X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24181
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu 2 lata 9 miesięcy od 1.09.2011 do 31.05.2014

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.
2.
3.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

• Analiza przepisów prawa oświatowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego Sierpień/Wrzesień 2011

Okres stażu
Maj 2014

- bibliografia
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

- świadectwa, potwierdzenia, sprawozdania itp.

- analiza i opis realizacji planu zawodowego
- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego

4. Analiza dokumentacji szkoły
• Analiza dokumentów obowiązujących w szkole tj. statutu, regulaminów, programów itp.
Okres stażu

5. Systematyczne poszerzanie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
• Ukończenie studiów podyplomowych z logopedii
Okres stażu

Luty 2012
- zaświadczenia

- dyplom ukończenia

6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie jej w pracy
Okres stażu - wykaz literatury

7. Podjęcie działań promujących szkołę
w środowisku lokalnym
• Organizowanie uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła i w szerszym środowisku lokalnym
Okres stażu - scenariusze imprez
- zdjęcia

8. Organizacja i realizacja artystycznych form pracy z uczniami
• Organizowanie i prowadzenie szkolnych konkursów recytatorskich, plastycznych
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych:
- plastycznych, muzycznych,
recytatorskich
- innych w zależności od potrzeb
Wg harmonogramu konkursów - zaświadczenia
- dyplomy

9. Aktywny udział w pracach związanych z nowelizacją dokumentacji szkolnej
• Analiza aktualnych aktów prawnych i dokonywanie zmian w programach, planach, regulaminach Wg potrzeb -potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Opracowywanie dokumentów(plany pracy, programy, karty do badania diagnozy ,itp..)
• Redagowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne
• Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu informatycznego podczas prowadzenia zajęć-korzystanie z multibooka
• Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich podczas lekcji
• Zamieszczanie w Internecie ciekawych artykułów oraz własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą
Okres stażu
- wzory

- przykładowe karty pracy

2. Dodatkowe możliwości wykorzystania w pacy technologii informatycznej i komunikacyjnej
• Korzystanie z zasobów Internetu przy opracowywaniu scenariuszy imprez szkolnych, scenariuszy lekcji oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
Okres stażu -plany, programy
- scenariusze imprez szkolnych,
-scenariusze zajęć§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Wygłoszenie referatu Okres stażu - protokoły z posiedzeń RP
- referat

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Udostępnianie scenariuszy zajęć, imprez, przykładowych ćwiczeń
Okres stażu -potwierdzenie

3. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu edukacji wczesnoszkolnej
• Opracowanie materiałów dydaktyczno-wychowawczych dla klas 0-III,dzielenie się wiedzą, omawianie problemów i rozwiązywanie ich
Okres stażu -protokoły zebrań

4. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Okres stażu - publikacje w Internecie

5. Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, studentów, rodziców
• Przygotowanie zajęć otwartych
Okres stażu -potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie
autorskiego programu opiekuńczego i profilaktycznego
,,Promocja zdrowia wśród uczniów klas I-III”
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć 2012//2013 - program


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział w realizacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły
• Promowanie podczas lekcji celów i zadań poszczególnych programów
Okres stażu -zapis w dzienniku zajęć

2. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
• Udział w akcji np. Sprzątanie świata, Góra Grosza, Zbieranie Baterii, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Okres stażu - potwierdzenie dyrektora

3. Organizowanie wycieczek szkolnych
• Opracowanie planu wycieczek, zorganizowanie wyjazdu
Okres stażu - karty wycieczki

4. Organizowanie wyjazdów do lokalnych placówek kulturalnych
• Wyjścia do teatru, kina, muzeum, itp.
Okres stażu - karty wycieczki

5. Dbałość o wygląd Sali lekcyjnej
• Wykonywanie gazetek tematycznych i zgodnych z porami roku
• Wykonywanie elementów dekoracyjnych Okres stażu -potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Wnikliwa obserwacja uczniów
• Analiza opinii i orzeczeń wraz z innymi nauczycielami uczącymi w klasie
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem
• Realizowanie zaleceń
Okres stażu -notatki w dzienniku zajęć
-protokoły zebrań

2. Współpraca z komendą policji, strażą miejską
• Zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki
Okres stażu - potwierdzenie współpracy

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną
• Zaproszenie na pogadanki dotyczące higieny i zdrowia
Okres stażu - potwierdzenie

4. Współpraca ze szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Głusk
• Udział w przeglądach, konkursach
Okres stażu - podziękowania

5. Koordynowanie projektów unijnych realizowanych na terenie szkoły
• Koordynowanie działań związanych z wdrażaniem projektu oraz prowadzenie zajęć
Okres stażu -potwierdzenie dyrektora

6. Współpraca z nauczycielami szkoły
• Korelacja działań i zadań dydaktyczno - wychowawczych
Okres stażu -notatki ze spotkań

7. Współpraca z rodzicami
• Wdrażanie rodziców do działań na potrzeby klasy, szkoły Okres stażu - potwierdzenie


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opisu i analiza rozwiązania przypadków dydaktyczno - wychowawczych
• Studium przypadku Okres stażu - opis przypadku


Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacji w trakcie realizacji .

......... 5 IX 2011r. Opracowanie:

Zatwierdzono do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.