X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24643
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr Katarzyny Bednarczyk
nauczyciela kontraktowego
w
........................................
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego


Czas odbywania stażu: 01.09.2011r. – 31.05.2014r.

Opiekun stażu:........................................


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywanie zmian tych działaniach ( § 7ust. 2, ppkt1)

Zadania – przewidywane efekty

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu z dnia. 1. XII. 2004

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, sprawozdania i prezentacja dorobku.

Uaktualnianie wiedzy na temat awansu ( portale internetowe, literatura fachowa)
początek stażu
Zgodnie z Rozporządzeniem MENIS
cały staż
zbiór dokumentacji
wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie
zaświadczenia

2. Współpraca z opiekunem stażu
Sporządzenie kontraktu zawierającego wzajemne oczekiwania i obowiązki
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekunka
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania
Opracowanie sprawozdania końcowego
IX 2011
początek stażu

cały okres stażu

według harmonogramu
hospitacji
koniec stażu
kontakt
wniosek, plan rozwoju

scenariusze, omówienia arkusze obserwacji

wnioski

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela

Samoocena , autorefleksja

Na bieżąco

roczne sprawozdanie z przebiegu stażu

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu psychologii, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych

Udział w zewnątrz szkolnych formach szkolenia zawodowego:

Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Stosowanie w pracy metod aktywizujących

cały staż

cały staż

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

cały staż

cały staż

zaświadczenia

biblioteczka

potwierdzenia, zaświadczenia,
protokoły

scenariusze zajęć, notatki

5. Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia

Opracowanie planu pracy wychowawczej na danej grupy wychowawczej w internacie.
Opieka nad jedną z sekcji działającej w internacie. Opracowanie planu pracy tej sekcji

cały staż

cały staż

plan pracy wychowawczej

program koła, dziennik zajęć

6.Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

Organizowanie imprez, wycieczek krajoznawczych, pieszych rajdów, itp.

Opieka nad kołem Coolturalny Kibic

Dbanie o czystość na terenie Ośrodka

cały staż

cały staż

zdjęcia, wpisy w kronice

zdjęcia, wpisy w kronice

7.Publikacja prac własnych

Opublikowanie własnego dorobku pracy na stronach www

koniec stażu

strony www


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwoju uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ( § 7 ust. 2ppkt 2)

1. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno - cywilizacyjnych

Zapoznanie się z dokumentami wychowanków
Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem celem wspólnego stosowania różnych metod profilaktycznych i eliminujących niepożądane postawy wychowanków
Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi

Ujęcie w planie pracy wychowawczej takich problemów jak: AIDS, narkomania, uzależnienia
Integracja wychowanków przebywających w grupie wychowawczej oraz placówce

według harmonogramu

cały okres trwania stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

dokumenty udostępnione przez Dyrektora

wnioski z rozmów przeprowadzonych z psychologiem

rozmowy z rodzicami potwierdzone wpisem w dzienniku grupy

konspekty zajęć

zdjęcia, wpisy w kronice, scenariusze zajęć

2.Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami

Nawiązanie współpracy z muzeum, kinem, klubem piłkarskim,

cały staż

adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia, wpisy w kronice

3. Uczestnictwo wraz z wychowankami w różnych formach kultury

Wyjazdy do kina, do teatru, ogniska integracyjne
Czynne i bierne uczestnictwo w imprezach w Ośrodku
Wycieczki krajoznawcze po regionie świętokrzyskim

Na bieżąco

adnotacje w dzienniku zajęć, kronice grupowej, zdjęcia


3. Umiejętności wykorzystania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej ( § 7. ust. 2, pptk 3)

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych, tworzenie prezentacji multimedialnych
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Dokumentowanie przebiegu stażu

na bieżąco

prezentacje multimedialne

2. Publikowanie materiałów z wyjazdów, wycieczek oraz imprez na stronie internetowej

Umieszczenie na stronie www Ośrodka, zdjęć oraz opisów wyjazdów z wychowankami placówki

cały staż

strona www Ośrodka


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust.2ppkt4)

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie

Studiowanie literatury przedmiotu

Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu resocjalizacji. psychologii, pedagogiki, metodyki pracy

okres stażu

cały staż

biblioteczka

potwierdzenie udziału, zaświadczenia

2.Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja wychowanków, współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi

cały staż

wpisy w dzienniku grupy, w aktach wychowanków

3.Praca z Zespole Wychowawczym

Czynny udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego w internacie

cały staż

protokoły, lista obecności

4.Współpraca z psychologiem w celu udzielenia pomocy i wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi

Analiza trudności edukacyjnych i negatywnych zachowań wychowanków; poszukiwanie rozwiązań w sprawach wychowawczych

cały staż

wpisy w aktach wychowanków potwierdzone podpisem psychologa

5.Realizowanie zadań w pracy z wychowankami zgodnie z programem wychowawczym

Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą podczas zajęć profilaktycznych

cały staż

wpisy w dzienniku wychowawczym


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (...7, ust. 2ppkt 5 )

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN,

cały staż

biblioteczka

2. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadania stopnia awansu nauczycieli

Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu
Udział w warsztatach oraz śledzenie dokumentów

cały staż

zaświadczenia dokumentacja stażu

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z obowiązującą procedurą

cały staż

zdjęcia, karty wycieczek

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:
mgr Katarzyna Bednarczyk ........................................ Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.