X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24203

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO,
REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARSZAWIE
W OKRESIE 01.09.2013r. – 31.05.2014r.


BEATA MAGDALENA KOŁUCKA


Warszawa 2013

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W celu zrealizowania wymagań określonych w rozporządzeniu, będę
w roku szkolnym 2013/2014 realizowała następujące zadania:

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. /Forma realizacji/ zadania (działania)
(Tabela - dop. red.)

1. Analiza nowego rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczyciela z dnia 01 marca 2013 roku
2. Analiza dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki)
w celu poznania zasad funkcjonowania placówki, w której jestem zatrudniona
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach, warsztatach) adekwatnych do potrzeb szkoły, w której pracuję – szkolenie z aplikacji Wordpress, podnoszącej kwalifikacje do prowadzenia strony internetowej Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
4. Opracowanie zagadnień i przeprowadzenie szkolnego konkursu biologicznego i informatycznego wśród młodzieży
5. Przygotowanie materiałów na godzinę wychowawczą, związanych
z tematyką Światowego Dnia Walki z AIDS
6. Podjęcie działań na rzecz promocji szkoły, poprzez prowadzenie szkolnej strony internetowej
7. Opracowanie klasowego programu wychowawczego, przez co podniesienie kompetencji wychowawczych
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie


§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności zajęć dydaktycznych, poprzez wykorzystanie filmów oraz aplikacji Hot Potatoes i Eclipse Crossword
2. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania pakietu Office w praktyce – poprawne formatowanie tekstu
3. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji
oraz materiałów z dyrekcją szkoły, nauczycielami, doradcami metodycznymi oraz uczniami


§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

1. Dzielenie się wiedzą na temat awansu zawodowego oraz konsultowanie spraw dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami, poprzez opinie, wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli stażystów
3. Omawianie bieżących problemów i sukcesów wychowawczych z Pedagogiem Szkolnym, poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz wzajemną pomoc młodzieży

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

REALIZACJA CO NAJMNNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Przejście odpowiedniego szkolenia z programu edukacyjnego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i wdrożenie go wśród młodzieży Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz organizacjami wspierającymi szkołę w celu pomocy młodzieży


§8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (...).

1. Złożenie kolejnego wniosku i ukończenie kursu na Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z biologii, chemii, geografii lub informatyki. A następnie wykonywanie zadań należnych Egzaminatorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poszerzanie zakresu działań szkoły, poprzez dodatkowe happeningi oraz zadania wychowawcze


§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Rozeznanie sytuacji materialnej uczniów i umożliwienie im uzyskania dodatkowych środków finansowych, podręczników szkolnych, bezpłatnych obiadów, etc.
2. Zbiórki na rzecz hospicjum, wolontariat dla domów dziecka lub samotnej matki


§8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Zaangażowanie uczniów do dodatkowej nauki w celu przygotowania się do konkursu z biologii i informatyki oraz osiągnięcie przez zwycięzców jak najwyższych wyników
2. Opracowanie narzędzi służących do badania osiągnięć uczniów w zakresie biologii i informatyki
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Zaplanowanie działań, które umożliwiałyby diagnozowanie potrzeb, definiowanie celów edukacyjnych lub wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu niektórych problemów ucznia
2. Przeprowadzanie godzin wychowawczych na temat agresji, zasad dobrego zachowania się, przez co zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom wśród uczniów
3. Nawiązanie współpracy na płaszczyźnie wychowawca - rodzic


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego jest planem otwartym i podlega ewaluacji
Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych w powyższym planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego opracowała Beata Magdalena Kołucka........................................
(Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.