X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24672

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Dorota Korczyńska Wieczorek
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2011r.-31.05.2014r.
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia magisterskie: matematyka, studia podyplomowe: informatyka.

Podstawą planu rozwoju zawodowego jest zaplanowanie celów, jakie pragnę zrealizować podczas odbywania stażu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

Planując rozwój uwzględniłam:
- własną wiedzę pedagogiczną;
- możliwości rozwojowe uczniów;
- specyfikę szkoły.

Cele mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu to:
- uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych gimnazjum,
- opracowanie i współautorstwo imprez szkolnych i środowiskowych,
- opracowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych,
- kształtowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
- podejmowanie współpracy z instytucjami środowiskowymi,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia,
- poznanie problematyki środowiska lokalnego sytuacji wychowanków, z którymi będę pracować,
- diagnozowanie i rozpoznawanie potrzeb oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego i słabego,
- nawiązywanie dobrego kontaktu z młodzieżą i rodzicami,
- upowszechnianie technologii komputerowej na zajęciach oraz w opracowaniu środków dydaktycznych,
- opracowanie i wdrażanie do praktyki wiedzy z zakresu zagadnień psychologicznych i pedagogicznych,
- uczestnictwo w szkoleniu na egzaminatorów OKE,
- najważniejszym celem jest mój własny rozwój osobowy, a rezultatem tego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zakładam, że mój plan rozwoju ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego
realizacji mogą pojawić się nowe zadania i wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania:

§ 8, ust.2, pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN.
2.Analizowanie dokumentów szkoły oraz uczestniczenie w ich tworzeniu i doskonaleniu.
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
4.Aktualizacja strony internetowej szkoły. Pisanie informacji, wyników konkursów na stronie WWW.
5.Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach. Udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów OKE dla egzaminu gimnazjalnego. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
6.Organizacja szkolnego konkursu matematycznego. Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego.
7.Prowadzenie zajęć dla uczniów, którym matematyka sprawia trudności. Wdrożenie programu do zajęć wyrównawczych z uczniem słabym. Stosowanie w praktyce różnych metod nauczania matematyki.
8.Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych. Praca z uczniem zdolnym. Wdrożenie programu do zajęć z uczniem zdolnym. Stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu matematyki.
9.Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Udział w programie „Sesja z plusem” zaproponowanym przez GWO.
10.Pełnienie funkcji koordynatora i członka zespołu ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Praca w zespole i opracowanie KIP, PDW i IPET.
11.Współpraca z rodzicami. Udział rodziców w zebraniach. Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia.
12. Różne formy promocji szkoły w środowisku. Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
13.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
14.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

§ 8, ust. 2, pkt 2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów. Sporządzanie w formie wykresów, tabeli wyników z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej i przedstawienie ich w postaci prezentacji na radzie pedagogicznej.
2.Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w praktyce szkolnej. Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych na lekcji matematyki – lekcja otwarta dla uczniów.
3.Aktualizacja strony internetowej szkoły-zakładka matematyka. Przygotowanie i zamieszczenie na stronie informacji o organizowanych konkursach, zamieszczeni zadań przygotowujących do konkursu, zamieszczenie wyników z konkursów.
4.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych. Publikowanie prezentacji na stronach edukacyjnych scenariuszy własnych zajęć.
5. Zmodernizowanie programu komputerowego obliczającego średnią ocen uczniów. Program komputerowy w Excelu obliczający średnią ocen uczniów wraz z porównaniem średnich z poprzedniego semestru . Udostępnienie go zainteresowanym nauczycielom.

§ 8, ust. 2, pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych”

1. Przeprowadzenie lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
2. Współudział przy organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców i całej społeczności. Przygotowanie scenariusza oraz próby z uczniami przed występem.
3. Publikacje.
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Przekazywanie materiałów zainteresowanym nauczycielom, wymiana doświadczeń.
5.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowanie scenariusza i przeprowadzenie „Dnia Nauk ścisłych”.

§ 8, ust. 2, pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiedni z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


1. Zredagowanie zadań na szkolny konkurs matematyczny „Super matematyk”. Ułożenie zadań konkursowych (otwartych i zamkniętych). Udział w konkursowej komisji oceniającej.
2. Pełnienie funkcji wychowawczych. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klas I-III zgodnego z
Programem Wychowawczym Szkoły.
3. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki. „Praca z uczniami mającymi specyficzne trudności edukacyjne w matematyce”. Wdrożenie programu do zajęć wyrównawczych z uczniem mającym specyficzne trudności edukacyjne.
4. Opracowanie programu zajęć dydaktycznych z uczniem uzdolnionym matematycznie. „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie”. Wdrożenie programu do zajęć z uczniem zdolnym.

§ 8, ust.2, pkt 4b
„Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, dydaktycznych dydaktycznych przypadku nauczycieli szkół artystycznych-także konsultanta współpracującego współpracującego Centrum Edukacji Artystycznej”

1.Praca na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Udział w szkoleniu na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego oraz pozytywne jego ukończenie. Wykonywanie zadań egzaminatora.
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych.

§ 8, ust.2, pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy wychowawczej. Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami na radach pedagogicznych.
2. Organizacja i przeprowadzanie konkursów. Prowadzenie eliminacji i uczestniczenie w komisji oceniającej kompetencje matematyczne uczniów. Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach. Opracowanie scenariuszy i regulaminu konkursu matematycznego.
3. Organizowanie wycieczek szkolnych. Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
4. Organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów mających specyficzne trudności edukacyjne.
5.Organizowanie imprez klasowych i szkolnych. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
6.Praca w zespole ewaluacyjnym dotyczącym efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Opracowanie i analiza ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 8, ust.2, pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

1.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Spotkania i rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
2. Współpraca z poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Obserwacja uczniów. Konsultacja z pedagogiem, psychologiem. Realizacja zaleceń Poradni psychologiczno – Pedagogicznej.
3.Współpraca z wydawnictwami. Udział w programie „Sesje z plusem” będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Udział w spotkaniach szkoleniowych.

& 8 ust. 2, pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu. Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.