X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24619
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji
1
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli (rozp.MEN, KN).
IX.2011
VI.2014
Sprawozdanie
Poprawne skonstruowanie planu rozwoju zawodowego i wniosków związanych z awansem.
2
Stosowanie podczas zajęć różnorodnych metod pracy z dziećmi mających na celu ich wszechstronny rozwój i wpływających na podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Cały staż
Zapis w dzienniku, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie opis i analiza
3
Procedury zapewniające jakość pracy przedszkola; udział w realizacji rocznego planu przedszkola (np. opracowanie narzędzi badawczych, diagnozy problemów edukacyjnych lub wychowawczych, ankiety).

Cały staż
Opis i analiza podjętych działań
4
Pedagogizacja rodziców oraz ich udział w życiu przedszkola (zajęcia otwarte, uroczystości, prezentacja ciekawych artykułów pedagogicznych)
Cały staż
Opis i analiza, przykładowe artykuły, gazetki
5
Doskonalenie zawodowe i samokształcenie
(udział w warsztatach, kursach i szkoleniach, samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych podnoszących umiejętności i poszerzających wiedzę).
Caly staż
Zaświadczenia, opis i analiza
6
Dokumentowanie uroczystości przedszkolnych w kronice oraz działalności dydaktyczno-wychowawczej.
Cały staż
Opis, kronika, protokoły

§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji
1
Doskonalenie swoich umiejętności
Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji oraz sposobu komunikacji.
Cały staż
Sprawozdanie
2
Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem
komputera oraz Internetu.
Cały staż
Zapis w dzienniku, opis i analiza zajęć
3
Wykorzystanie komputera i skanera w organizacji roku szkolnego.
Cały staż
Zaproszenia, dyplomy, pomoce dydaktyczne, scenariusze imprez
4
Opracowywanie komputerowe
przedszkolnych dokumentów
Cały staż
Plany pracy, scenariusze, karty pracy, protokoły
5
Zamieszczanie w Internecie własnych publikacji:
programów;

scenariuszy zajęć;


narzędzi diagnostycznych.

W czasie trwania stażu
Wydruki
6
Komputerowe opracowanie dokumentacji z okresu stażu.
VI 2014
Dokumentacja
7
Kontakt z mediami w celu promowania wizerunku placówki – udział w redagowaniu gazetki przedszkolnej.
W czasie trwania stażu
Przykładowe numery gazety


§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji
2
Opieka nad praktykantkami, stażystami lub nauczycielami z krótszym stażem zawodowym
Cały staż
Opis i analiza współpracy, efekty
3
Udział w Radach Pedagogicznych i Radach Szkoleniowych
Cały staż
Zapis w protokołach
Wygłaszanie refertów
Czynny udział w szkoleniach
4
Publikowanie własnych opracowań: przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań
Cały staż
Scenariusze, konspekty, zabawy
Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą na
portalach edukacyjnych
5
Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli
Cały staż
Czynny udział w szkoleniach§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji
1
Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjnego lub wychowawczego
Cały staż
Działania zmierzające do opracowania programu.
Opracowanie i wdrożenie
programu
Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań.


§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji
1.
Organizowanie imprez okolicznościowych integrujących środowisko bliższe i dalsze.
Cały staż
Scenariusze, zapis w dzienniku, opis
2.
Udział w cyklicznych imprezach organizowanych przez Giszowieckie Centrum Kultury
Cały staż
Dyplomy, zaświadczenia, opis, efekty
3.
Organizowanie wycieczek przedszkolnych
Cały staż
Karty wycieczkowe, opis, efekty
4.
Udział w organizowaniu różnych konkursów na terenie przedszkola oraz udział w konkursach poza placówką.
Cały staż
Scenariusze, opis i analiza, efekty
5
Wyjscia do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych.
Cały staż
Zapis w dzienniku, w kronice przedszkolnej

§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji
1
Współpraca z filią biblioteki miejskiej i biblioteką szkolną
Cały staż
Sprawozdania
2
Współpraca z policją, strażą pożarną
Cały staż
Sprawozdania
3
Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 51
Cały staż
Sprawozdanie
4
Organizowanie akcji
charytatywnych i społecznych
Cały staż
Organizacja akcji, opis, efekty
5
Pozyskiwanie sponsorów; organizowanie loterii, kiermaszów.
Cały staż
Scenariusze, opis
6
Dbanie o wzbogacanie bazy
dydaktycznej przedszkola
Cały staż
Opis i analiza, efekty, pozyskane środki
dydaktyczne
7
Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich:
Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
Cały staż
Sprawozdania
8
Wspólpraca z pedagogiem
przedszkolnym
Cały staż
Sprawozdanie

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p
Zadania
Termin realizacji
Formy realizacji

Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych swoich wychowanków ( systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu).
Okres trwania stażu
Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczacych wychowanków
Identyfikacja problemu
Ocena genezy, dynamika zjawiska i przyczyny
Propozycje rozwiązania problemu
Wdrożenie oddziaływań
Efekty oddziaływań

opracowała Katarzyna Zawadzkaa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.