X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24572
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr ========
nauczycielka wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy


......................, dnia 13 września 2011r.
....................., dnia 1 września 2013r.


§8 ust.2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zadania/ Formy realizacji

Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja. wrzesień 2011r. teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych. wrzesień 2011r. złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów. okres stażu
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów. październik – grudzień 2011r
wrzesień – październik 2013r.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. okres stażu dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach. okres stażu potwierdzenie udziału
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. okres stażu scenariusze zajęć
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie.
Samokształcenie – czytanie prasy
i literatury fachowej. na bieżąco
okres stażu wykaz interesujących adresów internetowych
Bibliografia, artykuły
Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych. na bieżąco potwierdzenia dyrektora
Realizacja projektu „Strzał w Dziesiątkę” Zapoznanie uczniów z zasadami projektu.
rok szkolny 2011/2012
opis projektu
zaświadczenie
Rozwijanie bazy dydaktyczno - przedmiotowej Wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych ( plansz,)
okres stażu zdjęcia, potwierdzenia dyrektora
Koordynator akcji „ Fundusze za Puste tusze” Pozyskanie dodatkowych funduszy na zakup pomocy dydaktycznych okres stażu potwierdzenie dyrektora
Podejmowanie tematyki zagrożeń społecznych dla młodzieży we współczesnym świecie Organizowanie prelekcji specjalistów (pielęgniarka szkolna, policjant) okres stażu wpisy w dzienniku lekcyjnym
Współpraca
z rodzicami Organizowanie ogólnych
i indywidualnych spotkań z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych. według harmonogramu szkoły

sprawozdania


scenariusze

§8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami. Opracowywanie dokumentów. okres stażu przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Przygotowanie dokumentów szkolnych, dyplomy, zaproszenia. okres stażu scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne,
potwierdzenie dyrektora szkoły
wykonane pomoce
Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych. Przygotowanie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej. okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły

Wykorzystanie Internetu jako źródła cennych informacji. Systematyczne odwiedzanie stron internetowych
o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
Gromadzenie informacji. w miarę potrzeb wykaz stron internetowych

§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚCI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli Opracowanie scenariuszy.
Omówienie lekcji. okres stażu scenariusze
Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie planu
i publikacja. październik
2011 r. publikacja w Internecie
Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli Dyskusje, wymiana poglądów. Opracowanie i realizacja planu naprawczego dla Szkoły Podstawowej na bieżąco według potrzeb notatki ze spotkań w dokumentacji szkoły
diagnozy i ich analiza.
Współpraca ze wszystkimi nauczycielami wychowawcami klas, w których uczę. Bieżąca wymiana uwag na temat postępów uczniów z różnych przedmiotów. na bieżąco potwierdzenia nauczycieli.

§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla
Oddziału Przedszkolnego Opracowanie programu. wrzesień 2010 plan wychowawczy

Zainicjowania programu wychowawczo – profilaktycznego „Bajkowe spotkania” Opracowanie programy
Zaproszenie do współpracy biblioteki szkolnej Listopad – grudzień 2013 sprawozdanie


§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ SZKOŁY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Stosowanie w pracy metod aktywizujących. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. na bieżąco scenariusze zajęć
Praca z uczniem zdolnym i słabym. Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Udział w konkursach ogólnopolskich.
Organizacja konkursów szkolnych.
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych,
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. wg potrzeb

tematyka zajęć wyrównawczych
Wyzwalanie w uczniach współodpowiedzialności za wizerunek szkoły. Przygotowywanie uczniów do pozaszkolnych konkursów. uzależniony od organizatorów dyplomy, podziękowania, prace uczniów
Koordynowanie ogólnopolskiego Programu Szkolnego – zbiórka zużytych baterii i akumulatorów Wdrażanie programu na terenie szkoły.
na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
Udział w akcjach
i imprezach ogólnopolskich.
Udział w akcjach: np.:
„Sprzątanie świata” ,”Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy”, „Zostań Świętym Mikołajem” okres stażu potwierdzenie organizatorów akcji, potwierdzenie dyrektora szkoły
Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów. Oglądanie spektakli teatralnych i filmów.
Wyjazdy na wycieczki krajoznawcze. w miarę możliwości potwierdzenia wyjazdów

§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów szkolnych. Zespołowe redagowanie projektów uroczystości szkolnych.
Projektowanie konkursów.
Tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego. okres stażu projekty, scenariusze, testy, ankiety
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych. okres stażu
plany zebrań

Współpraca z wydawnictwami – WSiP i Nowa Era Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
okres stażu sprawozdanie

Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną Nawiązanie systematycznej współpracy z logopedą w związku z prowadzonymi ćwiczeniami
Korzystanie z pomocy innych specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno - wychowawczych okres stażu sprawozdanie, dokumentacja dzieci

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: ukończenie studiów podyplomowych –
*Oligofrenopedagogika
*Zarządzanie Oświatą okres stażu
dyplom ukończenia studiów


Udział w ogólnokrajowych akcjach „Góra Grosza”
zbiórka makulatury, zużytych baterii współpraca stała na bieżąco sprawozdanie

§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Identyfikacja zjawiska, opisanie jego historii,
ustalenie znaczenia problemu,
postawienie prognozy, szukanie rozwiązań,
nawiązanie współpracy
z kompetentnymi instytucjami i osobami. okres stażu opis i analiza dwóch przypadków
wnioski
Obserwacja i analiza potrzeb uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno – wychowawczej • przeprowadzenie z rodzicami rozmowy dotyczącej sytuacji rodzinnej dzieci
• poszukiwanie obszarów zainteresowań uczniów
• pomoc w pokonywaniu trudności w nauce
• analiza podjętych działań i wynikających z nich skutków................, dnia13 września 2011roku Zatwierdzam do realizacji
..............., dnia 3 września 2013r.
................................ ...............................Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.