X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24402
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Malbork, dn. 13.09.2013 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Gumprecht
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia: - filologia angielska,specjalizacja translatoryczna, Uniwersytet Gdański – studia magisterskie
- filologia angielska, specjalizacja nauczanie języka angielskiego z drugą specjalizacją język niemiecki, Uniwersytet Gdański – studia licencjackie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Przewidywana data
zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

1. Cel główny:

- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

2. Cele szczegółowe:

- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
• przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
• sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
• przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
- uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
- prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzono zajęcia;
- uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kontynuacja samokształcenia w zakresie metodyki nauczania.

3. Plan realizacji wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
(Zadanie – Forma realizacji – Termin – Dowody realizacji, dowody)

3.1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.1 pkt 1 oraz §6 ust.2 pkt 1 )

1.Poznawanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły

- zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły – analiza Statutu Szkoły oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, zasad klasyfikowania oraz wystawiania ocen z zachowania;
- poznanie przepisów prawa oświatowego regulującego funkcjonowanie szkoły – analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty oraz rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie:
• podstaw programowych
• warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów publicznych
• ramowych planów nauczania
• warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

IX–X 2013

- znajomość dokumentacji na temat przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
- notatki własne na temat ww. przepisów.

2. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- zapoznanie się
z rodzajami dokumentów
obowiązującymi w szkole:
• wymaganiami edukacyjnymi z języka angielskiego
• arkuszami ocen
• dziennikami szkolnymi
• szkolnymi planami nauczania, szkolnym programem profilaktyki oraz programem wychowawczym
IX 2013 oraz na bieżąco

- znajomość wymienionych dokumentów oraz prawidłowa organizacja pracy własnej

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
i pracy oraz ochrony danych osobowych

- udział w szkoleniu z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony danych osobowych;
- lektura obowiązujących aktów prawnych.

IX 2013

- zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach;
- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony danych osobowych.

4.Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego nauczycieli

- analiza aktów prawnych dot. awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. oraz art. 9 Karty Nauczyciela);
- napisanie planu rozwoju zawodowego.

IX 2013

- znajomość przepisów prawnych;
- poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego.

5. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu

IX 2013
- harmonogram spotkań;
- omówienie zasad współpracy.

6. Ustalenie z opiekunem stażu terminów oraz tematyki zajęć prowadzonych i obserwowanych przez nauczyciela stażystę

- opracowanie zakresu
i tematyki zajęć I

X 2013 – V 2014

- przykładowe konspekty zajęć obserwowanych
i prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
- potwierdzenie opiekuna stażu.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji obejmującej: konspekty wybranych zajęć, sprawozdania, zaświadczenia, notatki, itp.
IX 2013 – V 2014

- dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego

8. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, planem i regulaminem dyżurów nauczycielskich, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

- obserwacja, udział w radach pedagogicznych

IX 2013 oraz na bieżąco

- prawidłowa organizacja zajęć własnych

9.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- opis realizacji planu rozwoju zawodowego oraz autorefleksja na temat sposobu realizacji stażu V 2014 - sprawozdanie z realizacji stażu

10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz
z dokumentacją
- złożenie wniosku wraz z dokumentacją

VI 2014

- wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
- dokumentacja z realizacji planu.

3.2. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§6 ust.1 pkt 4) realizacji

1.Uczestnictwo w dostępnych formach rozwoju zawodowego

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych;
- udział w kursach dokształcających;
- udział w szkoleniach wg potrzeb szkoły.

na bieżąco

- potwierdzenie opiekuna stażu;
- sprawozdania;
- zaświadczenia o ukończeniu kursów;
- notatki własne.

2.Samokształcenie w kierunku rozwoju umiejętności metodycznych i pedagogicznych
- lektura i praktyczne zastosowanie źródeł dot. metodyki nauczania j. ang. oraz pozycji o tematyce psychologiczno-pedagogicznej (strony internetowe, poradniki metodyczne, artykuły)
na bieżąco

- bibliografia;
- samodzielne opracowanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych;
- notatki dot. praktycznego wykorzystania źródeł zawartych w bibliografii/plany zajęć.

3.3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający prawidłową realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2)

1. Przygotowanie planów edukacyjnych z języka angielskiego
- analiza obowiązujących programów nauczania i podstaw programowych j. ang.;
- opracowanie planów edukacyjnych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktycznej ustalonych w podstawie programowej.

IX 2013

- plany edukacyjne;
- zapisy w dziennikach lekcyjnych.

2. Rozwijanie aktywnego zaangażowania uczniów w proces nauki języka angielskiego

- prowadzenie koła języka angielskiego w ramach godziny lekcyjnej prowadzonej zgodnie
z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
- motywowanie uczniów do pracy dodatkowej poprzez możliwość wykonania nieobowiązkowych ćwiczeń o nieco podwyższonym stopniu trudności;
- wprowadzenie zadań rozwijających umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku obcym i pokonanie lęku przed barierą komunikacyjną, np. konwersacje w parach/ małych grupach, improwizacje językowe, odgrywanie roli;
- nagradzanie uczniów „plusami”
i ocenami za wyróżniającą się aktywność na lekcji
(w tym za posługiwanie się wyłącznie językiem obcym);
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach językowych/
organizacja konkursów.

cały rok szkolny

- konspekty wybranych zajęć;
- zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych;
- pisemna refleksja na temat efektów zastosowanych metod
i technik edukacyjnych;
- informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach wiedzy.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy oraz wykorzystanie technologii w procesie dydaktycznym

- zachęcanie uczniów do korzystania z multimedialnych pomocy dydaktycznych w nauce j. ang.;
- wykorzystanie technologii w prowadzeniu zajęć, np. nagrań audio na płycie CD, filmów edukacyjnych, przeprowadzenie lekcji
w sali multimedialnej;
- prowadzenie dokumentacji stażu w wersji elektronicznej,
w tym współpraca
z opiekunem stażu w formie wiadomości e-mail.
cały rok szkolny

- bibliografia;
- płyta CD z zapisem elektronicznym;
- wiadomości e-mail.

3.4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1.Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia

- rozmowa z uczniami;
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- rozmowa z rodzicami podczas konsultacji. cały rok szkolny
- efektywna współpraca z innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami;
- notatki własne.

2. Propagowanie wśród uczniów zasad kultury osobistej i tolerancji dla różnic międzykulturowych oraz szacunku dla wartości innych kultur

- prowadzenie lekcji poszerzających wiedzę na temat krajów anglojęzycznych oraz podkreślających konieczność różnicowania rejestrów językowych;
- rozmowy z uczniami.

cały rok szkolny

- konspekty lekcji;
- budowanie świadomości kulturowej uczniów.


3.Zdobywanie wiedzy na temat indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów i priorytetów edukacyjnych, np. wybór materiałów edukacyjnych dostosowanych do poziomu językowego grupy, opracowanie sposobu oceniania prac pisemnych uczniów z orzeczeniem o dysleksji, dodatkowa praca z uczniem o wybitnych zdolnościach językowych.

cały rok szkolny

- notatki własne

3.5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

- uczestnictwo w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, zapisanie wniosków z obserwacji i omówienie ich z nauczycielem prowadzącym zajęcia

raz w miesiącu

- harmonogram terminów obserwacji zajęć;
- wnioski z obserwacji w formie pisemnej;
- rozmowy z opiekunem stażu.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron pracy

- prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą, w obecności których przeprowadzono zajęcia;
- uwzględnienie opinii opiekuna stażu oraz dyrektora na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

cały rok szkolny – obserwacja zajęć przez opiekuna stażu: raz w miesiącu

- harmonogram terminów obserwacji zajęć;
- uwzględnienie wniosków z obserwacji zajęć w organizacji pracy własnej.

3.Określenie celów dalszego rozwoju pracy zawodowej

- sformułowanie celów w formie autorefleksji w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego

V 2014

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Małgorzata Gumprecht

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.