X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24665
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - aneks

Nauczyciel kontraktowy:
Damian F. Boral
Nazwa i adres placówki:
Miejskie Przedszkole nr 27 im. Plastusia i Tosi
ul. Ściegiennego 27
Katowice
Data rozpoczęcia kontynuacji stażu:
1 września 2013 r.
Data zakończenia kontynuacji stażu:
31 lipca 2014 r.
Opiekun stażu:
• mgr Krystyna Gruchała
Kwalifikacje pedagogiczne:
• studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
• studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej

Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004), rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580), rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. Nr 235, poz. 1543) oraz rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. Nr 0, poz. 393).

Wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego §7 ust. 2 pkt 1-4

1.) §7 ust. 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
a.) Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego (§7 ust. 1 pkt 1).
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca
z gronem pedagogicznym.
• Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
Pożegnanie lata-powitanie jesieni, Jasełka, Spotkanie opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Piknik rodzinny.
• Współorganizacja wycieczek przedszkolnych.
• Koordynator zespołu ewaluacyjnego.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
b.)(§ 7 ust. 1 pkt 2).
• Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego oraz ustawicznego.
• Rozpoczęcie studiów podyplomowych – Taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej.
• Doskonalenie warsztatu pracy- pomoce dydaktyczne, dekoracja sali.
• Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach.
c.) Współpraca z opiekunem stażu.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
d.) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć oraz uroczystości w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
• Stosowanie w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej metod aktywizujących.

2.) §7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
a.) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
• Koordynowanie wycieczek oraz wyjść poza teren przedszkola. Prowadzenie dokumentacji.
• Współorganizowanie wycieczek grupowych dla dzieci w ramach procesu dydaktycznego.
• Promowanie osiągnięć dzieci poza placówką – udział
w konkursach.
• Zdobywanie wiedzy o rozwoju wychowanków – gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dzieci oraz ewentualnych problemach środowiska w jakim przebywa dziecko.
• Współpraca z rodzicami. Troska o dobry kontakt z rodzicami.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.
• Koordynowanie ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.
• Współorganizowanie spotkań Mikołajkowych w Miejskim Przedszkolu Nr 67 w Katowicach.
• Eksponowanie prac dziecięcych.

3.) §7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
a.) Wykorzystanie technologii komputerowej (TK) i informacyjnej w pracy nauczyciela.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu TK.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
• Publikowanie scenariuszy zajęć
w Internecie.
• Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej oraz scenariuszy zajęć w formie elektronicznej.
• Opracowywanie oraz wykonanie dyplomów, zaproszeń na różnego rodzaju uroczystości przedszkolne i organizowane konkursy.
• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas pracy z dziećmi.
• Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych dla dzieci.
• Korzystanie z programów komputerowych ułatwiających opracowywanie dokumentacji przedszkolnej.

4.) §7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
a.) Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
• Zapoznanie z propozycjami wydawniczymi z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy zawodowej. Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu w celu pomocy dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowawczymi.

5.) §7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
a.) Poznawanie przepisów dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
(§ 7 ust. 1 pkt 3).
• Udział w konferencjach dla nauczycieli o systemie oświaty.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
• Indywidualne studium prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.