X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24127
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego
Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego
Imię i nazwisko: Janusz Paliwoda
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy
Nauczany przedmiot: muzyka , plastyka
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Okres stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu 31.05.2014r.
Podstawa prawna : Ustawa z 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela , art. 9e,
ust.4.
Cele:
1. Podwyższenie jakości pracy szkoły.
2. Rozwijanie uzdolnień dzieci i ich zainteresowań kulturą i sztuką.
3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym.
4. Tworzenie oferty kulturalnej dla środowiska lokalnego.
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz doskonalenie zawodowe.
6. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007r.
§8 ust. 2 pkt 1
„ Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły , a w przypadku nauczycieli , o których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją”.

Zadania i formy realizacji
Oczekiwane efekty
Terminy
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Znajomość dokumentów prawnych
Wrzesień 2012r.
Plan rozwoju zawodowego

Poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności w pracy wychowawczej , współpraca z pedagogiem , psychologiem, wychowawcami innych klas i rodzicami
Wykształcenie pożądanych cech charakteru u wychowanków.
Pedagogizacja i wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci
Cały okres stażu
Plan pracy wychowawczej
Scenariusze zajęć z uczniami
Scenariusze spotkań z rodzicami

Organizowanie uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły oraz imprez środowiskowych („Święto 11 listopada”, „Święto Szkoły”, „Szkolna wigilia”, „Święto Konstytucji 3-maja”, „Zakończenie roku szkolnego”
Integracja społeczności uczniowskiej
Współpraca i zaangażowanie
rodziców i społeczności lokalnej w życie szkoły
Cały okres stażu
Scenariusze imprez i uroczystości
Opinie rodziców i społeczności lokalnej

Organizowanie konkursów promujących uczniów uzdolnionych muzycznie i plastycznie
Rozwój uzdolnień u uczestników konkursów
Promocja szkoły w środowisku pozaszkolnym,
Cały okres stażu
Protokoły z konkursów
Prace plastyczne uczestników
Dyplomy
Artykuły prasowe i informacje zamieszczone w Internet

Organizowanie wyjść wyjazdów do placówek i instytucji kultury( opera, teatr, filharmonia, muzeum itp.)
Aktywny i świadomy odbiór sztuki
Ukształtowanie pożądanej postawy i zachowań w kontakcie z kulturą
Cały okres stażu
Karty wyjść i wycieczek
Opinie uczestników

Organizowanie wycieczek i wyjazdów integracyjnych
Integracja zespołu klasowego
Wzbogacenie wiedzy o Małej Ojczyźnie i Polsce
Włączenie rodziców wychowanków w życie klasy
Cały okres stażu
Karty wyjazdów i wycieczek
Opinie uczestników i zdjęcia z dokumentacji klasowej

Uczestnictwo w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego
Podwyższenie jakości pracy własnej i szkoły
Cały okres stażu
Zaświadczenia , świadectwa , dyplomy
Uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego
Współtworzenie Planu Pracy Szkoły
Wymiana doświadczeń
Korelacja i koordynacja działań pomiędzy przedmiotami
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Dyrektora szkoły


§ 8 ust.2 pkt 2
„ Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Opracowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, narzędzi badawczych
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i pracy dydaktyczno- wychowawczej
Cały okres stażu
Opracowane dokumenty

Projektowanie i opracowywanie dyplomów, zaproszeń, plakatów
Obróbka zdjęć z koncertów, wystaw, wycieczek
Udokumentowanie wydarzeń szkolnych i środowiskowych
Cały okres stażu
Dyplomy, zaproszenia, plakaty, zdjęcia

Korzystanie z programów edukacyjnych i narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej
Uatrakcyjnienie i wzbogacenie prowadzonych zajęć o nowe treści
Okres stażu
Scenariusze zajęć

Śledzenie aktualności na portalach internetowych
Poszerzenie własnej wiedzy
Cały okres stażu
Adresy stron internetowych

Publikacje opracowanych własnych materiałów w Internecie
Dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi
Drugi rok stażu
Publikacje

Prowadzenie zajęć otwartych z wykorzystaniem tablicy Interaktywnej
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Uatrakcyjnienie zajęć artystycznych
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej programów multimedialnych
Drugi rok stażu
Scenariusze zajęć
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców uczniów
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
Cały okres stażu
Scenariusze

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN
Wymiana doświadczeń , wzbogacenie wiedzy,
Szukanie rozwiązań problemów
Cały okres stażu
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły,
świadectwa i zaświadczenia

Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego oraz różnych publikacji edukacyjnych
Przekazywanie własnych doświadczeń
Cały okres stażu
Adresy stron internetowych
Oprawa muzyczna imprez szkolnych i środowiskowych

Bogacenie , uatrakcyjnienie programu imprez
Cały okres stażu
Zdjęcia , filmy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§ 8 ust.2pkt 4c
„ Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych”.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły tj. kursach kwalifikacyjnych (oligofrenopedagogika)
warsztatach (wykorzystywanie technik plastycznych, rozwijanie uzdolnień uczniów), szkoleniach
(awans zawodowy nauczyciela), konferencjach (Zdobycie nowych kwalifikacji
Poszerzenie wiedzy i umiejętności
Cały okres stażu
Zaświadczenia,Świadectwa, potwierdzenia uczestnictwa

Studiowanie literatury, dostępnych czasopism, materiałów metodycznych, zasobów Internetu
Zdobycie nowej wiedzy służącej doskonaleniu pracy dydaktycznowychowawczej
Cały okres stażu
Recenzje, scenariusze lekcji

Organizowanie wyjść i wyjazdów do
placówek kulturalnych i opiekuńczych
Udział uczniów w imprezach o charakterze kulturalnym i spotkaniach środowiskowych
Cały okres stażu
Zaświadczenia , karty wycieczek
Prowadzenie szkolnego zespołu wokalnego i środowiskowego zespołu muzycznego
Rozwijanie uzdolnień i pasji
Występy uczniów , udział zespołów w imprezach artystycznych
Cały okres stażu
Zaświadczenie
Dyrektora Szkoły i Dyrektora MGOSiR
zdjęcia

Organizacja szkolnych i pozaszkolnych konkursów i imprez muzycznych i plastycznych dla
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień
Prezentowanie umiejętności muzycznych i plastycznych na
Cały okres stażu
Protokoły konkursów, artykuły z prasy i Internetu, zdjęcia , filmy szkoły i środowiska konkursach
Integracja środowiska


§ 8 ust. 2 pkt 4e
„ Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami”

Współpraca z pedagogiem, psychologiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Naklen/Not.
Rozwiązywanie aktualnych problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wychowanków
Cały okres stażu
Zaświadczenie dyrektora
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mroczy
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów socjalno- bytowych i opiekuńczych uczniów
Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora MOPS , Dyrektora Szkoły

Współpraca z Parafią św. Mikołaja w Mroczy – organizowanie koncertów w kościele z udziałem uczniów
Uczenie uczniów odpowiedzialności i dyscypliny w pracy nad sobą
Integracja ze środowiskiem lokalnym
Promocja szkoły
Cały okres stażu
Potwierdzenia Proboszcza Parafii, zdjęcia

Współpraca z Przedszkolem Miejskim w Mroczy poprzez organizację koncertów muzycznych „Dzieci
dzieciom”
Współpraca ze środowiskiem
Prezentacja osiągnięć uczniów
Drugi rok stażu
Poświadczenie Dyrektora Przedszkola,
Podziękowania

Współpraca z biblioteką szkolna i miejską poprzez organizowanie i uczestnictwo we wspólnych konkursach plastycznych
Rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci inspirowanej lekturą książek
Cały okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia , potwierdzenia współpracy

Korzystanie z oferty gminnych, powiatowych i wojewódzkich placówek instytucji kultury
Uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki
Rozwijanie potrzeby przeżyć natury artystycznej
Cały okres stażu
Zaświadczenia,opinie dzieci

Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mroczy poprzez udział w imprezach i konkursach
Stworzenie oferty artystycznej dla środowiska lokalnego
Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży
Cały okres stażu
Zaświadczenia , zdjęcia muzyczno- plastycznych

Zagospodarowanie czasu wolnego
Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mroczy
Integracja z osobami upośledzonymi
Uwrażliwienie dzieci na potrzeby niepełnosprawnych
Cały okres stażu
Podziękowania, zdjęcia, potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt 5
„ Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego „Praca z uczniem zdolnym”
Identyfikacja problemu
Geneza i dynamika zjawiska
Prognoza
Propozycje rozwiązania
Uzyskane efekty oddziaływań
Wnioski i ewaluacja
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadku

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego – chłopiec z Zespołem Aspergera
Identyfikacja problemu
Geneza i dynamika zjawiska
Znaczenie problemu
Prognoza
Propozycje Rozwiązania
Uzyskane efekty oddziaływań
Wnioski i ewaluacja
Okres stażu
Opis i analiza przypadku

Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami szkoły i własnymi.
Mrocza 01.09.2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.