X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24728
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Elżbieta Frąszczak
nauczyciel wychowania fizycznego
Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2011 r.
Termin zakończenia stażu : 31.05.2014 r.


1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Zadania

Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
(Tabela - dop. red.)

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), korzystanie z edukacyjnych stron internetowych

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
VIII/IX 2011.

VIII 2011.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji zadań, analiza, autorefleksja
VI 2014.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Ocena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu
VI 2014.
Ocena pracy
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Poprawne sformułowanie wniosku

VI 2014.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
Udział w radach szkoleniowych,
Uczestniczenie w spotkaniach Rad Pedagogicznych,
Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego

Udział w kursach, konferencjach, warsztatach (ODN- Kalisz, CDE- Kalisz ,MDK- Ostrów Wlkp. i innych ośrodkach szkoleniowych)o tematyce metodycznej z wychowania fizycznego, pedagogiki i psychologii

Uczestnictwo w szkoleniu na instruktora pływania
Uczestnictwo w szkoleniu o tematyce awansu na nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z planem pracy szkoły w ciągu całego okresu trwania stażu

Zgodnie z harmonogramem wybranych form doskonalenia w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych w okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
2011/2012

Świadectwa, zaświadczenia

Samodzielna lektura pedagogiczna i metodyczna
Studiowanie czasopism i lektur pedagogicznych, zapoznawanie się z opracowaniami innych nauczycieli.
Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej, kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu
Na bieżąco
Wykaz literatury
Poszerzenie oferty dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Systematyczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych-nauka i doskonalenie pływania, zajęcia SKS- aerobik grupowy, różne gatunki tańca.
Przygotowanie uczniów do rozgrywek międzyszkolnych.
Cały okres stażu
Pływanie w ramach oferty szkoły lub powiatu w ramach projektu „Bezpieczny powiat”
Sprawozdania, wyniki,
dziennik zajęć pozalekcyjnych,
Podejmowanie działań związanych z egzaminami maturalnymi
Pełnienie funkcji przewodniczącej ZN oraz członka komisji maturalnych ZN.
V 2012
V 2013
V 2014

Udział w życiu szkoły
Udział w rajdach, wycieczkach, uroczystościach rocznicowych i patriotycznych.

Przygotowanie układu choreograficznego i nauka Poloneza uczniów klas III,

Promocja szkoły poprzez aktywne uczestnictwo w organizowaniu Drzwi Otwartych Szkoły oraz Targów Edukacyjnych
W trakcie stażu

Karty wycieczek
Potwierdzenia
Współpraca
z rodzicami
Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów mających problemy zdrowotne a także dotyczące płaszczyzny wychowawczej.
W trakcie stażu
Notatki

2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej,
korzystanie z zasobów Internetu, opracowanie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego przy pomocy komputera,
prowadzenie dziennika internetowego szkoły,
opracowanie scenariuszy, dyplomów, tablic ogłoszeniowych, komunikatów przy pomocy komputera.

W trakcie stażu

Cały okres stażu

Uzupełnianie 1 raz w miesiącu.
Cały okres stażu
Wykaz stron internetowych,
Dyplomy, plakaty, sprawozdania z zawodów, komunikaty sportowe, wyniki zawodów, turniejów
Opracowanie i udostępnienie materiałów związanych z pracą
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Adres strony internetowej

3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami.
Praca w Zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fizycznego,
udostępnianie swojego warsztatu pracy,
prowadzenie zajęć koleżeńskich

W trakcie stażu

scenariusze zajęć,
arkusze hospitacji koleżeńskich,
potwierdzenia,
Prowadzenie szkoleń na spotkaniu Zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego.

Zorganizowanie szkolenia na temat:
„Relaksacja na lekcji wychowania fizycznego jako skuteczna forma redukowania stresu szkolnego”
„Rola nauczyciela wychowania fizycznego w walce z wadami postawy”
III-IV 2012
III –IV 2013
materiały szkoleniowe,
Zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego, Dyrektor lub/i wicedyrektor

Stosowanie nowych metod i form pracy dydaktycznej w wychowaniu fizycznym

Przeprowadzenie otwartych lekcji wychowania fizycznego dla innych nauczycieli oraz praktykantów.
Raz w okresie
Scenariusze zajęć


4. Realizacja następujących zadań:
4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
( § 8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach wychowania fizycznego.
Zaopiniowanie programu przez innych nauczycieli
Zgłoszenie do RP programu do wpisu do Zestawu Szkolnych Programów
Realizacja programu zajęć z uczniem zdolnym na lekcjach wychowania fizycznego.
2012/2013

Od 2013r
program
wraz z opisem jego wdrożenia i ewaluacji,


4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przydatne w realizacji zadań wychowawczo -dydaktycznych szkoły.

Podejmowanie działań mających na celu integrację zespołu klasowego
Uczestnictwo i ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego.

Zorganizowanie wycieczek rowerowych na terenie powiatu ostrowskiego
Wiosną każdego roku stażu

Zorganizowanie chętnym klasom aktywnego spędzania czasu wolnego lub w ramach klasowej wycieczki ( park linowy- Piaski- Szczygliczka, itp.)
W trakcie stażu
Karty wycieczek
Sprawozdania

Przygotowanie i organizacja Mistrzostw Szkoły w aerobiku grupowym.
Każdego roku okresu stażu
Sprawozdanie z mistrzostw

Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Prowadzenie zajęć i opieka nad grupą dziewcząt należących do koła tanecznego (SKS).
Udział w zawodach międzyszkolnych w aerobiku grupowym w ramach „Kalendarza imprez sportowych” MUKS i SZS Wielkopolska
Przygotowanie i opieka nad młodzieżą uczestniczącą w zawodach sportowych na różnych szczeblach
Cały okres stażu

Program zajęć pozalekcyjnych
Poszerzenie zakresu działań szkoły
Udział w zebraniach zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego, którego jestem członkiem
Cały okres stażu


4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i sportu
Współpraca z organizacjami środowiskowymi przy realizacji zadań propagujących działania wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez szeroko rozumianą kulturę fizyczną (MUKS, PCK, sekcje młodzieżowe klubów sportowych).

W trakcie stażu
dokumentacja dotycząca współpracy

5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów wychowawczo opiekuńczych i edukacyjnych

Identyfikacja problemu
praca z uczniami zdolnymi,
praca z uczniem zaniedbanym ruchowo,
propozycja rozwiązania problemu i wdrożenie,
uzyskane efekty oddziaływań

Okres trwania stażu
Opis i analiza realizacji zadaniaPrzedstawiony plan rozwoju zawodowego traktuję jako otwarty i dlatego może podlegać on, po uzgodnieniu z dyrektorem, pewnym modyfikacjom wynikającym z pojawienia się nowych i ciekawych pomysłów.


Zatwierdzam do realizacji Opracowała: Elżbieta Frąszczak


........................................ ........................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)


Ostrów Wielkopolski, 01.09.2011r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.