X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2424
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczycielki stażystki: Izabela Górzyńska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop.red.)

Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji
dokumentacja
termin realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela.
Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.grudnia 2004 roku.
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego. IX

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem. IX

3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
Organizacja zajęć własnych.
Zapisy w dzienniku zajęć.
Cały okres stażu

4. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego, zdobytych kwalifikacji i motywacji zawodowych.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.
Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony internetowej własnego planu rozwoju zawodowego
IX/X

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów dot. realizowanego planu rozwoju zawodowego Zaświadczenia, sprawozdania, rejestry, scenariusze lekcji, konspekty, notatki, arkusz samooceny nauczyciela, itd.
Cały okres stażu

6. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. V

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

7. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkola dokumentacji.
Analiza dokumentacji przedszkola:
Statut Przedszkola, Regulamin pracy i wynagrodzenia, Program Rozwoju przedszkola, Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi: dziennik zajęć i rozkład zajęć.
Rejestr poznanych dokumentów IX/X

8. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Udział w szkoleniu BHP oraz instruktażu w tym zakresie.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. IX

9. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej i rady Rodziców.
Udział w procesie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli Zaświadczenia.
Listy obecności.
W ciągu stażu

Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności, analizy i wyciągania wniosków.

10. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć hospitowanych.
Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym.
Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii.
Raz w miesiącu

11. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Konsultacja z opiekunem stażu.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.
Propozycja wniosków na przyszłość.
Scenariusze zajęć edukacyjnych.
Notatki i wnioski z rozmów.
Raz w miesiącu

12. Systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i codziennych scenariuszy zajęć
Tworzenie miesięcznych planów, tworzenie codziennych scenariuszy zajęć.
Plany pracy.
Scenariusze zajęć edukacyjnych.
Raz w miesiącu.

13. Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i doskonaleniu nauczycieli.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN. Zaświadczenie ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.
Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN.
W ciągu stażu.

14. Samodzielne pogłębianie wiedzy.
Studiowanie czasopism, literatury, aktualności w Internecie.
Spis literatury
W ciągu stażu.

15. Wymiana doświadczeń.
Dzielenie się swoja wiedzą z innymi nauczycielami.
Notatki, zajęcia otwarte dla nauczycieli.
W ciągu stażu.

Zadania dydaktyczne i wychowawczo- opiekuńcze nauczyciela stażysty

16. Zapoznanie z programem wychowawczym przedszkola.
Analiza podstawy programowej i programu nauczania.
Podstawy programowe i programy nauczania.
Cały okres stażu

17. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystanie zdobytych umiejętności w swojej pracy pedagogicznej przez:
-zapisy planów w formie elektronicznej
-redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi.
Ksero przykładowych prac wykonanych na komputerze
Cały okres stażu

18. Współtworzenie kroniki przedszkolnej i kroniki multimedialnej. Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkola. Potwierdzenie dyrektora
Ksero kroniki- kilka stron
Płyty ze zdjęciami dzieci
Cały okres stażu.

19. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Własne poszukiwania.
Rozmowa w zespole wychowawczym.
Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy. XII/I

20. Uświadomienie dziecku „ Praw Dziecka”
Zapoznanie z prawami jakie przysługują dzieciom poprzez rozmowę.
Notatki po przeprowadzonych zajęciach.
Scenariusze zajęć Artykuły dotyczące wyżej wymienionej tematyki.
W ciągu stażu.

21. Rozwijanie zdolności artystycznych.
Prowadzenie różnorodnych zajęć z edukacji plastycznej.
Prace dzieci, scenariusze zajęć, galeria prac.
W ciągu stażu.

22. Prowadzenie współpracy z rodzicami.
Pomoc w organizowaniu uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka.
Zdjęcia.
W ciągu stażu

23. Wspólne odkrywanie historii naszego miasta.
Spacery po okolicy oraz rynku swarzędzkim, poznawanie zabytków miasta. Sprawozdanie z wycieczki. IV/V

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

24. Współpraca z rodzicami.
Rozmowy z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
Zajęcia otwarte.
Zeszyt wychowawcy.
Scenariusz zajęć.
W ciągu stażu.

25. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. Stała obserwacja dziecka, rozmowy indywidualne
z dzieckiem.
Współpraca z rodziną.
Udział w warsztatach, szkoleniach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka.
Notatki, arkusz obserwacji dziecka.
Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach.
W ciągu stażu.

26. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach oraz wycieczkach.
Włączenie się do organizacji imprez, np.:
-uroczystość wigilijna,
-dzień babci i dziadka, matki i taty,
-piknik rodzinny,
-zakończenie roku szkolnego
-udział w wycieczkach przedszkolnych
Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia.
W ciągu stażu .

.......................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA PRZEDSZKOLA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.