X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24631

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Informacje o nauczycielu:

1. Imię i nazwisko: E. Z.
2. Data urodzenia:
3. Miejsce zatrudnienia:
4. Zajmowane stanowisko: nauczyciel – wychowawca świetlicy
5. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
6. Data rozpoczęcia stażu:
7. Planowana data ukończenia stażu:
8. Opiekun stażu:
9. Wykształcenie:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza – studia magisterskie
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, kierunek: Filologia angielska – studia licencjackie


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami)

§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi
(Tabela - dop. red.)

1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, z pedagogiem szkolnym
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z wychowawcami klas w zakresie organizacji zajęć, konkursów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Listy obecności
Potwierdzenia udziału
Potwierdzenie pedagoga

2.

Praca w zespołach zadaniowych

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych:
ds. awansu zawodowego,
ds. akcji charytatywnych.
Okres stażu
Potwierdzenie przewodniczą-cych zespołów, protokoły
3.
Planowanie i organizowanie pracy w świetlicy szkolnej
Wspólne opracowanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej.
Prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych.
Okres stażu

Plany pracy świetlicy szkolnej
Dzienniki zajęć świetlicowych

4.
Podejmowanie zadań według kalendarza imprez szkolnych

Organizacja uroczystości, imprez i konkursów świetlicowych.
Organizacja konkursów międzyszkolnych.
Uczestnictwo i przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Według harmonogramu

Według potrzeb

Według potrzeb
Scenariusze uroczystości, wpisy i zdjęcia na blogu świetlicowym
Protokoły konkursów
Potwierdzenia udziału

5.
Podejmowanie dodatkowych zadań
Pomoc w prowadzeniu akcji „Owoce w szkole”.
Okres stażu
Potwierdzenie koordynatora akcji

6.
Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych i opiekuńczych
Współorganizacja spotkań integracyjnych z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.
Udział rodziny ucznia w uroczystościach w świetlicy szkolnej.
Okres stażu
Scenariusze spotkań, wpisy i zdjęcia na blogu świetlicowym

7.
Podejmowanie działań uwzględniają-cych zainteresowania i potrzeby rozwojowe uczniów
Kontynuacja przedsięwzięcia „Język angielski w zabawie” – zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.
Współorganizacja przedsięwzięcia „Moje pierwsze odkrycia” – cykl zajęć opartych na doświadczeniach.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
Pomoc uczniom w przygotowaniu się do udziału w konkursach.
Okres stażu
Przedsięwzięcia
Wpisy i zdjęcia na blogu świetlicowym

Przykładowe karty pracy
Potwierdzenia udziału

8.
Podejmowanie działań w oparciu o ideę roku „Szkoły z Pasją”
Współpraca z placówką kulturalno-oświatową – Domem Kultury „Zachęta”
Współprowadzenie gazetki ściennej pod hasłem „Szkoła z Pasją – nasze zainteresowania”.
Rok szkolny 2011/2012
Potwierdzenie dyrekcji D.K. „Zachęta”
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wpisy w kronice świetlicowej

9.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
Udział w lokalnych imprezach środowiskowych.
Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami (Policja, Straż itp.).
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę w ramach zespołu ds. akcjach charytatywnych – współorganizowanie kiermaszy świątecznych.
Okres stażu
Wpisy i zdjęcia na blogu świetlicowym

Protokoły


§ 7, ust. 1, pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowyh, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz WDN.
Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia.
Okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty

2.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych zwłaszcza dotyczących świetlicy szkolnej.
Okres stażu
Bibliografia

3.
Współpraca z opiekunem stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
Okres stażu
Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły
Scenariusze
Wnioski i uwagi do realizacji zajęć

4.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Systematyczne gromadzenie i tworzenie dokumentów realizacji planu – zaświadczeń, scenariuszy.
Okres stażu
Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego
Sprawozdanie

5.
Doskonalenie umiejętności i korzystanie z technologii informacyjnej i komputerowej w pracy
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez portale dotyczące awansu.
Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – scenariuszy zajęć, planów pracy, zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
Wykorzystanie sprzętu audio-wideo na zajęciach.
Opracowywanie i dostarczanie materiałów na blog świetlicowy.
Okres stażu
Wydruki ze stron internetowych
Strona internetowa
Zgromadzone materiały i pomoce
Scenariusze
Blog świetlicowy


§ 7, ust. 1, pkt. 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

1.
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Znajomość dokumentów szkolnych
Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Okres stażu
Notatki

2.
Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego
Analiza dokumentacji: Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Wrzesień 2011

Okres stażu
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Własna baza komputerowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.