X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24499
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego języka angielskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

ROBERT WOŹNIAK

NAUCZYCIEL MIANOWANY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ODBYWAJĄCY STAŻ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. ST. STASZICA W TARNOBRZEGU

CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2011 – 31.05.2014

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zawartych w §8 ust. 2 Rozporz. MENiS
z dn. 1.12.2004.
Analiza wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zawartych w §8 ust. 2 Rozporządzenia MENiS
z dn. 1.12.2004.
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

Poznanie i stosowanie zasad funkcjonowania, organizacji oraz zadań szkoły w codziennej pracy.
Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Planu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Udzial w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym.
Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów maturalnych

Podniesienie wiedzy merytorycznej z języka angielskiego oraz metodyki nauczania języków obcych i zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce nauczycielskiej.
Aktywny udział w kursach szkoleniowych, warsztatach zorganizowanych przez ODN lub WDN, spotkaniach metodycznych oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Studiowanie literatury fachowej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Współpraca z doradcami metodycznymi.

Poszerzanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach języka angielskiego.
Aktywny udział w opracowaniu i przeprowadzaniu wewnątrzszkolnych konkursów języka angielskiego oraz ich ewaluacja.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach języka angielskiego zarówno międzyszkolnych jak i ogólnopolskich.

Prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów szczególnie zainteresowanych językiem angielskim

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Sporzędzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podniesienia wiedzy uczniów oraz poszerzenia swoich własnych umiejętności edukacyjnych za pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Udział w internetowych konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach i szkoleniowych radach pedagogicznych. Wykorzystywanie programów edukacyjnych w Internecie na lekcjach i zajęciach dodatkowych.

Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych z wykorzystywaniem technologii informacyjnej.

Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania podczas zajęć.
Podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć i urozmaicenie form przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności uczniów
Samodzielne przygotowanie prezentacji w programie Power Point i wykorzystywanie ich na lekcjach.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i komputerowych programów multimedialnych.
Stosowanie technik audio-wizualnych.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Prezentacja skutecznych, nowatorskich rozwiązań metodycznych na lekcjach otwartych dla nauczycieli.

Opracowanie scenariuszy zajęć i przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami na spotkaniach grona pedagogicznego i zespołu przedmiotowego.

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz omawianie ich na spotkaniach grona pedagogicznego i zespołu przedmiotowego.

Przygotowanie przykładowych zestawów testów maturalnych przygotowujących uczniów do egzaminu i rozpowszechnienie ich w ramach działalności zespołu przedmiotowego
Opracowanie zestawów testów, powielenie ich na nośnikach papierowych i elektronicznych oraz przekazanie ich innym nauczycielom języka angielskiego

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych w celu uzyskania przez nich optymalnych wyników
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z uczniem zdolnym.“

Motywowanie uczniów nie przejawiających zainteresowania nauczanym przedmiotem do bardziej efektywnej pracy.

Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.
Stosowanie atrakcyjnych dla ucznia form przekazywania wiedzy.

Optymalizacja procesu przyswajania wiedzy przez uczniów przejawiających trudności w nauce.

Opracowanie programu pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce.
Wdrożenie programu na zajęciach wyrównawczych.

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji i kultury.

Współpraca z Tarnobrzeskim Domem Kultury

Współorganizowanie imprez okolicznościowych dla uczniów i rodziców na terenie placówki.

Aktywny udział w przygotowaniach apeli, konkursów i imprez okolicznościowych.

Poszerzenie procesu edukacyjnego o działania poza szkołą
Opracowanie planu i organizacja wyjść i wycieczek szkolnych.

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Działania na rzecz osób potrzebujących pomocy materialnej.
Udział wraz z uczniami w akcjach charytatywnych

Diagnozowanie problemów pedagogicznych i wychowawczych oraz zastosowanie skutecznych sposobów ich rozwiązywania

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną.
Skierowania na badania, opinie, konsultacje.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i socjalnej uczniów

Systematyczne spotkania, rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym.

Wspieranie inicjatyw samorządowych w szkole.

Aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozwiązanie dwóch przypadków problemów wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Zebranie informacji o uczniach, poznanie ich osobowości i charakteru. Identyfikacja problemu. Ustalenie metod pracy z uczniami. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.