X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24667
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§8 ust. 2 pkt 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Sformułowanie i złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu. Sporządzenie sprawozdań
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, scenariusze zajęć, zdjęcia.
Sprawozdania.

2. Analiza dokumentów przedszkola.
Analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Planu Pracy Przedszkola, Planu Pracy Szkoły, regulaminów. Kopie dokumentów.

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki
i psychologii. Studiowanie literatury, czasopism poradników metodycznych, śledzenie
informacji naukowych.
Zestawienie bibliografii.

4. Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności, pogłębianie wiedzy poprzez udział w wewnętrznym
i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach umożliwiających rozszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Praca w zespole samokształceniowym.
Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Zaświadczenia.

5. Organizowanie konkursów przedszkolnych. Opracowanie regulaminów poszczególnych konkursów. Przeprowadzenie konkursów. Pozyskanie nagród rzeczowych.
Regulaminy. Potwierdzenia dyrektora.

6.Przygotowywanie wychowanków do udziału
w konkursach. Udział w konkursach: plastycznych, recytatorskich, piosenki itp.
Podziękowania, dyplomy, nagrody.

7. Organizowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Konstruowanie scenariuszy.
Przygotowywanie oraz przeprowadzanie imprez i uroczystości.
Scenariusze.

8. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych. Wdrażanie zewnętrznych programów z zakresu bezpieczeństwa ekologii, zdrowia itp.
Programy, plakaty, materiały promocyjne.

9. Tworzenie sprzyjających warunków do pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Zakupywanie do sali nowych pomocy dydaktycznych, zabawek.
Dbanie o wystrój sali, tworzenie dekoracji.
Angażowanie rodziców do realizacji zadań związanych z wyglądem przedszkola, placu zabaw i placu przed przedszkolem.
Nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, dekoracje.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§8 ust. 2 pkt 2

1. Sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem awansu zawodowego. Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdań. Wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdania.

2. Doskonalenie wiedzy i umiejętności poprzez udział
w kursach on-line. Korzystanie z kursów dostępnych na platformach e-learning’owych. Zaświadczenia.

3. Aktualizowanie informacji na stronie internetowej przedszkola. Przesyłanie aktualnych informacji na stronę internetową przedszkola. Wpisy na stronie www.xxx.pl

4. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint. Przedstawienie prezentacji podsumowującej rok pracy przedszkola na zebraniu z rodzicami.
Przygotowanie prezentacji dotyczącej wad wymowy, ich przyczyn i skutków oraz zaprezentowanie jej na zebraniu
z rodzicami dzieci sześcioletnich.
Prezentacje.
Potwierdzenie dyrektora.

5. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej do organizowania warsztatu pracy.
Tworzenie dokumentów oraz materiałów dydaktycznych za pomocą programu Microsoft Word.
Korzystanie z programu Gimp do obróbki zdjęć umieszczanych
w prezentacjach programu PowerPoint, na stronie internetowej przedszkola i w kronice.
Korzystanie z programu Audacity do obróbki utworów muzycznych.
Wykorzystywanie środków audiowizualnych w pracy dydaktycznej.
Scenariusze, dyplomy, podziękowania, zdjęcia, nagrane płyty.

6. Korzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy. Wykorzystywanie informacji z Internetu do prowadzenia zajęć dydaktycznych, czerpanie inspiracji
z publikacji, artykułów itp.
Wykaz stron www.

7. Publikacje na stronach internetowych. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Opracowanie i przesłanie publikacji na stronę internetową szkoły.
Adres stron internetowych.
Tekst publikacji.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§8 ust. 2 pkt 3

1. Udział w zajęciach otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych dla dyrekcji oraz nauczycieli.
Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Potwierdzenia, scenariusze.

2. Udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Aktywne włączanie się w prace zespołu samokształceniowego, udostępnianie własnych materiałów w teczce zespołu, dzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń.
Uczestniczenie w radach szkoleniowych.
Potwierdzenia, materiały zgromadzone w teczce zespołu.

3. Współpraca z innymi nauczycielami.
Konsultacje z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem.
Dzielenie się z zainteresowanymi nauczycielami informacjami dotyczącymi przebiegu terapii logopedycznej ich wychowanków oraz instruowanie o sposobach utrwalania poprawnej wymowy podczas codziennych zajęć. Korzystanie z materiałów metodycznych innych nauczycieli.

4. Opracowanie publikacji. Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów z zakresu wychowania lub dydaktyki.
Zamieszczenie publikacji na stronie internetowej szkoły.

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednie z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4a

1. Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego „Już w przedszkolu”. Prowadzenie działań przewidzianych
w programie. Sporządzanie sprawozdań
z realizacji programu.
Program adaptacyjny, sprawozdanie z realizacji.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4c

1. Zapewnienie dzieciom dostępu do różnych form kultury. Udział w wycieczkach, wyjazdach do kina i teatru.

2. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Przygotowywanie materiałów na tematy wychowawcze.
Przygotowanie i przedstawienie rodzicom prezentacji dotyczącej wad wymowy u dzieci. Materiały informacyjne.

3. Rozwijanie zainteresowania dzieci literaturą. Czytanie różnych utworów literackich przez nauczyciela.
Organizowanie akcji czytelniczej „Wiosna z książką”.
Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Wpisy w dzienniku zajęć. Potwierdzenia.

4. Udział w konkursach zewnętrznych. Przygotowywanie i zgłaszanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach. Dyplomy, podziękowania.

5. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych imprezach
i uroczystościach. Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości.
Branie udziału w imprezach organizowanych przez inne placówki.
Scenariusze, zdjęcia, podziękowania.

6. Rozszerzenie działań związanych z promocją przedszkola
w środowisku lokalnym. Przygotowanie plakatów informujących o rekrutacji do przedszkola oraz dniach otwartych i umieszczenie ich na tablicach informacyjnych.
Potwierdzenie dyrektora.

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 4e

1. Współpraca z Policją. Spotkania dotyczące bezpieczeństwa
z funkcjonariuszami policji. Potwierdzenia, zdjęcia.

2. Współpraca ze Strażą Pożarną. Wyjazdy do jednostki straży pożarnej w Białymstoku. Potwierdzenia, zdjęcia.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Konsultacje telefoniczne lub osobiste ze specjalistami pracującymi w poradni. Notatki.

4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Prezentowanie twórczości wychowanków w środowisku lokalnym. Podziękowania, wytwory dzieci, dyplomy

5. Współpraca z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą „Dwójka” w Białymstoku. Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla wychowanków placówki. Podziękowania.

6. Współpraca z innymi przedszkolami. Zgłaszanie dzieci do udziału w konkursach oraz zapraszanie wychowanków innych placówek do udziału w konkursach własnych.
Udział w imprezach organizowanych przez inne placówki. Podziękowania.

7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Wycieczki do zakładów pracy w najbliższej okolicy.

8. Współpraca z rodzicami. Kontakty indywidualne, zebrania grupowe, prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości przedszkolnych, organizowanie warsztatów dla rodziców oraz spotkań podnoszących ich kompetencje wychowawcze, zamieszczanie zdjęć oraz bieżących informacji na stronie internetowej, Wpisy w dzienniku, potwierdzenia.

9. Udział w akcjach charytatywnych. Udział w akcji „Góra Grosza”, „Adopcja serca”, „Pomoc Polakom na Litwie” itp. Podziękowania, potwierdzenia.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt 5

1. Opis dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i opis podjętych działań, podsumowanie i wnioski. Opracowane materiały.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter projektu i może w trakcie realizacji ulegać zmianom w zależności od potrzeb placówki i własnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.