X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2444
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marta Kościukiewicz
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i kształcenia zintegrowanego
Miejsce rozpoczęcia stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Jana Twardowskiego w Kędzierzynie - Koźlu
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 roku
Planowana data zakończenia stażu:31 maja 2009 roku
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Posiadane kwalifikacje: tytuł zawodowy licencjata z zakresu filologii angielskiej i kształcenia wczesnoszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym

CELE OGÓLNE:
podniesienie efektywności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
podniesienie poziomu jakości pracy;
poznawanie różnych aspektów życia społeczności szkolnej, rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

CELE SZCZEGÓŁOWE:
ukończenie studiów II stopnia (magisterskich na kierunku: filologia angielska translatorska);
pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych;
pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas;
poznanie przepisów dotyczących zapewniania podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku;
podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia);
doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
pogłębianie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych i poszukiwanie źródeł wiedzy o środowisku ucznia;
wspieranie aktywności i rozwoju dzieci i młodzieży;
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;

I. POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. ·Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty;
·Śledzenie informacji i publikacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie;
·Gromadzenie i analiza dokumentów takich jak: tekst ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela; Wrzesień 2008
- Rejestr przeanalizowanych przepisów prawnych i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego;
- Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego;
- Krótkie notatki z analizy przepisów;
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. ·Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
·Ustalenie zasad współpracy, terminów spotkań i hospitacji;
·Wspólna analiza przepisów prawa dotyczących awansu;
·Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu;
Wrzesień2008
- Omówienie zasad współpracy;
- Kontrakt;
- Harmonogram spotkań i hospitacji;
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
·Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły; Wrzesień 2008
- Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego;
4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. ·Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń oraz konspektów lekcji, scenariuszy, zdjęć itp.Cały okres stażu - Teczka stażysty;
5.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. ·Zapoznanie się z podstawowymi aktami regulującymi pracę szkoły: Statutem Szkoły, Planem Pracy Pedagogicznej na rok szkolny 2008/2009, Programem Wychowawczym i Profilaktyki Szkoły, Systemem przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych, planem dyżurów oraz obowiązującymi w szkole regulaminami, szkolnym zestawem programów nauczania i podręczników oraz szkolnym planem nauczania;
·Udział w szkoleniu podstawowym BHP; Wrzesień/
Październik 2008
- Korzystanie w szkole z odpowiednich dokumentów;
- Potwierdzenie opiekuna stażu;
- Notatki własne;
- Zaświadczenie inspektora BHP;
6.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.·Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole: dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć· pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, arkuszy ocen, zeszytu wychowawcy klasy IV itp.Cały okres
stażu - Potwierdzenie opiekuna stażu;
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
7.Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. ·Opis przebiegu oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju;Kwiecień/Maj 2009
- Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego;
8.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. ·Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji; Maj 2009
- Przedłożony wniosek;
- Dokumentacja z realizacji stażu;

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ Z UCZNIAMI ORAZ UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH.

1.Organizacja własnego warsztatu pracy. Gromadzenie scenariuszy zajęć zgodnych z podstawą programową języka obcego;
·Sporządzenie konspektów lekcji i pomocy dydaktycznych (testów, sprawdzianów);
·Zmodyfikowanie kryteriów oceniania języka angielskiego w klasach I-III;
·Uaktualnienie Przedmiotowego Systemu Oceniania języka angielskiego w klasach IV-VI;
·Opracowanie Planu Oddziaływań Wychowawczych dla klasy IV z uwzględnieniem zadań kierunkowych oraz tematyki godzin wychowawczych; Cały okres stażu
W miarę potrzeb;Wrzesień 2008
- Konspekty lekcji;
- Kryteria skali ocen;
- Teczka pomocy dydaktycznych;
- Gromadzone karty pracy ucznia (sprawdziany, testy);
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. ·Udział w organizowanych konferencjach przedmiotowo-metodycznych, konsultacjach zbiorowych i warsztatach metodycznych;
·Samodzielne studiowanie literatury w tym publikacji pedagogiczno-metodycznych;
Cały okres stażu
- Zaświadczenie potwierdzające udział;
- Sporządzenie notatek;
3.Wykorzystanie technologii informacyjnej w swojej pracy. ·Opublikowanie Planu rozwoju Zawodowego w Internecie;
·Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
·Przygotowanie materiałów na zajęcia przy pomocy komputera;Cały okres stażu
- Materiały i notatki sporządzone w formie elektronicznej;
- Zaświadczenie o publikacji;
- Karty pracy;
- Płyta CD z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu. Adresy portali internetowych;
4.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów.·Kółko języka angielskiego dla uczniów zdolnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;Cały okres
stażu
- Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;
- Konspekty lekcji;
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. ·Hospitowanie zajęć·prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
·4Rozmowa przed- i pohospitacyjna;Raz w miesiącu przez cały okres stażu - Arkusze hospitacji (obserwacji);
- Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć;
6.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. ·Opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza, ewaluacja;
·Przeprowadzenie planowanych zajęć i omówienie ich;Raz w miesiącu przez cały okres stażu; - Konspekty lekcji;
- Arkusze hospitacji;
7.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności;·Działania autorefleksyjne;
·Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem narzędzi badań, analiz (sprawdziany);
·Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy);
Cały okres stażu
- Własne przemyślenia dotyczące swoich osiągnięć;
- Samoocena;
- Sprawdziany;
- Ankieta;

III. UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym samokształceniu.·Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, szkolenia;
·Studia II stopnia;Cały okres stażu;Lata
2008-2010
- Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego;
- Indeks, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplom ukończenia studiów magisterskich;
2.Współpraca z biblioteką szkolną oraz innymi instytucjami wspomagającymi szkołę.·Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych placówek i instytucji oświatowych;
·Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki;Cały okres stażu
- Potwierdzenie nauczyciela-bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej;
- Karta wypożyczeń;
- Potwierdzenia współpracy z instytucjami;

IV. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW.

1.Poznawanie środowiska z którego pochodzą uczniowie oraz ich problemów.·Spotkania z rodzicami;
·Indywidualne konsultacje z uczniami i rodzicami;
·rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą świetlicy;
·Analiza akt osobowych ucznia;
·Współpraca z wychowawcami klas;
·Zapoznanie się z opiniami uczniów przebadanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wykazem uczniów, którym należy dostosować·7 wymagania do ich możliwości psychofizycznych;
·Opracowanie programu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów;
·Opieka wychowawcza nad uczniami podczas dyżurów i imprez szkolnych;
Cały okres stażu
- Notatki własne;
- Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankami;
- Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- Potwierdzenia;
- Program dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów klasy IV;
2.Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą świetlicy i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.·Spotkanie w ramach zespołu wychowawczego;
·Rozmowy, konsultacje, uwagi, wnioski, opinie o uczniach;
Cały okres stażu
na bieżąco
- Odpowiednie potwierdzenia;
3.Nawiązanie współpracy z rodzicami. ·Organizowanie zebrań informacyjno-organizacyjnych z rodzicami uczniów klasy IV oraz indywidualne konsultacje z rodzicami;Cały okres stażu
- Harmonogram spotkań z rodzicami;
- Protokoły z zebrań z rodzicami;
4.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy. ·Prowadzenie zajęć zgodnie z Planem Oddziaływań Wychowawczych;Cały okres stażu
- Zapis w dzienniku;
- Plan Oddziaływań Wychowawczych;

Kędzierzyn-Koźle, dn. 29.09.2008r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.