X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24638
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Płońsk 20.09.2013

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię nazwisko: Dariusz Zdunowski

Nauczany przedmiot: język angielski

Szkoła: Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

Dyrektor Szkoły: mgr Dariusz Umięcki

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 r.

Opiekun stażu: mgr Ilona Krawczyk - Noureldeen

Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
I - STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i dokumentacji dotyczącej oświaty - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.Rozporządzenie MENiS z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2006 r. nr 97 poz. 674.- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego Cały okres stażuWrzesień 2013 - poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego- znajomość wymienionych aktów prawnych
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu- hospitacje zajęć-podpisanie kontraktu z opiekunem stażu Wrzesień 2013Cały okres stażuWrzesień 2013 - wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych - analiza następujących dokumentów:· Statut ZS im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą· Wewnątrzszkolny System Oceniania- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników- opracowanie rozkładów materiału Wrzesień 2013Cały okres stażu - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania- posiadanieplanu wynikowego i PSO- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy - udział w szkoleniu BHP Wrzesień 2013 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z innymi nauczycielami, - udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej- Zespół nauczycieli języków Obcych Cały okres stażu - listy obecności na Radzie Pedagogicznej- zaświadczenia
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, certyfikaty Cały okres stażu - teczka stażysty
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja- autoanaliza- opis realizacji planu rozwoju zawodowego 31.05. 2014 r. - sprawozdanie z realizacji stażu

II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju + wnioski 09.2013 r. - wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie Maj 2013 - portale internetowe
3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera, tablicy interaktywnej, oprogramowania i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji Cały okres stażu - scenariusze lekcji
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach organizowanych przez WODN itp.- kontynuacja studiów magisterskich Cały okres stażu - świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy - tworzenie zestawów testów, konspektów- gromadzenie materiałów dydaktycznych Cały okres stażu - pomoce dydaktyczne
6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z jęz angielskiego- udział w przygotowaniach imprez szkolnych Cały okres stażu - notatki z prowadzonych zajęć- krótkie sprawozdania z imprez

III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć- krótkie omówienie spostrzeżeń Cały okres stażu - wnioski, notatki z obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariusza zajęć- konsultacja z osobą hospitującą Cały okres stażu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość
3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - gromadzenie dokumentacji- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków- ankiety Cały okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej/pedagoga szkolnego Cały okres stażu - wdrażanie wniosków do codziennej pracy
2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość 31.05. 2014 r. - teczka stażysty- sprawozdanie z okresu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.