X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24710
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014

Cele:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych
2. Podniesienie jakości pracy szkoły
3. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne

Zadanie/ działanie

1) Poznanie procedury awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju,
2) Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły,
3) Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły,
4) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
5) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
6) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego,

Formy realizacji zadań / działań

1) wstępna analiza własnych umiejętności; analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego; złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu; sporządzenie planu rozwoju zawodowego; analiza artykułów w czasopismach fachowych; śledzenie stron internetowych MEN,
2) zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO,
3) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej; analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniani; pełnienie funkcji wychowawcy klasy; współpraca z nauczycielami w ramach
członkostwa w kole humanistów; współpraca z rodzicami: zebrania rodziców, spotkania indywidualne
4) zbieranie informacji z realizacji zadań; uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) analiza dokumentacji; autorefleksja; autoanaliza; opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
6) przygotowanie i złożenie wniosku,


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadanie działanie

1) Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej,
2) Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz przez samokształcenie,
3) Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej, wzbogacanie warsztatu pracy,
4) Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych,
5) Współpraca z pedagogiem szkolnym,
6) Konstruowanie Przedmiotowego Systemem Oceniania z języka angielskiego,
7) Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów,
8) Współpraca z biblioteka szkolną,
9) Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły, współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły,
10) Współudział w organizowaniu imprez szkolnych,
11) Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły,
12) Doskonalenie kompetencji wychowawczej, współpraca z rodzicami,
13) Praca w komisjach szkolnych,
14) Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
15) Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności,
16) Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym,
17) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

Formy realizacji zadań działań

1) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Programem Wychowawczym, Statutem, WSO, analiza potrzeb szkoły (prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły, gromadzenie dokumentów, dyplomów,
zaświadczeń, sprawozdanie),
2) Udział w procesie wewnątrzszkolnego szkolenia nauczycieli, studiowanie literatury pedagogicznej, poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących w nauczaniu, organizacja lekcji z ich wykorzystaniem,
3) Ewaluacja planów wynikowych i systemów oceniania, gromadzenie pomocy dydaktycznych - plansz, plakatów, zagospodarowanie klasopracowni, opracowanie gazetek tematycznych, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki, itp.
4) Opracowanie ankiet, testów, krzyżówek,
5) Bieżąca analiza opinii uczniów z różnego typu poradni, pomoc uczniom mających problemy z nauką,
6) Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania, zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi,
7) Przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników,
8) Pomoc uczniom w docieraniu do literatury wykorzystywanej do nauki lub przygotowania do konkursów,
9) Organizowanie konkursów na terenie szkoły, praca indywidualna z uczniem, praca w zespole przedmiotowym, zespole badania jakości pracy szkoły, wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli, podejmowanie dodatkowych zadań,
10) Dzień profilaktyki, pożegnanie klas maturalnych, dni otwarte, itp.,
11) Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych i warsztatach,
12) Udział w konferencjach szkoleniowych, rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne,
13) Praca w komisjach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
14) Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów,
15) Studiowanie literatury fachowej, artykułów, opracowań, konspektów lekcji zamieszczonych w Internecie,
16) Uczestnictwo w Dniach Otwartych,
17) Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, wnioski do dalszej pracy,


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie działanie

1) Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,
2) Wykorzystanie multimediów w przedmiocie,
3) Przygotowanie prezentacji multimedialnych,
4) Stosowanie techniki komputerowej w opracowaniu dokumentacji, pomocy naukowych,
5) Publikacje prac i scenariuszy lekcji w Internecie,
6) Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania dokumentacji szkolnej,
7) Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej,

Formy realizacji zadań działań

1) Gromadzenie i upowszechnianie informacji, czerpanie wiadomości, przygotowanie materiałów potrzebnych do zajęć lekcyjnych,
2) Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, filmów, słowników internetowych, encyklopedii multimedialnych,
3) Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach,
4) Opracowanie scenariuszy, sprawdzianów, zestawów ćwiczeń, dyplomów, pomocy dydaktycznych, materiałów na spotkania z rodzicami w oparciu o techniki komputerowe,
5) Opracowanie prac, scenariuszy i zamieszczenie ich na edukacyjnych stronach internetowych,
6) Prowadzenie dziennika elektronicznego, wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw,
7) Wymiana doświadczeń i poglądów nauczycieli za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet, śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego,


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadanie działanie

1) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,
2) Publikacje na stronach internetowych,
3) Przygotowanie zbioru ćwiczeń dotyczących różnych zagadnień gramatycznych,
4) Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej,
5) Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych,
6) Udział w pracach Koła Humanistów,
7) Przygotowanie referatów,
8) Studiowanie literatury pedagogicznej,
9) Udział w organizacji i przeprowadzeniu egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
10) Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
11) Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli,

Formy realizacji zadań działań

1) Opracowanie scenariuszy lekcji, prowadzenie zajęć otwartych,
2) Publikacje scenariuszy, testów, opis ciekawych metod pracy,
3) Zbieranie informacji celem wykorzystania ich w opracowaniu zbioru ćwiczeń gramatycznych, przekazanych następnie do biblioteki szkolnej,
4) Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych, kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń, inne zadania wynikające z potrzeb szkoły,
5) Stała współpraca i aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Wychowawczego,
6) Organizowanie konkursów z innymi nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami,
7) Wygłaszanie lub publikowanie referatów,
8) Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
9) Praca w komisjach egzaminacyjnych,
10) Wypełnianie obowiązków członka Rady Pedagogicznej jako nauczyciela i wychowawcy,
11) Czynny udział w szkoleniach,


§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Zadanie działanie

1) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Formy realizacji zadań działań

1) Opracowanie i wdrożenie programu koła, programu pracy z uczniem zdolnym na dodatkowych zajęciach języka angielskiego, programu wychowawczego,


§ 8 ust. 2 pkt 4 b

Zadanie działanie

1) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw
programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

Formy realizacji zadań działań

1) Udział w kursie na egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z języka angielskiego,


§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Zadanie działanie

1) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych wychowawczych lub opiekuńczych,

Formy realizacji zadań działań

1) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - koła językowego (opracowanie programu zajęć, scenariuszy zajęć); przeprowadzanie konkursów; uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy w szkole (własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami);
propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego: opieka nad młodzieżą w czasie wycieczek, wyjść, rajdów, imprez... (uczestnictwo w przygotowaniach, organizacja i nadzór); prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów, uczniów zdolnych i z problemami edukacyjnymi; działalność w pracach Komisji Egzaminacyjnej (uczestnictwo w pracach komisji); współpraca z wychowawcami internatu oraz rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców (systematyczne kontakty z wychowawcami internatu oraz z rodzicami uczniów, wygłoszenie referatów); poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami (diagnozowanie środowiska ucznia, opiniowanie wniosków o stypendium gminne dla uczącej się młodzieży, rozmowy z rodzicami, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym)

§ 8 ust. 2 pkt 4 d

Zadanie działanie

1) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

Formy realizacji zadań działań

1) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem francuskim na poziomie zaawansowanym,
§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Zadanie działanie

1) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Formy realizacji zadań działań

1) współpracowanie z pedagogiem szkolnym (spotkania, konsultacje); współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej uczniów (spotkania); współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną (dbałość o
zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów, redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole); zapoznanie z procedurą przyznawania stypendium naukowego i socjalnego; współpraca z kuratorami społecznymi (systematyczny kontakt z kuratorami społecznymi uczniów, pisanie opinii uczniów do sądu); udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne (współuczestniczenie w akcjach, „sprzątanie świata”, zbiórka makulatury, ...); promowanie szkoły (udział w spotkaniach z gimnazjalistami podczas Dni Otwartych w szkole); uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji (współpraca z samorządem szkolnym, praca w maturalnej komisji egzaminacyjnej); działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki oraz ograniczenia absencji uczniów (udział w pracach Zespołu Wychowawczego, realizacja Planu Wychowawczego szkoły); przygotowanie i publikacja scenariusza lekcji języka angielskiego; inne zadania wynikające z potrzeb szkoły; współpraca z nauczycielami szkoły (korelacja działań i zadań dydaktyczno -wychowawczych),

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadanie działanie

1) Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania problemów edukacyjnych i wychowawczych,
Formy realizacji zadań działań

1) obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego, rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu, współpraca z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności; zapoznanie się z opinią poradni, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu, wdrożenie, osiągnięcie założonego celu,


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma formę otwartą, dopuszcza się jego ewaluację w obszarach dotyczących podejmowanych działań i form realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.