X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24761

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: Joanna Kordylewska

Placówka: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigii i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu

Stanowisko: nauczyciel stażysta wiedzy o społeczeństwie


STAŻ

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Termin zakończenia stażu: 31.05.2014
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Hofa-Bargieł


CELE STAŻU

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
IX 2013
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
IX 2013
Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły. Analiza Statutu Szkoły, oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów.
wrzesień 2013 oraz cały okres stażu
Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp..

IX 2013 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu przedmiotowego.
IX 2013 oraz cały okres stażu
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych.
IX 2013-V 2014
Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne, konspekty).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.05.2014
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
1.05.2014
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ TERMINY/ DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami wydawnictw podręczników, w celu pozyskania materiałów pomocniczych, scenariuszy lekcji itp.
IX 2013
Notatki własne.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. IX 2013
Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki wiedzy o społeczeństwie z zagadnieniami dotyczącymi historii, geografii, filozofii, psychologii itp..
cały okres stażu
Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Stosowanie na lekcjach takich metod jak: mapa mentalna, debata oxfordzka, projekt edukacyjny itd..
cały okres stażu
Prace uczniów.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach.
cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami.
Warsztaty.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
wrzesień 2013,
maj 2014 oraz cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym.
Konspekty lekcyjne.
Zaświadczenie.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Szczegółowa analiza programu wychowawczego.
IX 2013
Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
cały okres stażu
Notatki własne.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Uczestnictwo w projektach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, konsultacje z opiekunem samorządu
cały okres stażu
Notatki własne.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
cały okres stażu
Notatki własne.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych i innych spotkaniach. Konsultacje z rodzicami uczniów.
cały okres stażu
Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail.
cały okres stażu
Notatki własne.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
1.09.2013
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie.
Od X 2013- raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne z opiekunem stażu i zespołem przedmiotowym. raz w miesiącu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena , określenie swoich mocnych i słabych stron. Wyznaczenie dalszych celów i zadań.
V 2014r.
Dokumentacja stażysty.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.