X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2410
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Cele:

1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Metryczka
Mgr Katarzyna Sosnowska
Nauczyciel mianowany języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2008r.
Zakończenie stażu: 31.05.2011r.

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czynności organizacyjne:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Stałe konsultacje z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami
Na bieżąco
Wrzesień 2007
Notatki własne.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Założenie teczki „Awans zawodowy”.
Gromadzenie dokumentacji.
Praca nad uzyskaniem celu, jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Wrzesień 2008
Na bieżąco
Cały okres stażu
Maj 2011r.
Teczka „Awans zawodowy”.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły.

3. Opracowanie sprawozdania wychowawcami realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Czerwiec 2010
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Prawidłowe wypełnienie wniosku.
Czerwiec 2010
Wniosek.


§ 8ust.2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne).
Na bieżąco
Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa.

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.
Studiowanie literatury fachowej.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego. Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka angielskiego.
Urozmaicanie zajęć.
Na bieżąco
Notatki własne

3. Opracowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych konkursów znajomości słownictwa i struktur angielskich dla uczniów klas 4-6 SP.
Opracowanie regulaminu konkursu.
Przygotowanie uczniów.
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
Pozyskanie nagród dla uczniów.
Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.

4. Opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu poetyckiego z języka angielskiego dla klas VI o tematyce tolerancji. Opracowanie regulaminu konkursu.
Przygotowanie uczniów.
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
Pozyskanie nagród dla uczniów.
Rok szkolny2008/2009
Sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu.

5. Prowadzenie angielskiego koła teatralnego /społecznie/
Opracowanie planu pracy koła.
Przeprowadzenie zajęć.
Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
Rok szkolny 2008/2009
Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.

6. Pogłębianie wiedzy dotyczącej historii i kultury naszego kraju w ramach zajęć języka angielskiego, zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi w Polsce.
Przeprowadzenie zajęć.
Na bieżąco
Scenariusze zajęć.

7. Współpraca z wychowawcami klas.
Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia.
Na bieżąco
Notatki własne.


§ 8ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania. Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów.
Nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
Notatki własne.

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
Samodzielne tworzenie pomocy naukowych.
Opracowywanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów.
Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp. Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
Pisanie programów studenckich praktyk pedagogicznych.
Opracowanie informacji dla rodziców (scenariusze imprez, plany, informacje o postępach uczniów).
Cały okres stażu
Wg przydziału
Załączone wzory wybranej dokumentacji.

3. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami.
Przeprowadzenie zajęć pochodzących z Internetu z wykorzystaniem ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
Przeprowadzenie lekcji powtórzeniowych oraz ćwiczących umiejętność pisania i odpisywania na maile w języku angielskim.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.
Cały okres stażu
Scenariusze przeprowadzonych zajęć.

4. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki szkolnej na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych języka angielskiego.
Systematyczne gromadzenie kaset wideo wykorzystywanych do prowadzenia zajęć języka angielskiego.
Cały okres stażu Spis zgromadzonych tytułów.

5. Prowadzenie szkolnej strony internetowej w języku angielskim poświęconej działalności w zakresie programu Sokrates Comenius Systematyczne tłumaczenie informacji dotyczących produktów Programu Socrates Comenius.
Rok szkolny 2008/2009
Wydruki wybranych materiałów.

6. Opracowanie i prowadzenie własnej strony internetowej w języku angielskim do kontaktu uczniów z nauczycielem.
Zamieszczanie na stronie materiałów dydaktycznych w języku angielskim, scenariuszy zajęć, ciekawostek z historii i kultury krajów anglojęzycznych, informacji o konkursach (termin, miejsce, wyniki); zagadek i dodatkowych ćwiczeń językowych dla uczniów; projektów uczniów z laboratorium językowego itp.
Cały okres stażu
Wydruki wybranych materiałów.

7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz doskonalenie swojej pracy Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie.
X .2008
Potwierdzenie publikacji


§ 8ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Opracowanie scenariusza zajęć.
Przygotowanie materiałów.
Przeprowadzenie zajęć w obecności zaproszonych nauczycieli.
Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć uwzględniające analizę i efekty.

2. Wygłoszenie referatu podczas spotkania zespołu przedmiotowego nt. metody Callana w nauczaniu komunikacji językowej
Opracowanie materiałów.
Wygłoszenie referatu.
Dyskusja na temat referatu.
Rok szkolny 2009/2010
Wydruk materiałów szkoleniowych.

3. Objęcie roli opiekuna praktyk studentki filologii angielskiej. Opracowanie planu i programu praktyk studenckich.
Wystawienie oceny końcowej praktyki studentki.
wg potrzeb
Plan i program praktyk zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.
Opublikowanie w portalu internetowym scenariuszy lekcji języka angielskiego.
Na bieżąco
Wg potrzeb
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Notatki własne
Przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową.


§ 8ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania na dodatkowych zajęciach.
Program własny angielskiego koła teatralnego dla klas V-VI.
Realizacja programu własnego podczas zajęć.
Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
Rok szkolny 2007/2008
Kopia programu nauczania zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć.


§ 8ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Cały okres stażu
Notatki własne.

3. Współorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć języka angielskiego w formie warsztatów językowych.
Wg potrzeb
Scenariusz zajęć

4. Włączenie szkoły do Programu Sokrates- Comenius Pozyskanie partnerów szkół europejskich.
Uzyskanie akceptacji Fundacji Rozwoju Nauki
Opracowanie programu pt.” Młodzi mieszkańcy Europy wobec różnic” Wrzesień 2007- czerwiec 2010
Potwierdzenie Fundacji

5. Pełnienie funkcji koordynatora szkoły polskiej Programu Sokrates –Comenius Kontakty z przedstawicielami szkół partnerskich
Wrzesień 2007-czerwiec 2010


§ 8ust.2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Pozyskiwanie sponsoringu, pomocy dydaktycznych dla uczniów. Współpraca z wydawnictwami językowymi.
Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków.
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Konsultacje z psychologiem w sprawach wychowawczych
Wg potrzeb
Notatki własne

3. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
Udział w zorganizowanych konferencjach, warsztatach.
Zapoznanie z nowymi ofertami na rynku.
Konsultacje z przedstawicielami wydawnictw.
Cały okres stażu
Zaświadczenia.


§ 8ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
Indywidualne konsultacje z rodzicami.
Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego. Stały kontakt telefoniczny.
Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Cały okres trwania stażu Notatki w dziennikach lekcyjnych

2. Organizowanie warsztatu pracy społeczności klasowej.
Poznanie wychowanków i ich sytuacji rodzinnych
Rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych.
Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
Na bieżąco
Notatki w dziennikach

3. Praca z uczniem dyslektycznym
okeślenie problemu u ucznia
sformułowanie oczekiwanych efektów działania
stworzenie planu działania
analiza osiągniętych efektów działania.
Na bieżąco
Opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty, a wszelkie zmiany bądź nowości będą wprowadzane za pomocą aneksu.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
(miejscowość/data) (podpis i pieczęć dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.