X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24192
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Lucyna Lewko
nauczyciel matematyki

Zespół Szkół w Wysokiem


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Imię i nazwisko: Lucyna Lewko
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Posiadane kwalifikacje:
1.tytuł magistra matematyki
2.stopień nauczyciela mianowanego§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
Śledzenie nowości w mediach.
Wrzesień
2011 r.
na bieżąco
Złożenie podania o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie materiałów i dokumentów.
Okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

Przygotowanie projektu sprawozdania.
Analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Czerwiec 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie i wdrożenie programu
wychowawczo-opiekuńczego klasy.
Opracowanie planów pracy na poszczególne lata. Współpraca z rodzicami , pedagogizacja rodziców.
Okres stażu
Program pracy , plan pracy , wpisy w dziennikach zajęć, poświadczenie dyrektora szkoły.

Udział w formach doskonalenia
adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.

Doskonalenie metod i form pracy.

Udział w kursach, warsztatach przedmiotowych, szkoleniach, korzystanie z fachowej literatury.
Udział w programach i przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę.
Okres stażu
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo, materiały szkoleniowe.

Organizowanie szkolnych konkursów

Opracowywanie regulaminów konkursów oraz ich przeprowadzanie, przygotowanie dyplomów i nagród.
Okres stażu
Regulaminy i sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, poświadczenia dyrektora szkoły, kserokopie dyplomów.

Udział w zewnętrznych konkursach matematycznych-
ZAGIMAK, SZPAK KANGUR, ...
Przygotowywanie uczniów do konkursów, przeprowadzanie i sprawdzanie konkursów na etapie szkolnym, prowadzenie dodatkowych zajęć.

Okres stażu
Kserokopie dyplomów,
podziękowania
organizatorów,
poświadczenia dyrektora
szkoły.

Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej -prowadzenie konsultacji i lekcji dodatkowych.
Okres stażu
Potwierdzenia dyrektora,
dzienniki zajęć dodatkowych,
opis działań.

Diagnozowanie osiągnięć uczniów.
Konstruowanie próbnych testów kompetencji-analiza i opracowywanie wniosków do dalszej pracy, udział w programie Lepsza Szkoła

Okres stażu
Testy sprawdzające,analizy
poświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Przygotowywanie materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą, pracą szkoły i awansem zawodowym.

Okres stażu
Sprawozdanie- teczka dokumentacji, przykładowe pomoce dydaktyczne, materiały dla uczniów, plany pracy, analizy,...

Współpraca z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym
Wykorzystywanie materiałów ze strony wydawnictwa-strefa n-la (jako członek klubu EMPLUS). Promowanie wśród ucz. strony stworzonej z myślą o nich-strefa ucz.
Okres stażu
Zaświadczenia, notatki, przykładowe materiały.

Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji.
Korzystanie z zasobów sieci, wymiana poglądów na forum dla n-li, współpraca z wydawnictwem.
Okres stażu
Opis i analiza

Wykorzystanie technik komputerowych do prezentacji multimedialnej
Pomoc uczniom w pracy nad projektem edukacyjnym
Okres stażu
Poświadczenie dyrektora, prezentacja.


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Praca w zespołach przedmiotowych.
Wspólne opracowywanie planów pracy-dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołów, opracowywanie wyników egzaminu i sprawdzianu oraz wniosków do dalszej pracy.
Okres stażu
Poświadczenie dyrektora, plany, sprawozdania, analizy .

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych.
Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
Okres stażu
Konspekty, poświadczenia.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Współuczestnictwo i pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły-organizacja uroczystości, opracowywanie scenariuszy.
Okres stażu
Scenariusze uroczystości, sprawozdania z przedsięwzięć, poświadczenie dyrektora.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca dotycząca uczniów z określonymi problemami, potrzebujących wsparcia.
Okres stażu
Poświadczenia pedagoga, opis działań.

Publikacje
Opublikowanie planu rozwoju na stronie internetowej.
2014r.
Zaświadczenie


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie i uczniem słabym.
Przygotowanie planu działań z ucz. zdolnym i słabym, opracowanie programu.
Okres stażu
Dokumenty osiągnięć, opis działań, dziennik zajęć.
Opracowanie programu zajęć przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu.
Przygotowanie programu i planu
Okres stażu
Program, plan, sprawozdanie

Współpraca z rodzicami.
Wdrożenie planu pedagogizacji rodziców, współpraca i wspieranie rodziców ucz. z problemami.
Okres stażu
Program, opis działań, zapisy w dzienniku.
Pomoc uczniom z problemami adaptacyjnymi, społecznymi i wychowawczymi. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych wspólnie z pedagogiem, rozmowy indywidualne, wizyty domowe, rozszerzenie zakresu działań opiekuńczo-wychowawczych na indywidualne przypadki. Okres
stażu Opis działań

Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych i dodatkowych.
Opracowanie programu, wdrożenie i realizacja.
Okres stażu
Programy, dzienniki zajęć dodatkowych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów.
Tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego, redagowanie dokumentów.
Okres stażu
Scenariusze, ankiety, testy, projekty, poświadczenia.

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Konsultacje z poradniami, skierowania na badania, podejmowanie działań wychowawczych na rzecz zapobiegania patologiom-pogadanki specjalistów, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje lokalne, lekcje biblioteczne, praca z ucz. z opinią lub orzeczeniem.
Okres stażu
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku, notatki.

Współpraca z wydawnictwami
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, nagród na konkursy, udział w szkoleniach i programach.
Okres stażu
Zaświadczenia od wydawnictwa.
Pogłębianie wiedzy dot. sytuacji materialnej wychowanków. Rozpoznanie sytuacji i organizacja pomocy, diagnozowanie potrzeb.
Okres stażu
Sprawozdanie, opis działań.
Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych. Pełnienie określonej funkcji, udział w pracach komisji. Okres stażu Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych Identyfikacja zjawiska, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Okres stażu
Opis przypadku, analiza, wnioski.§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć
Okres stażu
Zgodnie z rozporządzeniem.
Powyższy plan rozwoju może ulec zmianom zgodnie z potrzebami szkoły i autora po konsultacji z dyrektorem szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.