X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24654

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko – mgr Agnieszka Ciołek
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa im. Mikołaj Kopernika w Złoczewie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011- 31.05.2014)


Podstawa Prawna
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


ZADANIA/ SPOSÓB REALIZACJI/ TERMINY/ DOKUMENTACJA
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedur awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia;o awansie zawodowym nauczyciela.

IX.2011r.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

IX.2011r.
IX.2011r.

IX.2011r.

2 x w roku szkolnym
Według harmonogramu

Na bieżąco
Na bieżąco

VI.2014

Wniosek
Plan Rozwoju Zawodowego.

Scenariusze zajęć,
wnioski,
notatki.

Sprawozdanie.


3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe;
-Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach;
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, szablonów, dekoracji.
Według harmonogramu
Okres stażu

Notatki, zaświadczenia.
Potwierdzenia.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

4.Doskonalenie warsztatu pracy.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.:
- kursy doskonalące;
- kursy metodyczne;
- warsztaty, seminaria;
- śledzenie pedagogicznych nowości wydawniczych;
- przeglądanie stron WWW.

Okres stażu Zaświadczenia, notatki,
Potwierdzenia.

5. Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej.
- Napisanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej świetlicy szkolnej z uwzględnieniem specyfiki pracy w SP w Złoczewie;
- Prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy.

IX.2011/12/13

Okres stażu
Plany pracy świetlicy szkolnej

Adnotacje w dzienniku.

6. Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
- Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej w świetlicy szkolnej raz w semestrze.

I,VI.2012r.
I, VI.2013r.
I.2014r.
Sprawozdania.

7. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

- Otoczenie opieką uczniów dojeżdżających i oczekujących na rodziców bądź opiekunów;
- Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych, przygotowaniu do zajęć;
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
- Zabawy integracyjne dla dzieci nieśmiałych, mających trudności z aklimatyzacją w środowisku szkolnym;
- Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o różnorodnej tematyce;
- Przygotowanie dekoracji szkoły, świetlicy, dekoracji do akademii, dekoracji świątecznych;

Okres Stażu

Zapisy w dzienniku.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1. Poznanie struktury
i problemów środowiska lokalnego
- Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami;
- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i rodzicami;
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
Okres stażu Dokumentacja. Potwierdzenia.

2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
-Obserwacja dzieci na tle grupy;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
- Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej;
- Organizacja uroczystości szkolnych;
- Udział w uroczystościach;
- Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów;
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy;
Okres stażu

Notatki.
Scenariusze imprez, zajęć.
Zapisy w dzienniku.

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Urzędu Miasta;
-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą: PPP, MOPS, Klub Karate Kyokushin;
-Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania świetlicy szkolnej;
- Organizowanie zbiórki surowców wtórnych;

Okres stażu

Wpisy do dziennika.
Podziękowania.

4.Wspólpraca z innymi nauczycielami.

- Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami, nauczycielem biblioteki szkolnej;
- Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek;
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Okres stażu

Notatki, zapisy w dzienniku, podziękowania.

5.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
-Studiowanie literatury pedagogicznej;
-Udział w warsztatach doskonalących.

Okres stażu

Zaświadczenia, notatki.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Na bieżąco

Okres stażu

Dokumentacja.
Notatki.
Potwierdzenia.

2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu;
- Urozmaicanie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów dojeżdżających o zajęcia wykorzystujące sprzęt audio, video, komputer.

Okres stażu

Zapisy w dzienniku

3. Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.
Okres stażu
Strona WWW.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
-Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
-Samokształcenie się – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

Okres stażu

Zaświadczenia, notatki,
wykaz lektur.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
uczniów sprawiających trudności
dydaktyczne i wychowawcze.

- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;.
- Identyfikacja problemu;
- Działalność w szkolnym zespole PCK;
- Opracowanie i przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Okres stażu

Notatki.
Program zajęć.

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Na bieżąco

Zapisy w dzienniku, notatki.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA
1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. -Analiza dokumentacji:
* Ustawa o systemie oświaty;
* Karta Nauczyciela;
* Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet);
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
-Analiza i gromadzenie dokumentacji.

Okres stażu

Akty prawne, notatki.
Dokumentacja.
2.Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. -Udział w pracach Rady Pedagogicznej szkoły;
-Współpraca z gronem pedagogicznym. Według harmonogramu
Na bieżąco
Notatki.


Opracowała: mgr Agnieszka Ciołek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.