X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24509
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki na stopień nauczyciela dyplomowanego

Przedstawiam plan rozwoju nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (szkoła ponadgimnazjalna)

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela matematyki
ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego

mgr Sabina Świerczek
Górnośląskie Centrum Edukacyjne
ul. Okrzei 20 , 44-100 Gliwice
Nauczany przedmiot – matematyka

Cele mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu to:

1)uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych GCE,
2)opracowanie i współautorstwo imprez szkolnych i środowiskowych,
3)opracowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych,
4)kształtowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
5)doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia,
6)poznanie problematyki środowiska lokalnego sytuacji wychowanków, z którymi będę pracować,
7)wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego i słabego,
8)nawiązywanie dobrego kontaktu z młodzieżą i rodzicami,
9)upowszechnianie technologii komputerowej na zajęciach oraz w opracowaniu środków dydaktycznych,
10)opracowanie i wdrażanie do praktyki wiedzy z zakresu zagadnień psychologicznych i pedagogicznych,
11)najważniejszym celem jest mój własny rozwój osobowy, a rezultatem tego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8, ust.2,pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki „awans zawodowy”.
2. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentów szkoły.
3.Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności.
Autorefleksja, autoanaliza.
4. Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.
Zapoznanie się z harmonogramem dyżurów doradcy zawodowego i terminami konferencji metodycznych
5.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Utworzenie biblioteczki matematycznej w klasopracowni i aktualizacja zbiorów, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych,
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej,
7. Organizacja szkolnych konkursów matematycznych. Uczestniczenie w konkursach dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.
- Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego pt. „Matematyczne łamanie głowy” dla klas II
- Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego pt. „Nie taki diabeł straszny ” dla klas maturalnych
-Współorganizacja „Święta liczby ”.
- Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego pt. „Matematyczne łamanie głowy- zakres rozszerzony” dla klas maturalnych
8. Stosowanie w praktyce różnych metod nauczania matematyki.
Przykładowe scenariusze zajęć
9. Prowadzenie konsultacji dla uczniów, którym matematyka sprawia trudności.
Prowadzenie raz w tygodniu konsultacji dla uczniów , którym matematyka sprawia trudności.
10. Prowadzenie zajęć dla uczniów klas IV przygotowują- -cych do matury .
-Prowadzenie raz tygodniu zajęć dla uczniów klas IV przygotowujących do matury .
- przygotowanie i prowadzenie Maratonu Maturzysty
11.Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów kształcenia nauczanych przedmiotów. Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli, zwłaszcza w ramach pracy zespołu przedmiotowego.

§ 8, ust. 2,pkt 2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.
Udział w kursach i szkoleniach
2. Przygotowanie i wykorzystanie kursu z matematyki na platformie edukacyjnej Gliwickiego Ośrodka Metodycznego
Przygotowanie uczniów do pracy z platformą edukacyjną, zlecenie rozwiązania zadań kursowych, ich ocena i podsumowanie
3. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w praktyce szkolnej.
Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole:
- Wykorzystanie bazy szkolnej do opracowywania scenariuszy własnych zajęć.
- Przygotowywania uczniów do konkursów matematycznych.
- Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych.
4. Pomoc w aktualizacji strony internetowej szkoły- informacje na temat konkursów z matematyki
Pisanie informacji, wyników konkursów na stronie WWW.
5.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
Przygotowywanie scenariuszy, testów itp. do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
6. Tworzenie prezentacji multimedialnych jako scenariuszy zajęć z matematyki.
Scenariusze zajęć z matematyki.
Publikowanie prezentacji na stronach edukacyjnych.
7. Prowadzenie lekcji matematyki w pracowni multimedialnej.
Prowadzenie lekcji matematyki w pracowni multimedialnej.

§ 8, ust. 2,pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych”
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z zespołu przedmiotów ścisłych.
Pokazowe zajęcia otwarte dla nauczycieli z zespołu przedmiotów ścisłych.
2. Prowadzenie lekcji demonstracyjnych, pokazowych.
Pokazowe zajęcia otwarte dla osób zainteresowanych.
3. Współudział przy organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców i całej społeczności.
Przygotowanie scenariusza oraz próby z uczniami przed występem.
4.Publikacja planu rozwoju w portalu internetowym.
Udostępnienie planu rozwoju szerszemu gronu nauczycieli.
5. Publikacje własnych scenariuszy na stronach internetowych.
Udostępnienie scenariuszy dla szerszego grona nauczycieli.
6. Udział w pracach zespołu przedmiotów ścisłych.
Czynny udział w pracach zespołu przedmiotów ścisłych w szkole.
7. Współpraca z metodykiem oraz nauczycielami uczestniczącymi w spotkaniach.
Współpraca z metodykiem oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z nauczycielami uczestniczącymi w spotkaniach.

§ 8, ust.2,pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
1.Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej”
2. Zredagowanie matury dla klas trzecich.
Stworzenie próbnych matur dla klas trzecich , uwzględniających przerobiony materiał wraz z przykładowymi rozwiązaniami, kluczem odpowiedzi.
3. Zredagowanie zadań na konkurs matematyczny „Matematyczne łamanie głowy”.
Ułożenie zadań konkursowych uwzględniając przerobiony materiał. Udział w konkursowej komisji oceniającej.
4. Zredagowanie zadań na konkurs dla klas maturalnych „ Nie taki diabeł straszny- gram i zdam”
Ułożenie zadań konkursowych (otwartych i zamkniętych). Udział w komisji konkursowej .
5. Zredagowanie zadań na konkurs matematyczny pt. „Matematyczne Łamanie głowy- zakres rozszerzony” dla klas maturalnych
Ułożenie zadań konkursowych (otwartych i zamkniętych). Udział w komisji konkursowej .
6. Pełnienie funkcji wychowawczych.
- Organizacja życia klasy w ciągu roku szkolnego -
- Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
- organizowanie wycieczek przedmiotowych i klasowych
- Zajęcia z klasą poza szkołą
- Pełnienie funkcji wychowawcy klasy

§ 8, ust.2,pkt 4b
„Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”
1.Praca na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- pełnienie funkcji egzaminatora z matematyki
- Uczestniczenie w pracach Zespołu Egzaminacyjnego w przydzielonym Ośrodku Egzaminacyjnym
- Wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń jako egzaminatora w pracy dydaktycznej z młodzieżą
2.Wykonywanie zadań egzaminatora.

§ 8, ust.2,pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy wychowawczej.
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami na radach pedagogicznych.
2. Przygotowywanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości szkolnych
Prowadzenie uroczystości, przygotowanie dekoracji.
3. Współpraca z rodzicami uczniów
Systematyczne kontakty z rodzicami
4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizacja wycieczek, pieszych, do muzeów, teatru, kina i innych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju oraz wycieczek przedmiotowych
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach. Opracowanie scenariuszy i regulaminów konkursów matematycznych.
§ 8, ust.2,pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną , Pedagogiem.
2. Współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
Udział i pomoc w organizacji imprez szkolnych. Kontakty z przedstawicielami Rady
Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych.

& 8 ust. 2, pkt5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony” 1. Opis i analiza ucznia...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.