X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24733
Przesłano:

Plan rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO
Organizacyjna
1.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- Analiza podstawowych ustaw dotyczących szkolnictwa i oświaty oraz zastosowanie ich w pracy,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, diagnoza osiągnięć
edukacyjnych, dokonywanie korekt i modyfikacji metod pracy z uczniami
- Zawarcie kontraktu, ustalenie terminu zajęć obserwowanych i hospitacji,
- Omówienie przejrzystych zasad współpracy

3.Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
- Analiza dokumentacji: Statut, Program Rozwoju Szkoły, regulaminy wewnątrzszkolne, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny

4.Uczestniczenie w pracach organów Szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Współpraca z rodzicami,
- Współpraca z samorządem szkolnym,
- Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
-Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
-Udział w pracach zespołu ds. ścieżek edukacyjnych, zespołu edukacji europejskiej,
-Opracowanie ścieżek z języka angielskiego i ich realizacja

5.Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami
-Współpraca z samorządem lokalnym, organizacjami i instytucjami

6.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.,
- Analiza przepisów prawa oświatowego

7.Przygotowanie projektu sprawozdania
Przygotowanie opracowania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnieniem jego zmian i modyfikacji

SFERA OSOBISTA

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności – aktywny udział w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Weryfikacja zakresu posiadanej wiedzy merytorycznej, metodycznej oraz pedagogicznej,
- Ukończenie uzupełniających studiów magisterskich ,
- Udział w konferencjach, warsztatach szkoleniowych

2.Aktywna praca nad samokształceniem, zapoznanie z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, pedagogiczno – metodycznej.
- Pogłębianie wiedzy.
- Tworzenie i uzupełnianie biblioteczki źródeł przydatnych do nauczania własnego przedmiotu.

3.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
Wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe – prowadzenie koła języka angielskiego, organizacja konkursów, Festiwal Piosenki Angielskiej, organizacja festynów

SFERA DYDAKTYCZNA

1.Zaznajomienie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
- Zapoznanie się z podstawami programowymi przedmiotu język angielski,
- Analiza dostępnych programów nauczania,
- Analiza wybranego programu nauczania

2.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Hospitacja zajęć wg ustalonego harmonogramu

3.Hospitacja zajęć wg ustalonego harmonogramu
Prowadzenie zajęć wg ustalonego harmonogramu, opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza.

4. Przygotowanie uczniów do konkursów, wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

- Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz z zakresu wiedzy o krajach europejskich,
- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera (szkolenie w ramach WDN), wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
- Stosowanie komputera do opracowywania pomocy dydaktycznych, konspektów, scenariuszy zajęć, testów i ankiet.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych , źródeł internetowych.

5.Współpraca z wydawnictwami językowymi OXFORD, LONGMAN, EXPRESS PUBLISHING. Współpraca z ambasadami krajów europejskich
Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z wydawnictwami edukacyjnymi oraz ambasadami w celu uzupełniania biblioteczki źródeł do nauczania własnego przedmiotu, zdobywania materiałów edukacyjnych.

6.Doskonalenie warsztatu oraz pracy pedagogicznej.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia, adekwatnych do własnych potrzeb.,
- Opracowywanie własnych scenariuszy zajęć, wykorzystanie własnych pomocy dydaktycznych,
- Korzystanie z różnych źródeł pomocy w przygotowaniu zajęć.

7.Obserwacja i analiza możliwości ucznia
- Gromadzenie informacji wg przygotowanych narzędzi,
- Prowadzenie koła języka angielskiego,
- organizowanie wycieczek szkolnych, imprez i uroczystości

SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

1.Zapoznanie Się z Programem Wychowawczym Szkoły
Analiza Programu Wychowawczego szkoły, Programu Profilaktycznego. Stosowanie poznanych zapisów w pracy

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb uczniów.
- Zdiagnozowanie potrzeb i określenie priorytetów wychowawczych w klasach,
- Opracowanie planu działań wychowawczych,
- Odpowiednie podejście do uczniów o specjalnych wymaganiach

3.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów,
- Kontakty z rodzicami,
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- Kontakty z pedagogiem szkolnym,
- Sporządzenie i realizacja planu spotkań z rodzicami – „konsultacje”.
- Opieka nad uczniami podczas wyjść i wycieczek szkolnych.
- Szukanie przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce i kontaktach z rówieśnikami i szukanie sposobów zapobiegania im

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.