X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24409

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Anna Krokosz

Nauczyciel języka polskiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy
Czas trwania stażu: od 01.09.2013 r. do 31.05.2014r.
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Górska


(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

1 2 3 4 5

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
IX

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem
Opiekun stażu

Opracowanie zasad współpracy,
karty kontraktu, hospitacje
IX


Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych

Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

IX

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego


Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Wspomniane dokumenty
Sprawozdania z realizacji zadań
Na bieżąco
co 2 m-ce

Przygotowanie projektu sprawozdania

Opis realizacji niniejszego planu
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
V

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych,
międzyprzedmiotowych, organizowanie uroczystości szkolnych

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Na bieżąco

Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyki,
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,

Opiekun stażu
Dyrektor

Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy

Na bieżąco

Zapoznanie z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Opiekun stażu
Dyrektor
Inni nauczyciele
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
IX

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Opiekun stażu
Dyrektor

Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
IX/X


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Dwa razy w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciele

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi
do realizacji
Raz w miesiącu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

Opiekun stażu

Autorefleksja, autoanaliza

Na bieżąco

Udział w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.

Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele

Zaświadczenie, potwierdzenie udziału
przez opiekuna stażu

Rozszerzanie społecznej działalności pozaszkolnej
Organizacja konkursów języka polskiego (klasowych i szkolnych)
Opiekun stażu
bibliotekarz
Zaświadczenia i dyplomy
W trakcie stażu

Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych, dbałość o wszechstronny rozwój ucznia

Zajęcia wyrównawcze
Dyrektor
Opiekun stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Teczka stażysty, dyskietka/płyta z zapisem elektronicznym
W trakcie stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
Rozmowa ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas
Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Rodzice

Charakterystyka danej grupy uczniowskiej w przygotowanej przez siebie formie
W trakcie stażu

Współpraca z Samorządem Szkolnym
Zaangażowanie
W akcje organizowane przez Samorząd
Opiekun stażu

Opis podejmowanych działań
Na bieżąco

Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji

Troska o dobry kontakt z rodzicami

Opiekun stażu

Notatki z przeprowadzonych rozmów

W trakcie stażu


Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych

Rozmowa, wywiad, kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Opiekun stażu
Dyrektor

Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy

Na bieżąco


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli
Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji
W trakcie stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Analiza i samoocena swojej pracy

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
Opiekun stażu
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco


opracowała:
Anna Krokosz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.