X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24750

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
(w związku z wydłużeniem okresu stażu o 1 rok z powodu urlopu dla poratowania zdrowia.)
Agnieszki Mrozowicz
nauczyciela mianowanego
Przedszkola Publicznego nr 6 we Włocławku
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2014 r.


Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowe-go: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp.

VIII/IX 2010 Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
18.IX 2010 r. Plan rozwoju zawodowego

Śledzenie i analizowanie zadań i po-trzeb przedszkola.
• Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, , regulaminów.
IX 2010 r. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju

Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola
• Opracowywanie ankiet dla rodziców
Dotyczących badania gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

• Pomoc w podliczaniu ankiet prze-prowadzonych wśród nauczycieli do-tyczących dokształcania
Grudzień 2011r.
Grudzień 2010r.
Maj 2011r. Zbiór ankiet wraz z podsumowującą analizą.

Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej.
• Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dziecięcej. Aktywne uczestnictwo w Akcji Cała Polska Czyta dzieciom, Światowy Tydzień Dysleksji ,
Rok Korczakowski

Cały okres stażu
30.09.2010r.

2013 Zdjęcia , zapiski w kronice,

Plan działań

Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola

• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela.
Okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Dziennik lektur
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja 
• Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja VI 2014 r. Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców. 
• Opracowanie dokumentów

• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

• Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.

• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Opis wykorzystania, materiały.

Prace dzieci wykonane podczas zajęć komputerowych.

Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.


§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Praca na rzecz rady pedagogicznej.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli SP 20; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.

• Obserwacja zajęć prowadzonych nauczycieli naszego przedszkola- dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora.

Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela


Notatki z obserwacji z zajęć
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli naszego przedszkola

Zapraszanie znakomitości lokalnych .
• Opracowanie scenariuszy do zajęć.

Aneta Szczepańska,
Małgorzata Waszkiewicz,
Jacek Cudny i Jacek Puzio,
Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”, muzykująca rodzina „Więznoki” Okres stażu

Okres stażu Scenariusze zajęć.

Kronika i strona internetowa przedszkola


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu ukierunkowanego na promocję ruchu wśród dzieci.
• zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania cyklu działań dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

• Opracowanie różnorodnych dokumentów przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej:
- opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno –wychowawczych;
- opracowanie zajęć XII. 2010 r.

Okres stażu

Okres stażu

Cykl działań dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowa

Plany miesięczne

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze zajęć


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Współpraca z Biblioteką Publicznej celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.

Nawiązanie współpracy ze znakomitościami włocławskimi
• Opracowanie planu spotkań, przygotowanie wystawki prac dzieci.

• Opracowanie planu spotkań: Aneta Szczepańska,
Małgorzata Waszkiewicz,
Jacek Cudny i Jacek Puzio,
Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”, muzykująca rodzina „Więznoki”
Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.

Zaświadczenie potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.

Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji .
• Organizowanie wycieczek klasowych , imprez klasowych i przedszkolnych, konkursów itp.
Okres stażu
Karty wycieczki, scenariusze imprez.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”

Opublikowanie programu autorskiego „Moje dziecko idzie do przedszkola”-program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich
• Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.

Przygotowanie i przesłanie na stronę internetową X 2010 r.

Publikacja na stronie internetowej Eduseek.pl, wychowanieprzedszkolne.pl
Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.
• Opracowanie scenariuszy 2014
Publikacja scenariuszy.
Eduseek.pl

mgr Agnieszka Mrozowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.