X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24500

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Aneta Ościk
nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 44
w Bytomiu


Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.


I. Dane osobowe

1. Imię i nazwisko: mgr Aneta Ościk
2. Zatrudnienie: Szkoła Podstawowa nr 44 w Bytomiu
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Nauczany przedmiot: język angielski
5. Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2014 r.
6. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego przez dyrektora szkoły:

II. Podstawa prawna.

Plan rozwoju zawodowego został sporządzony w oparciu o :
1. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).


Lp.
Działania podjęte do realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, regularna lektura publikacji internetowych poświęconych zagadnieniom awansu, założenie teczki „awans zawodowy".

• Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa
oświatowego, organizacji placówek oświatowo - wychowawczych a także reformy oświaty.

• Analiza dokumentacji, statutu szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

2. Dokumentowanie realizacji zadań wymaganych do uzyskania stopnia awansu.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju
zawodowego, opracowanie planu rozwoju
zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego.

• Dokumentacja przebiegu stażu – gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.

• Przygotowanie projektu sprawozdania. Opis i analiza działań podjętych w trakcie trwania stażu. Autorefleksja oraz wnioski na przyszłość.

• Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego i wykorzystanie
zdobytej wiedzy oraz umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w WDN oraz pracach humanistycznego zespołu samokształceniowego.

• Samodzielne studiowanie fachowej literatury metodycznej, przedmiotowej i prawnej.

• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, tj.: szkoleniach, warsztatach i wykładach, w ramach współpracy z wydawnictwami: Pearson Longman, Oxford University Press Polska, Express Publishing, Macmillan Polska.

• Współpraca z doradcą metodycznym. Udział w konferencjach przedmiotowo - metodycznych i konsultacjach.

2. Popularyzacja wiedzy z zakresu
nauczanego przedmiotu oraz promowanie kultury krajów Unii Europejskiej.
• Badanie opanowania przez dzieci umiejętności i wiadomości. Sporządzanie i analiza diagnoz i planów wynikowych.

• Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów.

• Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce. Organizowanie zajęć dodatkowych oraz indywidualnych konsultacji.
• Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.

• Przygotowywanie i aktualizacja gablotek ściennych o tematyce Unii Europejskiej.

• Organizowanie wewnętrznych i międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego.

• Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego „EuroKids”.

• Organizowanie dni europejskich, happeningów oraz międzyszkolnych konkursów wiedzy o Unii Europejskiej.

• Współpraca z klubami europejskimi działającymi przy bytomskich szkołach podstawowych.

• Zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim.

• Prowadzenie biblioteczki języka angielskiego „English Library”.

3. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły. • Praca w organach szkoły: -posiedzenia RP.

• Przygotowanie uroczystości szkolnych związanych z obchodami dni Unii Europejskiej, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, obchodami świąt państwowych.

• Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych.

• Pełnienie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

• Aktywny udział w pracach humanistycznego zespołu samokształceniowego.

4. Doskonalenie metod pracy wychowawczej.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotu, poprzez samodzielne studiowanie literatury.

• Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

• Pełnienie funkcji wychowawcy:
- zbieranie informacji o sytuacji rodzinnej ucznia, stanie zdrowia,
- rozwiązywanie problemów wychowawczych,
- realizowanie treści programu wychowawczego szkoły,
- systematyczne informowanie rodziców uczniów o zachowaniu i postępach uczniów w nauce.

• Opracowanie programów wychowawczych.

• Gromadzenie oraz własnoręczne przygotowywanie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno – wychowawczej (flashcards, dodatkowe ćwiczenia przedmiotowe, plakaty).

• Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, opracowanie indywidualnych metod pracy z uczniem trudnym wychowawczo.

• Integracja społeczności –uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne.

• Nawiązywanie do tradycji i ich kultywowanie.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
• Wykorzystanie technologii komputerowej do:
-przygotowania dokumentacji nauczyciela języka angielskiego, wychowawcy klasy,
- przygotowania materiałów służących sprawdzaniu
wiedzy uczniów (testy, kartkówki, diagnozy).
- analizy wyników badania osiągnięć uczniów,
- napisania planu rozwoju zawodowego,
- sporządzania dokumentacji potwierdzająca jego realizacje - opisy, analiza, wnioski, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji na portalu www.awans.net.

• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych przydatnych w procesie nauczania oraz pedagogizacji rodziców.

• Umiejętne opracowywanie materiałów i wykorzystywanie ich przy użyciu tablicy interaktywnej.

• Stałe korzystanie z Internetu w całym procesie uzyskiwania awansu zawodowego.

• Wykorzystywanie skanera, ksero, drukarki, aparatu cyfrowego.

• Założenie i prowadzenie bloga szkolnego klubu europejskiego www.eurokids.blox.pl

• Wykorzystywanie narzędzi internetowych do kontaktu z opiekunami bytomskich klubów europejskich. Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach on-line.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołów nauczycielskich.
• Przeprowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli

• Udział w zajęciach otwartych. Analiza i obserwacja zajęć. Wnioskowanie i podnoszenie jakości własnej pracy.

• Spotkania z Radą Pedagogiczną, dyskusje, dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

• Przekazanie materiałów dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu i pracy wychowawczej innym nauczycielom w ramach pomocy koleżeńskiej.

• Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli
bloku przedmiotów humanistycznych:
- wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc w doborze podręczników, pomocy naukowych, programów nauczania, metod nauczania.

• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizacji konkursów oraz imprez.

• Pełnienie funkcji opiekuna stażu (jeśli zaistnieje taka potrzeba).

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu zajęć dodatkowych.
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych „English Helpline”, dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych.

• Coroczne podsumowanie i ewaluacja programu w celu doskonalenia dalszych działań.

• Praca na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami wymagającymi szczególnej pomocy w opanowaniu bieżącego materiału z języka angielskiego (w wymiarze 2 godziny, co tydzień).

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Zdobycie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
• Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.

• Udział w szkoleniu na egzaminatora zakończony uzyskaniem dyplomu.

2. Udział w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej.
• Prace jako egzaminator OKE.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

1. Pedagogizacja rodziców.
• Przygotowanie i przeprowadzenie bloku pedagogizacji rodziców „Świadomi rodzice”, poświęconego fundamentalnym potrzebom emocjonalnym dzieci.

• Współpraca z fundacją „Świadomi Rodzice”; organizowanie warsztatów dla rodziców ukazujących przyczyny niepowodzeń wychowawczych oraz pomagających uniknąć błędów wychowawczych na wczesnym etapie rozwoju dzieci.

• Współpraca z rodzicami oraz prawnymi opiekunami uczniów:
-spotkania z rodzicami w/g harmonogramu wywiadówek,
-indywidualne konsultacje.

• Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, pomoc i udział w imprezach, wycieczkach klasowych.

• Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.

2. Organizacja imprez, uroczystości i akcji. • Organizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Walentynki, Mikołajki, Dzień Kobiet.

• Organizowanie imprez klasowych z udziałem rodziców: Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Dzień Matki i Ojca, Jajeczko, Dzień Dziecka, itp.

• Aktywny udział w organizacji Dni Otwartych szkoły.
3. Przygotowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. • Zorganizowanie cyklu spotkań z ludźmi pracującymi w ciekawych zawodach

§ 8 ust. 2 pkt 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
• Uczestnictwo w kursie oraz opanowanie języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym.
2. Uzyskanie certyfikatu Zertifikat Deutch. • Zdanie egzaminu oraz uzyskanie certyfikatu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Spotkania i konsultacje. Opracowanie arkuszy dostosowań wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych, intelektualnych lub fizycznych ucznia.

2. Współpraca z pracownikami MOPR – u oraz kuratorami sądowymi.
• Spotkania i konsultacje w sprawie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uczniów pod nadzorem kuratorów sądowych. Aktualizowanie informacji o rodzinie i środowisku dzieci. Poszukiwanie najlepszych metod zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

3. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną.
• Cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Obserwacja uczniów pod kątem wczesnego reagowania na rodzące się problemy wychowawcze i edukacyjne.

• Podejmowanie kroków w celu kierowania uczniów na badania diagnozujące przyczyny problemów wychowawczych lub edukacyjnych.

• Realizacja zaleceń Poradni PP.
5. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych.
• Zorganizowanie lekcji pokazowych w klasach IV-VI z przedstawicielami i doradcami wydawnictw Longman i Oxford.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
• Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.

• Identyfikacja problemu.

• Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.

• Określenie znaczenia problemu.

• Propozycje rozwiązania i wdrażania oddziaływań.

• Obserwowanie i ewaluacja działania prób naprawczych problemu.

Powyższy plan może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.


Opracowała:

Aneta Ościk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.