X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24579
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Brzostowiec, 01.09.2011

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Stodulska
Miejsce pracy: Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu
Wykształcenie: filologia angielska, specjalizacja nauczycielska – studia licencjackie; filologia słowiańska, specjalizacja filologia słowacka – studia magisterskie
Przedmiot nauczany: język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2014r

Opiekun stażu: Agata Rylska


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


Lp./ Zadania/ Formy realizacji/ Termin/ Dowody realizacji

(Tabela - dop. red.)

1.
§7ust.2pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. Współpraca z opiekunem stażu:
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-zawarcie kontraktu
-omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem).

2. Obserwacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

3.Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).

4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy lekcji itp)
-przygotowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
-przygotowanie końcowego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza
-arkusze ocen

6.Analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania i opracowanie i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

7.Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie zróżnicowanych metod sprawdzania opanowania wiedzy i oceniania.

8.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-zapoznanie z nową podstawą programową z języka angielskiego,
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału z języka angielskiego
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych
-tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych (używanych w procesie nauczania języka angielskiego)

-tworzenie własnej biblioteczki przedmiotowej
-opracowywanie testów, sprawdzianów
-przygotowywanie scenariuszy lekcji -wrzesień 2011

-dwa razy w semestrze

-dwa razy w roku szkolnym

-cały okres stażu

-raz w semestrze
-czerwiec 2014

-czerwiec 2014

-cały okres stażu

-wrzesień 2011

-cały okres stażu

-sierpień/wrzesień 2011

-sierpień/wrzesień

-cały okres stażu
-cały okres stażu


-cały okres stażu
-według terminarza
-cały okres stażu

-plan rozwoju zawodowego, kontrakt, terminarz spotkań

- arkusze obserwacji, scenariusze lekcji

-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

-teczka dokumentów

-sprawozdania
-sprawozdanie

-wniosek

-dzienniki,
sprawozdania,
arkusze ocen

-przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
-dziennik lekcyjny, scenariusze lekcji

-notatki, dokument

- przygotowane materiały
-notatki
-plansze tematyczne, plakaty, płyty CD, DVD, CD Rom itd.)
- zgromadzone książki
-testy,
-scenariusze


2. §7ust.2pkt,2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1.Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów poprzez współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo-opiekuńczych wśród uczniów).

2.Poznanie środowiska uczniowskiego wychowanków - diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań.

3.Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej.

4.Stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

5.Ocena możliwości uczniów – indywidualizacja nauczania (dostosowanie sposobu nauczania i wymagań do potrzeb i możliwości ucznia):
-opracowanie i realizacja programu do indywidualnej pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
-praca z uczniem słabym (konsultacje, dodatkowa pomoc)
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów)

6.Poszerzenie oferty szkoły w zakresie społecznych zajęć pozalekcyjnych – z uwzględnieniem potrzeb uczniów:
-założenie (przygotowanie programu oraz gromadzenie materiałów na zajęcia) i prowadzenie kółka języka angielskiego dla uczniów klas I – VI ( w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym).

7.Współorganizowanie uroczystości szkolnych (dyskoteki, apele, gale).

8.Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych (organizowanie oraz współudział w organizowaniu wycieczek przez innych nauczycieli – pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami).

9.Organizowanie lub współorganizowanie konkursów z języka angielskiego:

- konkursy językowe wewnątrzszkolne,
- międzyszkolne konkursy językowe organizowane przez wydawnictwa językowe,
- konkurs dla dzieci klas I – III z okazji Halloween na najładniejszą latarnię z dyni,
- konkurs na kartę świąteczną z okazji Bożego Narodzenia (klasy IV – VI),
- konkurs na najpiękniejsze serduszko walentynkowe wykonane techniką dowolną (klasy I – III),
- konkurs na najpiękniejszą kartę walentynkową (klasy IV – VI),
- konkurs na najlepsze wykonanie piosenki w języku angielskim (kl. I-III).

10.Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych np. stres, zanieczyszczenie środowiska.

11. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury krajów anglojęzycznych w porównaniu z tradycjami lokalnymi (np. obchody Świąt Bożego Narodzenia –konkurs na kartę świąteczną, konkurs na najładniejszą dynię z okazji Halloween itp.).
-wrzesień

-wrzesień 2011

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu
-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

- X 2011, X 2012, X 2013
- XII 2011, XII 2013, XII 2014
- II 2012, II 2013, II 2014
- V 2012, V 2013, V 2014
- wiosna 2012, 2013, 2014

-według nadsyłanych zgłoszeń

- cały okres stażu

- cały okres stażu -potwierdzenia np. opinia z PPP

-ankieta

-zapis w dzienniku, notatki
-zapis w dzienniku, notatki

-plan pracy

-notatki

-plan zajęć, dziennik zajęć, notatki własne, zgromadzone materiały i prace uczniów

-potwierdzenia

-karty wycieczki, potwierdzenia, zdjęcia

-potwierdzenia

- zdjęcia, notatki własne
- zdjęcia, notatki własne

- zdjęcia, notatki własne zapis w dzienniku lekcyjnym

- potwierdzenia, notatki własne, zapis w dzienniku lekcyjnym

- scenariusze, zapis w dzienniku lekcyjnym

- potwierdzenia, zdjęcia, notatki własne, zapis w dzienniku lekcyjnym


3. §7ust.2,pkt3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1.Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych.

2.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela techniki informacyjnej i komunikacyjnej.

3.Opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia lekcyjne, narzędzi pomiaru dydaktycznego i kart pracy przy użyciu techniki komputerowej.

4.Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-przygotowanie scenariuszy lekcji
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia
- przygotowywanie dyplomów
- przygotowywanie informacji dla rodziców
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań
-przygotowanie sprawozdań z postępu realizacji planu rozwoju zawodowego

5.Wykorzystanie zasobów internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela

-korzystanie z portali edukacyjnych (np. www.men.gov.pl, www.menis.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, www.edukator.org.pl, www.edukadry.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.szkola.net/awans, itp.) – korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.

6.Kontakt z wydawnictwami językowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, seminariach i nowościach wydawniczych).

7.Kontakt z innymi nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazywanie informacji, materiałów).

8.Publikacje w internecie – publikacja materiałów dotyczących pracy zawodowej.

-wrzesień 2011

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

- cały okres stażu

- cały okres stażu

- cały okres stażu

-zaświadczenia

-zgromadzone materiały, notatki własne

-scenariusze, sprawozdania

-zgromadzone materiały

-maile, notatki własne, materiały promocyjne

-maile

-publikacja w internecie


4. §7ust.2,pkt4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań 1.Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców – kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.

2.Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
-korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
-korzystanie z publikacji w internecie
-gromadzenie literatury w podręcznej biblioteczce
-podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach i szkoleniach.

3.Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno–pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny; uczeń o obniżonych możliwościach) oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.

5.Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii do tworzenia programu pracy z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych.

6.Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego do zdiagnozowania konieczności kierowania ucznia do PPP oraz dalszej pracy z tym uczniem.

-cały okres stażu

-cały okres stażu

- cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu, według potrzeb

-według potrzeb

-notatki, kopie artykułów, wydruki z internetu, zgromadzone pozycje w biblioteczce podręcznej

-potwierdzenie

-notatki

-notatki, plan pracy

-notatki, dokumentacja do PPP,


5. §7ust.2,pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel zdobywał staż 1.Analiza dokumentacji:
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (internet - portale edukacyjne, „Poradnik nauczyciela mianującego się” Wydawnictwo FORUM , prasa oświatowa).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulaminy szkolne

4.Wykazanie się w konkretnych sytuacjach i podejmowanych przez siebie działaniach znajomością przepisów np.:
-ewakuacja uczniów z sali lekcyjnej po usłyszeniu alarmu
-kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej
-właściwa pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych i wyjść
-udział w pracach różnorodnych komisji szkolnych

5.Tworzenie planów wynikowych.

6.Tworzenie i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

7.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej. -wrzesień 2011

-według potrzeb

-sierpień/wrzesień

-wrzesień 2011

-cały okres stażu -kopie artykułów, notatki

-potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym

-plany wynikowe

-przedmiotowy system oceniania
-dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, teczka wychowawcyZatwierdzam do realizacji.


........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły


........................................
Miejscowość, data


Opracowała

Katarzyna Stodulska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.