X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: LUCYNA ZGONDEK

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINACH


Wykształcenie i kwalifikacje:
• Ukończenie Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu
• Studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie wczesnej edukacji dziecka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
• Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
• Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarzadzania w Rykach
• Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli w zakresie organizacji i zarządzania oświatą - Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Bydgoszczy


Terminarz:

● Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
● Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
● Data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.

Czynności organizacyjne

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji uwagi
1.
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu nauczyciela
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu IX 2013
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2013

- zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego
3. Prowadzenie dokumentacji o realizacji planu rozwoju
• Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego Okres stażu - gromadzenie świadectw,scenariuszy potwierdzeń, sprawozdań itp.
4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V – VI 2016 - autoanaliza
- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• Organizowanie uroczystości
szkolnych, apeli.
Okres stażu

2. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
• Współtworzenie i aktualizacja dokumentów obowiązujących w szkole: WSO,PSO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego Planu Pracy Szkoły itp.
• Aktualizacja zmian w Statucie Szkoły i WSO zgodne z aktualnymi przepisami prawa oświatowegi oraz wymaganiami KO
Okres stażu
potwierdzenie dyrektora
3. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych – w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w różnorodnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, konferencjach Okres stażu - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
- zaświadczenia o ukończonych formach kształcenia
4. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej
• Wykonywanie i pozyskiwanie odpowiedniego wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych
• Dbanie wystrój i estetykę sali Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
5. Przeprowadzenie badania SGS i GE -5latków.Analiza wyników badan
• Analiza wyników badań rozpoczynających i kończących oddział przedszkolny
• Wnioski do dalszej pracy
• Badanie kompetencji dzieci X 2013
I 2014 -Wyniki badań, wnioski--potwierdzenie dyrektora
6. Przeprowadzenie diagnozy uczniów klasy I oraz testu kompetencji na koniec roku • Analiza wyników badań .
• Wnioski do dalszej pracy
• Badanie kompetencji dzieci X 2014
V 2015
7. Uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych
● Prowadzenie zajęć dydaktyczno wyrównawczych
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, pedagoga, logopedy. Okres stażu -Dokumentacja własna
-Opinie nauczyciela o uczniu

8. Wspołpraca z rodzicami.Właczenie rodziców w życie szkoły.

● Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości stwarzając warunki do współpartnerstwa;
● Organizowanie uroczystości szkolnych, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Ślubowanie klasy I,choinka szkolna
Okres stażu -Scenariusze spotkań
- potwierdzenie dyrektora
9 Przygotowanie prelekcji dla rodziców .
• Wygłoszenie referatu na zebraniu ogólnoszkolnym Rok szkolny 2013/2014 - referat
- potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, dyplomów, gazetek, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
• Wykorzystanie Kreatora Świadectw do pisania ocen końcoworocznych Okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła wymiany informacji
• Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, przedmiotowej, korzystanie z nagrań piosenek, encyklopedii, scenariuszy
• Kontaktowanie się poprzez pocztę e-mail
Okres stażu -Adresy stron
-scenariusze

3. Zastosowanie technik multimedialnych i technologii informacyjnej i komunikacyjnej w zajęciach edukacyjnych
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, programów edukacyjnych , filmów, gier edukacyjnych. Okres stażu -wykorzystane filmy, encyklopedie

4. Opracowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej dla n-la pedagogiki wczesnoszkolnej z wykorzystaniem komputera
• Praca z komputerem
Rok szkolny 2015/2016
Scenariusz zajęć

5. Przygotowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych i życia szkoły do gazety lokalnej „Informator Szczercowski”. Współredagowanie szkolnej strony internetowej
• Współredagowanie artykułów
• Przygotowanie i umieszczanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej
Okres stażu Adres strony

6. Posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową w pracy dydaktyczne i wychowawczej oraz w kontaktach z rodzicami
• Przygotowanie planów wychowawczych, ocen środrocznych sprawdzianów, sprawozdań, techniką komputerową,
• Przygotowanie gazetek w klasie, oraz gazetki dla rodzicow na korytarzu szkoły.
● Korzystanie z połączeń telefonicznych ( stałych oraz komórkowych) celem przekazywania bardzo ważnych informacji rodzicom
Okres stażu - dokumentacja pracy, kopie


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, przeprowadzenie lekcji Okres stażu -scenariusz zajęć
2. Dzielenie się wiedzą na zebraniach Rady Pedagogicznej
• Przeprowadzenie szkoleniowych
rad pedagogicznych Okres stażu - protokół
3. Aktywna współpraca z nauczycielami pedagogiki wczesnoszkolnej oraz nauczycielami innych przedmiotów
• Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów, apeli, uroczystości szkolnych
• Praca w zespołach przedmiotowych
Okres stażu
4 Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych
• Współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną
• Przygotowanie z uczniami piosenek Okres stażu
4. Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Przygotowanie planu rozwoju i umieszczenie go na stronie internetowej
Okres stażu - zaświadczenia o publikacj i w Internecie
- adresy stron
5. Opracowanie i złożenie w bibliotece szkolnej referatów i materiałów dydaktycznych.
• Opracowanie referatu i wygłoszenie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
• Opracowanie referatu dla rodziców na temat „Chwalić czy ganić? Jakie metody wychowawcze stosować?” wygłoszenie go na ogólnoszkolnym spotkaniu rodziców
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu „Zdrowe i aktywne dzieci” dla dzieci 5 i 6 letnich
• Przygotowanie programu i wdrożenie go w oddziale przedszkolnym
Rok szkolny 2013/2014 - program
- sprawozdanie z realizacji zadania
2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu. kółka muzyczno-teatralnego lub artystycznego
• Opracowanie tematów poszczególnych zajęć
• Realizacja Okres stażu - plan
- zapisy w dzienniku
- sprawozdanie z realizacji
3. Opracowanie regulaminów konkursów szkolnych
• Opracowanie regulaminów konkursów przedmiotowych i innych
• Przeprowadzenie konkursów według regulaminów Okres stażu - regulaminy
- sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizowanie wycieczek szkolnych
• Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych
Okres stażu
2. Organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych
• Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie:
- spotkań
- imprez
- akademii szkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków, społeczności lokalnej Okres stażu
3. Organizowanie konkursów • Zorganizowanie różnego rodzaju konkursów dla klas O -III Okres stażu - regulaminy, protokoły
- potwierdzenia
6 Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych, charytatywnych.
● Udział w akcji ekologicznej “Sprzątanie Świata”
• Udział w akcji zbiórka makulatury
• Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Wnikliwa obserwacja uczniów
• Redagowanie opinii
• Konsultacje z pedagogiem,
psychologiem i logopedą
• Realizowanie zaleceń Okres stażu - opis działań
2. Współpraca ze Strażą Gminną w Szczercowie,
• Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki Okres stażu - opis działań
3. Współpraca z ośrodkiem zdrowia w Szczercowie
• Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną Okres stażu - opis działań
4. Współpraca z wydawnictwem Juka
• Korzystanie z rozwiązań metodycznych, publikacji zamieszczonych na stronie wydawnictwa
• Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo
Okres stażu
5. Współpraca z GOPS w Szczercowie
• Typowanie uczniów do Wyprawki Szkolnej, praca w komisji, ds. pomocy uczniom. Okres stażu
6. Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych, charytatywnych.
● Udział w akcji ekologicznej “Sprzątanie Świata”
• Udział w akcji zbiórka makulatury Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Analiza 2 przypadków edukacyjnych lub wychowawczych • Identyfikacja problemów
• Opis i analiza
• Propozycje rozwiązania problemu
• Wdrażanie oddziaływań Okres stażu - opis przypadków


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Opracowanie: Lucyna Zgondek


Zatwierdzono do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.