X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24424

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aleksandra Machulska
Nauczyciel: nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy szkolnej
Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Wira
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć
z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7. Współudział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
10. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

B. Plan działania

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki (§ 6 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- śledzenie informacji w prasie, literaturze oraz Internecie dotyczących nauczyciela i awansu zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów,
- poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Wrzesień 2013
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat
systemu awansu zawodowego,
- omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego,
- określenie formy współpracy,
- zawarcie kontraktu z opiekunem. - zatwierdzony plan
rozwoju zawodowego,
- opracowanie zasad współpracy,
- zawarty kontrakt. Opiekun stażu Wrzesień 2013

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
* Statut szkoły
* Program wychowawczy i profilaktyczny
* Wewnątrzszkolny System Oceniania - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu,
- notatki własne Dyrektor szkoły
Opiekun stażu Cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Szkoły - zapoznanie się z programami
realizowanymi w placówce - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu Opiekun stażu Wrzesień 2013

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji - zapoznanie się ze sposobem opracowywania planów tygodniowych
- prowadzenie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- opracowywanie konspektów zajęć - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania,
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami,
- dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen,
- konspekty i scenariusze Dyrektor szkoły
Opiekun stażu Cały okres stażu

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
- obserwacja,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego. - organizacja zajęć własnych,
- udział w spotkaniach zespołów Nauczyciele
Wrzesień 2013 oraz cały okres stażu

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły - analiza regulaminu BHP i p/poż
- analiza innych regulaminów istniejących w szkole: regulaminu dowozu, regulamin świetlicy szkolnej, regulamin dyżurów - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu,
- notatki w własne
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Wrzesień 2013

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - dokumentacja stażysty (zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.) Opiekun stażu Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Maj 2014
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. - sporządzenie wniosku,
- przygotowanie dokumentacji - wniosek,
- dokumentacja z realizacji stażu
Dyrektor szkoły Maj 2014


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. - samodzielne opracowanie i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. - opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania. Opiekun stażu Wrzesień 2013
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela - hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi,
- omówienie i zapisanie jej wyników - wnioski z obserwacji i hospitacji Opiekun stażu
Inni nauczyciele Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
- opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, - konspekty z zajęć,
- wnioski i uwagi do realizacji Dyrektor szkoły
Opiekun stażu Cały okres stażu
Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków. Udział dzieci w konkursach plastycznych.
- prowadzenie zajęć plastycznych w ramach zajęć świetlicowych - prace uczniów, dyplomy Dyrektor szkoły, Opiekun stażu, Wychowawcy świetlicy Cały okres stażu
Pomoc dzieciom w nauce.
- odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, konkursy, gry i zabawy edukacyjne - potwierdzenie nauczyciela
współpracującego
- potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu, Wychowawcy świetlicy Cały okres stażu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności - działanie autorefleksyjne,
- dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. - autorefleksja, autoanaliza Samodzielna praca z opiekunem stażu Cały okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach,
- lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim. - zaświadczenia o ukończonych kursach,
- potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu Dyrektor szkoły Opiekun stażu Cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
- konstruowanie tekstów, kart pracy dla
dzieci,
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych,
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
- opracowywanie dokumentacji
związanych z własnym stażem,
- korzystanie z poczty elektronicznej. - scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne Opiekun stażu, nauczyciel informatyki Cały okres stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy - publikacja w Internecie planu rozwoju
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej - płyta z zapisem
elektronicznym Opiekun stażu, nauczyciel informatyki Cały okres stażu
Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rozmowa z nauczycielami prowadzącymi i pedagogiem szkolnym - notatki własne Nauczyciele,
Pedagog szkolny Cały okres stażu


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. - analiza programu wychowawczego. - notatki własne Opiekun stażu Wrzesień 2013
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. - rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas - notatki własne Pedagog szkolny,
Wychowawcy klas Cały okres stażu
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. - rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego - notatki własne Uczniowie,
Opiekun SU Cały okres stażu
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. - lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej,
- stała obserwacja dziecka,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- współpraca z rodziną,
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - notatki własne,
- arkusze obserwacji,
- zaświadczenia Opiekun stażu Cały okres stażu
Współpraca z rodzicami - podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej rodziców,
- zainteresowanie rodziców uroczystościami szkolnymi (zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy),
- pozyskanie rodziców do współdziałania ze szkołą,
- organizowanie zebrań rodziców,
- prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami,
- poznanie sytuacji rodzinnej dzieci,
- informowanie o postępach i zachowaniu dziecka,
- prowadzenie zajęć otwartych - dokumentacja szkolna (teczka wychowawcy klasy) Rodzice Cały okres stażu
Współpraca z uczniami. - konsultacje dla uczniów,
- współpraca z uczniami poprzez skrzynkę
e-mail. - notatki własne Uczniowie Cały okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez
okolicznościowych w szkole,
- udział w wycieczkach szkolnych,
- przygotowanie dzieci do różnych
konkursów i uroczystości szkolnych
- potwierdzenie nauczyciela
współpracującego,
- zdjęcia,
- prasa, media Nauczyciele Cały okres stażu


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)


ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych - ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu Wrzesień 2013
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obserwowanie i omawianie zajęć
- notatki własne,
- scenariusze zajęć,
- wnioski z obserwacji Opiekun stażu
Inni nauczyciele Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omawianie zajęć - scenariusze zajęć Opiekun stażu Cały okres stażu
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. - hospitacje i rozmowy pohospitacyjne - dokumenty pohospitacyjne,
- arkusze obserwacji lekcji Opiekun stażu Cały okres stażu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - samoocena - dokumentacja stażysty Maj 2014........................................
( podpis stażysty)

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.