
- Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka
- wycieczki rowerowe do Byszyna, Tychowa, Białogardu.
- promocja osiągnięć sportowych uczniów – ranking osiągnięć, rekordy placówki
- organizacja plebiscytu na najlepszego i najpopularniejszego sportowca roku w placówce
- Organizacja konkursu wiedzy o sporcie.
- Sprawowanie opieki nad gablotą o tematyce sportowej (aktualności sportowe z życia placówki).
- powołanie grupy wychowanków zajmujących się obróbką oraz wywoływaniem zrobionych zdjęć podczas organizacji imprez na terenie placówki oraz podczas imprez na zewnątrz placówki
- gromadzenie materiałów
- kontrola aktualności

- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
-Zachowania opozycyjno-buntownicze (ODD) – CEN Koszalin
-Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci- CEN Koszalin
Cały okres stażu
Cały okres stażu
XII co roku
V co roku
VI co roku
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg potrzeb
Wg potrzeb Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Uzyskane wyniki
Sprawozdania, konspekty, scenariusze zajęć
Konspekty
Zdjęcia
Zaświadczenia
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym.
Współpraca ze strukturami środowiska lokalnego.

Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Przytulisko w Białogardzie
- Udział w różnorodnych zawodach sportowych organizowanych przez PSzZS.
- Zainicjowanie nauki tenisa ziemnego jako nowej formy zajęć w sekcji sportowej prowadzonej przy pomocy zaprzyjaźnionego instruktora lub UKS.
- Aktywny udział w organizacji imprez sportowych i kulturalnych, angażowanie wychowanków do pomocy przy organizacji zawodów oraz różnorodnych imprez na terenie Powiatu.
- Realizacja zadań ujętych w programie profilaktycznym.
-przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
-dbałość o wszechstronny rozwój każdego wychowanka
-rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów wychowanków
- Pomoc najbiedniejszym osobom z terenu powiatu białogardzkiego np. pomoc w rozładowywaniu żywności.
Wg kalendarz zawodów
III-X co roku
Wg kalendarza imprez
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Sprawozdanie
Zapisy w dzienniku wychowawczym
Zapisy w dzienniku wychowawczym
Zapisy w dzienniku wychowawczym
Podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych.
Poznanie środowiska wychowanka, diagnozowanie problemów.
Obserwacja i analiza zachowań wychowanka wymagającego szczególnej opieki.
- Realizacja programu wychowawczego placówki.
-prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u wychowanków poczucia odpowiedzialności;
-zapewnienie każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

- Współpraca z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami, rodzicami.
- Przeprowadzenie wywiadu określającego sytuację rodzinną wychowanka, przy pomocy RODK i PPP
- Konsultacje z psychologiem.
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
W każdym roku szkolnym
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku wychowawczym


Potwierdzenia

Opis i analizaPotwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.