X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24398
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
na podstawie wymagań
wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004
Przedszkole nr 84 w Gdańsku

Imię i nazwisko: Karolina Sokołowska
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2011
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2014
Posiadane kwalifikacje:
1.Tytuł magistra - specjalność: pedagogika ogólna
2.Tytuł licencjata – specjalność: pedagogika opiekuńczo wychowawcza
3. Studia podyplomowe – specjalność: wychowanie przedszkolne z terapią dziecka
- specjalność: terapia pedagogiczna
4. Stopień nauczyciela mianowanego
Autorka zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Poznanie
procedury awansu zawodowego

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
IX 2011
VI 2014

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania

Dokumentowa- nie realizacji planu rozwoju.


Gromadzenie dokumentów i świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, nagrań, zdjęć, itp
Okres stażu

- konkretne dokumenty


.Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej, adekwatnej do wykonywanej pracy,
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach i warsztatach.

Okres stażu

- bibliografia
- zaświadczenia o ukończeniu kursów;


Wprowadzenie technik Celestyna Freineta do pracy z grupą.

- twórcza praca z dziećmi, samodoskonalenie,
- uczestnictwo w spotkaniach, konsultacjach i dyskusjach w ramach rad szkoleniowych, wymiany doświadczeń,
dostarczanie nauczycielkom pozyskanych materiałów informacyjnych, dydaktycznych związanych z tematem
Okres stażu

- dokumentacja fotograficzna,


Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w oparciu . o własny program autorski terapii pedagogicznej „Bawmy się ucząc, uczmy się bawiąc”

- studiowanie fachowe literatury;
- dbanie o doposażanie gabinetu;
- zajęcia z dziećmi 5-6 letnimi mającymi na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycz – nych.
2011/ 2014

- scenariusze zajęć;
- potwierdzenie dyrektora;

Organizowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy przedszkola oraz na rzecz środowiska.


Prowadzenie akcji „Poznajmy nasze miasto ” – organizacja konkursów dla dzieci i rodziców w
„Gdańsk w fotografii- konkurs fotograficz-ny”
„Opowieść Bałtyckiej muszelki” - konkurs literacko-plastyczny

Okres stażu
2011/ 2014
-scenariusze
-dokumentacja fotograficzna
-zbiory na CD-romie

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Stosowanie Internetu w życiu zawodowym
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na zajęciach i w życiu codziennym
Okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputero-wych


Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą przedszkola.
Okres stażu

-Zaświadczenia,
- pomoce dydaktyczne,
- scenariusze ,
- plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji;

Opracowanie prezentacji komputero-wych
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point do dokumentacji pracy przedszkola
Okres stażu
- prezentacje,
- zbiory danych na CD –romie,
- wydruki komputerowe;
- przykładowe karty pracy i podziękowania;


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty
2011/
2014

-harmonogram spotkań,
- tematyka zajęć;

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola

- aktywny udział w posiedzeniach rad szkoleniowych,
- opracowanie referatów na potrzeby przedszkola i wygłoszenie ich na międzyprzedszko-lnych spotkaniach samokształcenio- wych oraz umieszczeniu ich w przedszkolnej bibliotece pracy,
-publikacje wytworów pracy dziecka na galerii ,
- przygotowanie i współprowadzenie szkoleń na temat:
„ Praca z dzieckiem z ADHD”,
„Zdolne dzieci – rozwijanie inteligencji dziecka”

okres stażu
2011/
2014
2012/
2014

- scenariusze i materiały dla nauczycieli,
- potwierdzenie dyrektora;

Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.

- przygotowanie tekstów i opublikowanie ich w internecie (portal edukacyjny „Literka”),

2011/
2014
- zaświadczenia;
- teksty publikacji;

Współpraca z nauczycielami innych od-
działów


Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń.

Okres stażu

Scenariusze zajęć i uroczystości przedszkolnych.
- sprawozdanie i analiza wspólnych działań


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Opracowanie i wdrożenie programu „Mały ekolog”

- opracowanie programów, zaplanowanie działań i realizacja ich treści
Okres stażu

-program,
-sprawozdanie’
-scenariusze zajęć
Współpraca z rodzicami.
- zebrania w ramach pedagogizacji rodziców;
-rozmowy indywidualne;
IX 2011
V 2014
- protokoły zebrań;


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Współpraca ze strukturami samorządowy-mi i innymi instytucjami
- współpraca z Biblioteką
Miejską filia 44,
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną
Nr 5,
- współpraca z Miejską
Komendą policji,

- współpraca z Państwową
Strażą Pożarną,

Okres stażu
-wpisy do dziennika,
- potwierdzenie dyrektora;

Organizowanie wycieczek.
Opracowanie i realizacja planów wycieczek.
Okres stażu
- scenariusz wycieczki;
- potwierdzenie dyrektora;


§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Skierowania na badania, opinie, konsultacje

Okres stażu
-zaświadczenia

Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji

- udział w pracach zespołu zajmującego się ewaluacją i pisaniem raportów;
- udział w zespole opracowującym roczny plan pracy przedszkola;

Okres stażu

- opracowane narzędzia badawcze;

- potwierdzenie dyrektora;

Organizacja i prowadzenie konkursów wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych.

- przygotowanie i prowadzenie konkursów:
wewnątrz-przedszkol-ny konkurs plastyczny „Ja, mama i tata ćwiczymy zimą i latem”
konkurs plastyczno-techniczny
dla dzieci i rodziców „Latarnia morska”
międzyprzedszkolny konkurs recytatorski
„Humor w wierszu”

2011/
2014
- regulamin,
- dyplomy,
- zdjęcia na płycie CD-rom


Organizacja i prowadzenie imprez na rzecz środowiska.
-przygotowanie i prowadzenie cyklicznych imprez i uroczystości samodzielnie i we współpracy z innymi:
- andrzejki,
- kolędowanie,
- „Wiosenne spotkanie z poezją”,
- kolędowanie i jasełka,
- Dzień Babci i Dziadka”;
- Dzień Matki i Ojca”,
- zakończenie roku szkolnego oraz inne wg potrzeb;
2012/
2014
- przykładowe scenariusze,


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków


§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych
Okres stażu
Zgodnie z rozporządzeniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.