X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24212

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Katarzyna Wojciechowska
MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel języka polskiego
WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2011 r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2014 r.
Wstęp
Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję
do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(tabela dop. red.)

1.Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach Internetu.VIII/ IX 2011
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2.Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji pracy szkoły.Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły, Regulaminy wewnętrzne szkoły i procedury.Na bieżąco Notatki.
3.Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Realizowanie zadań zespołu przedmiotowego, dzielenie się wiedzą zdobytą podczas form doskonalenia zawodowego. Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego.
4.Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Ukończenie kursów, warsztatów oraz szkoleń w ramach GODN w celu podniesienia efektywności pracy nauczyciela polonisty oraz doskonalenia umiejętności rozpoznawania i rozwijania uzdolnień ucznia. W każdym roku szkolnym 1-2 formy
Świadectwa ukończenia.
5.Organizacja własnego warsztatu pracy. - Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
- Stosowanie nowoczesnych metod nauczania w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Okres stażu.Dziennik lektur, recenzje książek, materiały dydaktyczne.
6.Organizowanie szkolnych konkursów, apeli, uroczystości.
- Opracowanie tekstów na konkursy, np. ortograficzne, literackie, plastyczne, czy też dotyczące wiedzy.
- Przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników.
- Przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych. Okres stażu.Tekst przygotowany na konkurs. Sprawozdanie z przebiegu konkursu. Scenariusze uroczystości.
7.Indywidualne kierowanie pracą uczniów przejawiających zdolności humanistyczne. - Przygotowywanie uczniów do konkursów literackich, recytatorskich i itp.
- Diagnozowanie ucznia zdolnego w ramach programu „Praca z uczniem zdolnym”.
Na bieżąco. Potwierdzenia uczestnictwa w konkursach, regulaminy konkursów własnych. Arkusze diagnostyczne.
8.Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Okres stażu Dziennik zajęć.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.Zadania do wykonania.Formy realizacji.Termin Sposób dokumentowania
1.Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego, scenariuszy lekcji.
-Wymiana informacji z innymi nauczycielami języka polskiego oraz z wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej.
- Wykorzystanie edytora tekstu Word, Excel do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy.
- Wykorzystanie programu komputerowego przy sporządzaniu i drukowaniu świadectw uczniów.
Okres stażu.Opis i analiza zrealizowanych przedsięwzięć, przykładowe pomoce dydaktyczne, wydruki komputerowe.
2.Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.Umieszczenie Planu Rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.publikacje.edu.pl.XI 2011 Certyfikat publikacji.
3.Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. • Pozyskiwanie informacji z Internetu przydatnych do realizacji tematu zajęć.
•Wykorzystanie komputera w opracowaniu prezentacji maturalnych itp.
Okres stażu. Scenariusze lekcji, dokumentacja szkolna.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.Zadania do wykonania Formy realizacji.Termin Sposób dokumentowania
1.Prowadzenie zajęć otwartych.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Do uzgodnienia z nauczycielami. Potwierdzenie uczestnictwa.
2.Udział w pracach zespołu humanistycznego.Czynny udział w spotkaniach zespołu humanistycznego, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów.
Okres stażu.Sprawozdania, opracowane materiały.
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi.
- Opracowanie scenariuszy lekcji, imprez i udostępnianie ich innym nauczycielom.
- Przygotowanie i udostępnianie materiałów nabytych podczas kursów doskonalących zainteresowanym nauczycielom. Okres stażu.Scenariusze, potwierdzenie dyrektora.

4.Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań, rozwiązywania problemu.
Okres stażu.Notatki.

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp.Zadania do wykonania Formy realizacji.Termin Sposób dokumentowania
1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu koła teatralnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - Poznanie procedur tworzenia programów autorskich.
- Opracowanie programu koła zainteresowań poszerzającego kompetencje humanistyczne uczniów.
- Analiza zatwierdzonego programu nauczania, podstawy programowej, standardów wymagań i podręczników do języka polskiego.
- Opracowanie i realizacja programu fakultatywnych zajęć dla uczniów technikum.
- Ewaluacja zrealizowanego przedsięwzięcia, wychwycenie mocnych i słabych stron programu.
Wrzesień 2011 ;Listopad 2011. Okres stażu. Program koła teatralnego. Wypracowane materiały i zdjęcia dokumentujące
działalność młodzieży. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym
- Opracowanie i sukcesywna realizacja planu pracy wychowawcy.
- Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.
- Aktywna współpraca z rodzicami: cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty
podyktowane konkretnymi potrzebami.
- Diagnozowanie sytuacji, opracowanie referatów w ramach pedagogizacji..
- Regularna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Okres pełnienia funkcji wychowawczy. Zatwierdzony Plan pracy wychowawcy klasy, ankiety ewaluacyjne, karty wycieczek, fotografie z uroczystości klasowych, kserokopie stron dziennika lekcyjnego, referaty, protokoły spotkań z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Lp. Zadania do wykonania. Formy realizacji. Termin Sposób dokumentowania

1.Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Praca w zespole egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego – udział w szkoleniach oraz poprawianie prac w trakcie sesji. wg harmonogramu OKE w Gdańsku. Zaświadczenia OKE.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.Zadania do wykonania Formy realizacji.Termin Sposób dokumentowania
1.Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego
- Udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych organizowanych przez instytucje i firmy wspomagające działalność oświatową szkoły.Okres stażu
Wypracowane materiały, sprawozdania,potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
- Działania zmierzające do zdobycia funduszy na sztandar szkoły.
- Działania związane z nadaniem szkole imienia.
- Przygotowywanie programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii. Okres stażu
Według kalendarium uroczystości szkolnych. Przykładowe montaże słowno-muzyczne, dokumentacja fotograficzna.
3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli - Współudział w organizacji sesji popularnonaukowych, imprez kulturalnych, prelekcji, spotkań z ludźmi kultury, sztuki i nauki.
- Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
- Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych. Okres stażu. Plany imprez, zdjęcia, uczniowskie, sprawozdania, ewentualne dyplomy. Karty wycieczek, potwierdzenia Dyrektora Szkoły.

4.Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
- Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Gdyni Mały Kack, Miejskim Teatrem im. Witolda Gombrowicza itp.
- Nawiązanie stałego kontaktu z Biblioteką i Czytelnią Naukową w Gdyni.
- Wymiana doświadczeń pedagogicznych w ramach współpracy lokalnymi uczelniami wyższymi.
- Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w zakresie preorientacji zawodowej oraz wymiany doświadczeń na temat pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Okres stażu.Zaświadczenia, zdjęcia, potwierdzenia kadry kierowniczej placówek.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
- Pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego.
- Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.
Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
6.Mobilizacja uczniów i koordynacja ich pozytywnych działań w pracy na rzecz szkoły - Sukcesywna modernizacja sali nr 21 w oparciu o fundusze pozyskane w ramach współpracy z rodzicami.
- Doposażenie klasopracowni w niezbędne i środki dydaktyczne oraz aktywowanie uczniów
do systematycznej pracy nad aranżacją sali lekcyjnej.
Na bieżąco w okresie stażu. Fotografie, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
-Przeprowadzenie tematyki godzin wychowawczych
na temat uzależnień i przemocy.
- Zapraszanie na zajęcia pedagoga szkolnego, strażnika miejskiego, policjanta.
- Pedagogizacja rodziców na zebraniach np. :
• Problem agresji wśród młodzieży.
• Bezpieczeństwo dziecka w sieci.
• Problem kar i nagród w wychowaniu.
• Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w uczeniu się.
Okres stażu; 2 razy w roku szkolnym. Scenariusze zajęć, protokoły.
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
-Wymiana informacji na temat uczniów sprawiających problemy wychowawcze, rozwiązywanie problemów.
- Organizowanie pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ( zbiórka odzieży,
żywności).
Okres stażu Potwierdzenie przez pedagoga.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza przeprowadzonych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi w zakresie edukacji lub wychowania.W okresie stażu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
Dwa potwierdzone opracowania studium przypadku wykonane według schematu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.