X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24444

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego


Data rozpoczęcia stażu:
01 września 2013

Data zakończenia stażu:
31 maja 2016


§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.


VIII/IX 2013

* Wniosek o rozpoczęcie stażu
* Plan rozwoju zawodowego


2. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy bursy

* Udział w pracach Rady Pedagogicznej
* Współpraca z nauczycielami: opracowanie dokumentów, planów pracy,
* Konsultacje z kadrą pedagogiczną szkół ponadgimnazjalnych: przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce lub problemów wychowawczych
* Udział w pracach zespołów diagnozujących różne obszary pracy bursy: opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, analiza wyników, sporządzenie raportu


Cały staż

* Protokoły Rad Pedagogicznych;
* Wpisy w dzienniku
* Raporty diagnostyczne


3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

* Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego: szkolenia wewnatrzbursowskie i zewnętrzne


Cały staż

* Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń


4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

* Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy itp.


Cały staż

* Teczka awansu- zgromadzone dokumenty.


5. Dbanie o poszanowanie tradycji bursowskich

* Organizowanie imprez i uroczystości ogólnobursowskich


Cały staż

* Wpisy w dzienniku, scenariusze
* Informacje na stronie internetowej bursy


6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

* Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej, zasobach Internetu


Cały staż

* Wykaz literatury


7. Rozbudzanie w wychowankach motywacji do samodzielnej pracy, rozwijania i doskonalenia posiadanych zdolności

* Przygotowanie i udział wychowanków w konkursach
* Stosowanie podczas zajęć z młodzieżą różnych form pracy: indywidualne, grupowe, aktywizujące, integracyjne itp.


Cały staż

* Dyplomy, wpisy w kronice
* Konspekty zajęć
* Karty uwag o wychowanku
* Wpisy w dzienniku


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Moderowanie strony internetowej bursy oraz BIP

* Umieszczanie informacji na stronach internetowych: informacji o konkursach, wydarzeniach bursowskich
* Aktualizacja stron internetowych


Cały staż

* Rzut stron internetowych


2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

* Projektowanie i wykonanie okolicznościowych zaproszeń, dyplomów, podziękowań
* Pisanie programów, planów pracy, sprawozdań, dokumentacji wychowawczej, ankiet


Cały staż

* Przykładowe materiały
* Teczka wychowawców grupy


3. Dzielenie się i korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych dostępnej w Internecie

* Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie: strona bursy, portal chomikuj.pl
* Publikacje własnych materiałów


Cały staż

* Rzut ze strony internetowej


4. Poszukiwanie materiałów o tematyce związanej z pracą opiekuńczo- wychowawczą

* Śledzenie edukacyjnych serwisów internetowych
* Poszukiwanie inspiracji i informacji do pracy z młodzieżą
* Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego


Cały staż

* Adresy stron internetowych


5. Korzystanie ze środków multimedialnych

* Projekcje filmów
* Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
* Organizowanie zabaw muzycznych


Cały staż

* Prezentacje multimedialne


6. Korzystanie z poczty elektronicznej, skype’a.

* Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i placówkami


Cały staż

* Przykładowe wydruki


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Współtworzenie programów realizowanych w bursie

* Praca w zespołach działających w placówce: profilaktycznym, ewaluacyjnym


Cały staż

* Plan działań profilaktycznych
* Plan działań naprawczych z zakresu prowadzonej ewaluacji
* Sprawozdania

2. Dzielenie się własnym warsztatem pracy

* Gromadzenie i udostępnianie innym nauczycielom materiałów do pracy;
* Pomoc koleżeńska przy organizacji i realizacji imprez


Cały staż

* Scenariusze zajęć
* Teczka narzędzi


3. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

* Opracowanie scenariusza;
* Realizacja zajęć
W zależności od potrzeb

cały staż

* Scenariusz
* Notatka ewaluacyjna


4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na szkoleniowej radzie pedagogicznej lub konferencji

* Prelekcja przygotowanego materiału


W trakcie stażu

* Lista obecności lub tekst prelekcji.


§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego/innowacji dla bursy.
* Prowadzenie zajęć zgodnie z założonym programem.

W trakcie stażu

* Zatwierdzony program/ innowacja


2. Zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju i bezpieczeństwa

* Opracowanie i realizacja programu profilaktyki;
* Szkolenie w zakresie ewakuacji


Cały staż

* Wpisy w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Działania na rzecz środowiska lokalnego

* Organizowanie i przeprowadzenie akcji „Nakrętka”


W trakcie stażu

* Wpis w kronice lub podziękowanie dla instytucji


2. Realizacja programu współpracy z rodzicami

* Przygotowanie spotkania dla rodziców,
* Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej wychowanków
* Rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowanków


W trakcie stażu

* Notatki ze spotkań, wpisy w dzienniku


3. Organizowanie konkursów bursowskich

* Przygotowanie i realizacja konkursu „Mam talent”
* Konkurs na świąteczny stroik


W trakcie stażu

* Regulamin konkursu, dyplomy, fotografie


4. Wzmacnianie osobowości wychowanka

* Zwracanie uwagi na kulturę osobistą wychowanka- w tym na kulturę języka


Cały staż

* Notatki własne


5. Szerzenie kultury czytania

* Tworzenie z młodzieżą gazetek informacyjnych, co warto przeczytać.


Cały staż

* Wpisy w dzienniku


§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej i edukacji

* Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
* Współpraca z policją
* Współpraca z powiatowym centrum pomocy rodzinie
* Współpraca z MOPS i GOPS
* Współpraca z Sanepidem


W trakcie stażu

*Notatki służbowe


2. Szerzenie wśród wychowanków idei wolontariatu

* Spotkanie informacyjne o możliwych zakresach wolontariatu
* Rozmowy indywidualne dot. wolontariatu


W trakcie stażu- I semestr roku szkolnego

*Wpisy w dzienniku
*Wpisy w kronice


3. Współpraca z pedagogami i nauczycielami szkolnymi

* Rozmowy indywidualne


Cały staż
*
Wpisy w dziennikach; raporty ocen i frekwencji


§ 8 ust.2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.


1. Osiągnięcia i działania wynikające ze specyfiki pracy w bursie

* W zależności od potrzeby i sytuacji


W trakcie stażu

*Dyplomy, zaświadczenia


§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony1. Opracowanie dwóch przypadków wychowawczych
*Zdiagnozowanie problemów
*Ustalenie metod pracy z podopiecznym
*Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu


W trakcie stażu
*Analiza przypadkuZastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.

(podpis nauczyciela stażysty)


Zatwierdzam do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.