X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24176

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola. VIII/IX 2011 r.

IX 2011 r.
Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
Plan rozwoju zawodowego
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Planu Doskonalenia Nauczycieli, regulaminów.
IX 2011 r. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju
Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. • Opracowywanie ankiet dla rodziców i pracowników szkoły oraz ich analiza i podsumowanie.

Okres stażu Zbiór ankiet wraz z podsumowującą analizą.
Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej. • Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dziecięcej. Okres stażu Zbiorek opowiadań, bajek, nagrania wierszy oraz tomik „Poezji przedszkolaka”.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną. Okres stażu zgodnie
Z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Dziennik lektur
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla oddziału przedszkolnego. • Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

• Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji. IX 2012 – VI 2013 r.

VIII 2013 r.
Własny program wychowawczy zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej i Radę Rodziców do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacją. • Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.
VIII 2012, 2013 r. Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców. • Opracowanie dokumentów.

• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczo- dydaktycznej.
• Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.
• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych. Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Opis wykorzystania, materiały.
Prace dzieci wykonane podczas zajęć komputerowych
Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.


§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Praca na rzecz rady pedagogicznej. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora.
Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela
Notatki z obserwacji z zajęć
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego. • Opracowanie scenariuszy do zajęć. Okres stażu Scenariusze zajęć.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia.
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
• Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych, recytatorskich itp.
• Opracowanie różnorodnych dokumentów szkolnych i przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej: - opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczych; - opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, VIII 2011
Okres stażu
Okres stażu
Własny program „Promocja zdrowia” dla dzieci 6 letnich
Regulaminy i scenariusze konkursów.
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych.


§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje.
Udział w akcji, np. «Sprzątanie świata», «Pomóż czworonogom przetrwać zimę»
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Na bieżąco
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły


§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i placówkami kulturalnymi
Kontakt z policją i strażą pożarną- podejmowanie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa.
Współpraca z pielęgniarką szkolną i innymi pracownikami służby zdrowia.
Współpraca z pracownikami nadleśnictwa Stary Sącz.
Udział w spektaklach teatralnych, audycjach muzycznych. Na bieżąco
Potwierdzenia, zdjęcia, opisy spotkań
Systematyczna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Nowym Sączu. Kierowanie na badania uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi.
Wdrażanie zaleceń Poradni podczas pracy z dzieckiem.
Zgodnie z potrzebami Arkusze obserwacji dziecka, wnioski opracowane na podstawie opinii lub orzeczeń poradni, opis podjętych działań
Współpraca z Biblioteką Publicznej celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych. Opracowanie planu spotkań, przygotowanie wystawki prac dzieci.
Przygotowanie międzyprzedszkolnego „Konkursu literackiego” celem promowania dzieci wybitnie zdolnych oraz podnoszenia u dzieci poczucia własnej wartości.
Okres stażu
Rok szkolny 2012/2013 Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.
Opracowanie przebiegu konkursu, przygotowanie scenariusza.
Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji . Organizowanie wycieczek klasowych , imprez klasowych i przedszkolnych, konkursów itp.
Okres stażu Karty wycieczki, scenariusze imprez.


§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego – dysleksja
Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.
Okres stażu
IX 2011 r.
Świadectwo ukończenia

Publikacja na stronie internetowej
Publikacja artykułu w czasopiśmie „Bliżej przedszkola”

Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka. Opracowanie artykułu.
Opracowanie scenariuszy. 2013/2014
2014
Publikacja artykułu.
Publikacja scenariuszy.


§8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych Nazwa problemu szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań ,uzyskane rezultaty
uwagi i wnioski końcowe. Okres stażu Opis analizowanych przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała: mgr Agnieszka Sikora

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011 roku
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 roku
Nauczyciel: mgr Agnieszka Sikora
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Januszowej
Dyrektor Szkoły: mgr Iwona Matyaszek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.